İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 13
1.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe sanatkâr yetiştirme alanlarından değildir?

Doğru Cevap: "D" Kervansaraylar
Soru Açıklaması

Osmanlı kültüründe Enderun Mektebi, resmî mektepler ve üstatların evleri, özellikle daha geniş alanda güzel sanatlar akademisi konumunda olan tekkeler sanat eğitimi yapılan, tarihte büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardır.

2.

Osmanlı Devletinin resmi yazısı kabul edilen hat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Divani
Soru Açıklaması

Osmanlı Devletinin resmi yazısı kabul edilen hat çeşidi 'Divani'dir. Doğru cevap C'dir.

3.
Hz. Muhammed’in Medine halkına okuma- yazma öğretmekle görevlendirdiği sahâbî kimdir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah b. Saîd
Soru Açıklaması
4.
Tezhip sanatı hangi Osmanlı sultanı döneminde büyük bir gelişme gösterir?
Doğru Cevap: "D" II. Mehmed
Soru Açıklaması

Tezhip sanatı, güzel sanatlara karşı merakı bulunan ve kitaba önem verdiği bilinen Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) zamanında bğyük bir gelişme gösterir. II. Mehmed Topkapı Sarayı'nda bir nakkaşhane kurdurarak Baba Nakkaş'ı sernakkaş yapar.

5.

Bir işi yapa yapa disiplinli bir eğitim sonunda geliştirilen ruha ait yaratma gücüne ne denir?

Doğru Cevap: "E" Sanat
Soru Açıklaması

Sanat bir melekedir.Bir işi yapa yapa disiplinli bir eğitim sonunda geliştirilen ruha ait yaratma gücüdür.Sanat eserleri bu hüner ve kudretin ürünüdür.

6.

Tezhip sanatında sınırı belirlenmiş bir alan içinde başlayıp biten ve belirlenen alan haricinde genişleme veya devam etme imkânı olmayan desenlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Pano özelliği taşıyan desenler
Soru Açıklaması

Pano özelliği taşıyan desenler, sınırı belirlenmiş bir alan içinde başlayıpbiten desenlerdir. Bunların belirlenen alan haricinde genişleme veya devametme imkânı yoktur.

7.

I. Din terbiyesi 

II. Sanat terbiyesi 

III. Maddi güçleri 

IV. Kültürleri 

Yukarıda verilenlerden hangileri insanların sanattan anlamak ve zevk almak için sahip olması gereken değerlerdir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Medeni seviyesi yüksek toplumlarda sanat asil bir duygu olarak insanları ruhen besler ve yüceltir. Sanattan anlamak ve zevk almak, fertlerin sahip olduğu din terbiyesine, sanat terbiyesine ve kültürlerine bağlıdır. İnsanların maddi güçleri de bazı durumlarda sanata bakışlarını etkilemektedir. Ancak maddi gücü yüksek olan her insan da sanata ilgi duymamış ya da maddi gücü yetersiz olan insanların da sanata ilgi duymadığı gibi bir durumda söz konusu olmamıştır. Doğru cevap E'dir.

8.
Mısır’da egemen olmuş ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tolunoğulları
Soru Açıklaması
9.

Arap hattıyla yazılmış olan ilk kitap Kur’ân-ı Kerîm’dir. Hz. Peygamber’in vefatından önce yazıya geçirilmiş, ezberlenmiş olan âyet ve sûrelerin iki kap arasında toplanarak güvence altına alınması hangi devirde gerçekleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Ebû Bekir
Soru Açıklaması

Hz. Ebû Bekir

10.

  Mısırda ilk bağımsız Müslüman Türk devletinin dini anıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tolunoğlu Camii
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir.

11.

Hat sanatında en çok yazılan ve işlenen konulardan biri olan ve Hz. Peygamber’in müminlere en güzel örnek olduğu yaşama tarzını ve davranışlarını anlatan yazılara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Hilye-i şerif
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in müminlere en güzel örnek olan (el-Ahzâb 33/21) yaşamatarzını ve davranışlarını konu alan şemâil kitapları özellikle onun en yaygınve feyizli bölümü hilye-i şerifler hat sanatında en çok yazılan ve işlenenkonulardır. Doğru cevap "e" şıkkıdır.

12.

Kalem koymak için boru sekljnde uzun sapı ve ucunda mürekkep koymak için hokkası bulunan yazı aletıne ne denır

Doğru Cevap: "D" Divit
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusudur.metni okumak yeterlidir

13.
Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Zanaatkâr 
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaklerden hangisi yazma kitap bezemesinde yer alan tezhip bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ferman, Berat ve Menşur Tezhibi
Soru Açıklaması
15.

Asya’da Türk-İslâm mimarisinin ilk eserleri hangi devirde ortaya çıkar?

Doğru Cevap: "A" Karahanlılar
Soru Açıklaması

Karahanlılar

16.
Abbasi dönemi Samerra şehrindeki Mütevekkiliye Camii'nin dikkat çekici spiral plandaki minaresine verilen ad nedir?
Doğru Cevap: "D" Malviye
Soru Açıklaması
17.
İslâm’ın doğuşundan itibaren IV. (X.) yüzyıla kadar bilhassa mushaf yazımında kullanılan İslâm yazılarına ve onun mimari eserlerin kitâbe ve tezyinatında kullanılan celî şekline verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kûfî
Soru Açıklaması

Kûfî, İslâm’ın doğuşundan itibaren IV. (X.) yüzyıla kadar bilhassa mushaf yazımında kullanılan İslâm yazılarına ve onun mimari eserlerin kitâbe ve tezyinatında kullanılan celî şekline verilen isimdir.

18.

Osmanlı hat sanatında aklâm-ı sittenin dışında gelişen Padişah fermanları, menşurları, şikâyet, mühimme ve ahkâm defterleri, devletin resmî kararlarının Dîvân-ı Hümâyun’da yazıldığı ve Osmanlı Devleti’nin resmî yazısı olan yazı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Divanî 
Soru Açıklaması

Osmanlı hat sanatında aklâm-ı sittenin dışında gelişen yazılardan biri deOsmanlı Devleti’nin resmî yazısı olan divanîdir. Padişah fermanları,menşurları, şikâyet, mühimme ve ahkâm defterleri, devletin resmî kararlarıDîvân-ı Hümâyun’da bu hat çeşidiyle yazılmıştır. Doğru cevap "d" şıkkıdır.

19.

Külliyelere hangi yüzyıldan itibaren  sebiller ilave edildiği görülmektedir?

Doğru Cevap: "C" XVII. yüzyıl
Soru Açıklaması

Külliyelere XVII. yüzyıldan itibaren  sebiller ilave edildiği görülmektedir. Doğru cevap C'dir.

20.

Allahverdi Han Köprüsü ile Puli Hacu Köprüsü hangi devrin önemli su mimarisieserlerindendir?

Doğru Cevap: "D" Safeviler
Soru Açıklaması

Allahverdi Han Köprüsü ile Puli Hacu Köprüsü Safevi devrinin önemli su mimarisieserlerindendir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.