İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 15
1.
İbadethanelerin bir türü olan üstü açık, bir çeşme başında yolcuların ibadet etmeleri için ayrılan yüksekçe bir yer olarak karşımıza çıkan yapılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E"  Namazgah 
Soru Açıklaması
2.

Emevîler döneminde dört çeşit yazı ortaya çıkaran hattat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kutbe el-Muharrir
Soru Açıklaması

Emevîler döneminde yetişen ilk büyük yazı ıslahatçısı Kutbe el-Muharrir'dir. Kutbe'nin dört çeşit yazı ortaya çıkardığı bilinmektedir.

3.

İslam sanatının ilk anıtsal yapısı gözüyle bakılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kubbetü's-sahre
Soru Açıklaması

İslam sanatının ilk anıtsal yapısı gözüyle bakılan eser Kubbetü's-sahre'dir. Doğru cevap E'dir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?  
Doğru Cevap: "D"  Edebiyat 
Soru Açıklaması
5.
Kuzey Afrika ve İspanya ile Mısır’da, İslâm mimarisinin ilk döneminde inşa edilmiş olup, sivil mimaride de o coğrafyayı etkileyen en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kurtuba Camii
Soru Açıklaması
6.
I. Daha çok günlük hayat, mektup ve resmi yazılarda kullanılır.II. XIX. Yüzyılda Bâbıâli kalemlerinde gelişmiştir.III. Osmanlılar iki üslûbunu geliştirmiştir.Yukarıdaki öncüllerde verilen özellikler aşağıda yer alan yazı türlerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Rik'a
Soru Açıklaması

Rik'a, daha çok günlük hayat, mektup ve resmi yazılarda kullanılır. XIX. Yüzyılda Bâbıâli kalemlerinde gelişmiştir. Osmanlılar Bâbıâli rik'ası ve İzzet Efendi üslubu olmak üzere iki üslûbunu geliştirmiştir.

7.

Kasrü’l-Müşettâ ve Hırbetü’l-mefcer isimli sivil yapılar hangi devlet döneminde yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Emeviler
Soru Açıklaması

Kasrü’l-Müşettâ ve Hırbetü’l-mefcer Emevî sivil mimarisinin örneklerindendir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi hat sanatının en çok gelişme gösteren kullanım alanıdır? 
Doğru Cevap: "A" Kuran-ı Kerim 
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi kufi yazının üsluplerinden birisidir?

Doğru Cevap: "C" Asr-ı Saadet Kufisi
Soru Açıklaması

Asr-ı Saadet Kufisi, kufi yazının üsluplerinden birisidir. Doğru cevap C'dir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlardandır?

Doğru Cevap: "A" Mimari
Soru Açıklaması

Mimarlık

11.

Selçuklular döneminde "Mesnevî" bezemelerinin en eskisi hangi müzehhip tarafından yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Muhlis b. Abdullah el-Hindî
Soru Açıklaması

Selçuklular döneminde "Mesnevî" bezemelerinin en eskisi Muhlis b. Abdullah el-Hindî tarafından yapılmıştır.

12.

Osmanlı mimarisinde kıymetli malların saklandığı ve satıldığı kârgir muhkem yapılara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D"  Bedesten
Soru Açıklaması

Osmanlı mimarisinde kıymetli malların saklandığı ve satıldığı kârgir muhkem yapılara Bedesten adı verilir. Doğru cevap D'dir.

13.
Mimarlık, resim, heykel gibi sanatlar aşağıdaki sanat gruplarının hangisi ile tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Görsel (Plastik) Sanatlar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların Türk-İslam mimarisine kazandırdığı nitelikleri bünyesinde toplayan ve İran'da en önemli camilerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Zevvare Cuma Cami
Soru Açıklaması
15.

İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mescid-i Nebevi
Soru Açıklaması

İslam mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı Mescid-i Nebevi'dir. Doğru cevap A'dır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanat dallarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Müzik
Soru Açıklaması

Yeni tanımlamalarla şiir,edebiyat,müzik(fonetik)süsleme ve sahne sanatları da sanat kapsamı içine alınarak sınıflandırılmıştır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi, “İnsanların maddî ihtiyacını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan ve sanat özelliği olmayan iştir.” kavramını karşılayan kelimedir?

Doğru Cevap: "A" Zanaat
Soru Açıklaması

Zanaat, “sınaat” “sanâat” kelimesinden bozulmuş; insanların maddî ihtiyacını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan ve sanat özelliği olmayan iş anlamında kullanılmıştır.

Tespit edildiği kadarıyla Kur’ân terminolojisi içerisinde fitne kelimesinin zengin anlam örgüsünü karşılayan pek çok kelime bulunmaktadır. Çünkü fitne kelimesi Kur’ân’da kullanıldığı anlamlar itibariyle tek bir kelimeyle ifade edilemeyecek kadar çok anlama sahiptir. Kur'ân-ı Kerîm'de fitne kavramının anlam alanına doğrudan giren ve daha çok öne çıkmış olan bazı kelimeler sıralanmıştır: Belâ, İbtilâ, İmtihan, Musîbet, Zulüm, Eza, Fesâd, İdlâl Ve Dalâlet, İğvâ, Azâb.

18.

Mısırda 943 yılında yaptırılan, stuko süslemeli mihrabı, dört kollu payeler üzerine eşit dokuz kubbe ile örtülü bir yapı olan ve mimari planı bu devir için çok ilgi çekici bir yenilik sayılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şerif Tetabe Meşhedi
Soru Açıklaması

Mısırda 943 yılında yaptırılan, stuko süslemeli mihrabı, dört kollu payeler üzerine eşit dokuz kubbe ile örtülü bir yapı olan ve mimari planı bu devir için çok ilgi çekici bir yenilik sayılan yapı Şerif Tetabe Meşhedi'dir. Doğru cevap A'dır.

19.
Kubbetü’s-sahre’nin İslâm mimarisi içindeki yeri ve önemi nedir?
Doğru Cevap: "A" 681 yılında Kudüs’te ikinci bir hac yeri olarak yaptırılması
Soru Açıklaması
20