İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 14
1.

İslam'ın doğuşundan itibaren IV. (X.) yüzyıla kadar bilhassa mushaf yazımında kullanılan İslam yazılarına ve onun mimari eserlerin kitabe ve tezyinatlarında kullanılan celi şekline verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kufi
Soru Açıklaması

İslam'ın doğuşundan itibaren IV. (X.) yüzyıla kadar bilhassa mushaf yazımında kullanılan İslam yazılarına ve onun mimari eserlerin kitabe ve tezyinatlarında kullanılan celi şekline verilen isim 'Kufi'dir. Doğru cevap A'dır.

2.

Arap dilinin fonetiğine uygulanan Arap alfabesinde kaç harf vardır?

Doğru Cevap: "E" 28
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir.

3.

Osmanlı hat ekolünün kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Şeyh Hamdullah
Soru Açıklaması

Şeyh Hamdullah, II. Bayezid tarafından İstanbul'a davet edilip saray kâtibi olarak görevlendirildikten sonra Osmanlı hat ekolnün günümüze kadar bütün İslam dünyasında hükmünü sürdürecek olan esasları ortaya koymuştur.

4.

En erken açık avlulu Anadolu medresesi, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mardin Hatuniye Medresesi
Soru Açıklaması

En erken açık avlulu Anadolu medresesi, Artuklular zamanında yapılan, Mardin Hatuniye Medresesi'dir.

5.

Resim sanatı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

Doğru Cevap: "D" Plastik Sanatlar
Soru Açıklaması

Plastik Sanatlar

6.
Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Zanaatkâr
Soru Açıklaması
7.

  Aşağıdakilerden hangi mimaride şehircilik anlayışı vardır?

Doğru Cevap: "E" Abbasi Mimarisi
Soru Açıklaması

Soru değerlendirme sorusu olup,metnin dikkatli okunması gerekir.

8.

Parşömen ve papirüsten belirli ölçülerde hazırlanmış yapraklara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Tümar
Soru Açıklaması

Soru değerlendirme sorusu olup,metni okumak yeterlidir.

9.

Günümüze kadar gelen örneklere dayanarak Osmanlı mimarisinin klasikdönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Olabildiğince fazla süsleme yapmak
Soru Açıklaması

Günümüze kadar gelen örneklere dayanarak Osmanlı mimarisinin klasikdöneminde yerine göre yeterince süsleme yapmak, aşırıya kaçmamak yani sadelik görülmektedir. Doğru cevap B'dir.

10.

İran’da Büyük Selçuklular’ın geliştirdiği plan ve mimari formlar yalnız İran’da değil Doğu İslâm dünyasında da devam etmiştir. Bunların en önemlilerinden biri, anıtsal cami mimarisidir. İran’da Selçuklu mimarisinin bütün yenilikleri ve araştırmalarını tek bir yapı içinde toplayan cami aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zevvâre Cuma Camii
Soru Açıklaması

Zevvâre Cuma Camii

11.
Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mimar kârnâmesi 
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdaki yapılardan hangisi özellikleri bakımından XIV. Yüzyılda Selçuklu mimarisinin etkisini kaybetmediğini gösterir?

Doğru Cevap: "B" Ermenek Tol Medrese
Soru Açıklaması

Aksaray Zinciriye ve Ermenek Tol Medreseler Selçuklu avlulu medreselerinin üsl'ubunu devam ettirir.

13.
İslam sanatında hat sanatının ilk güzel örnekleri hangi alanda görülmüştür?
Doğru Cevap: "D" Kitap sanatı
Soru Açıklaması

İslam'ın ilme ve kitaba verdiği önem sonucunda hat sanatının ilk güzel örnekleri kitap sanatları sahasında görülmüştür.

14.
"Bursa ve Edirne’de sırlı tuğla ve sır üstü, sır altı tekniğiyle yapılan levhaların mihraplarda ve mukarnaslarda kullanıldığı görülür. Daha sonraları ise cami ve türbelerde, sadece iç hacimlerde pencere kemer aynalarında, yazı levhaları halinde, panolar şeklinde en güzel örneklerine rastlanmaktadır." Verilen paragrafta aşağıdaki süsleme çeşitlerinin hangisinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Çini süsleme
Soru Açıklaması

Sırlanmış pişmiş killi toprak olan çini, Osmanlı mimarisinde önceleri Asya’da sırlı tuğla şeklinde kullanılırken, sonraları levhalar halinde sadece kaplama olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bursa ve Edirne’de sırlı tuğla ve sır üstü ve sır altı yapılan levhaların mihraplarda ve mukarnaslarda kullanıldığı görülür. Daha sonraları ise cami ve türbelerde, sadece iç hacimlerde pencere kemer aynalarında, yazı levhaları halinde, panolar şeklinde en güzel örneklerine rastlanmaktadır.

15.

Tezhip edilmek üzere hazırlanan desen, kâğıt üzerine farklı teknikler kullanılarak işlenir. Bir eser tezhibinde desen, işleneceği tekniğe uygun hazırlanmalıdır. Çok kullanılarak klasik olmuş bu tekniklerin değişmeyen yapılış sıraları ve özellikleri vardır. “Altın içinde altın” mânasına gelen tezhip sanatında iki renk veya tek renk altının mat ve parlak şekillerinin kullanılarak işlenmesiyle ortaya çıkan klasik tezhip tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Zerenderzer
Soru Açıklaması

Zerenderzer

16.

Timurlu yapıları da mimaride önemli bir yenilik getirmemiş, daha çok süslemeleri ve büyük ölçüleriyle öne çıkmıştır. Bunlar arasında dikkati çeken  ..........................  Semerkant’ta Kusem b. Abbas’ın türbesi etrafında zamanla oluşan ve Timurlu mimarisinin bütün ihtişamını yansıtan yapılar topluluğudur. 

Noktalı kısma gelmesi gereken yapı ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Şâh-ı Zinde
Soru Açıklaması

İlhanlı devletlerinin dağılmasıyla Timur, 1369’dan sonra büyük bir Asyaimparatorluğu kurmayı başarmıştır. Timurlu yapıları da mimaride önemli biryenilik getirmemiş, daha çok süslemeleri ve büyük ölçüleriyle öne çıkmıştır. 

Bunlar arasında dikkati çeken Şâh-ı Zinde, Semerkant’ta Kusem b. Abbas’ıntürbesi etrafında zamanla oluşan ve Timurlu mimarisinin bütün ihtişamınıyansıtan yapılar topluluğudur.

Doğru cevap "e" şıkkıdır.

17.

İlk camilerin basit planlarından tamamen ayrılan, gerek mimari planı gerekse biçimiyle asırlarca İslâm dünyasının pek çok yerinde uygulanan Emevî mimarisinin en önemli yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Emevîyye Camii
Soru Açıklaması

Emevî mimarisinin en önemli yapısı ise Şam’da, Emevîyye Camii’dir. İlkcamilerin basit planlarından tamamen ayrılan bu cami gerek mimari planıgerekse biçimiyle asırlarca İslâm dünyasının pek çok yerinde uygulanmıştır. Doğru cevap "a" şıkkıdır.

18.

Emeviler devrinde hüsn-i hatla yazdığı mushaflarla adı öne çıkan ve ilk celi yazı hattatı olarak kabul edilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Halid b. Ebü'l-Heyyac
Soru Açıklaması

Emeviler devrinde hüsn-i hatla yazdığı mushaflarla adı öne çıkan ve ilk celi yazı hattatı olarak kabul edilen isim Halid b. Ebü'l-Heyyac'dır. Doğru cevap A'dır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'daki eğitim yapılarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Medrese
Soru Açıklaması

Medrese, Osmanlı'daki eğitim yapılarından biridir.Diğerleri sivil ve dinî yapılardır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu mimarisine ait bir yapı değildir?

Doğru Cevap: "C" Kubbetü's-Suleybiyye
Soru Açıklaması

Kubbetü's-Suleybiyye Anadolu Selçuklu mimarisine ait bir yapı değildir. Doğru cevap C'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.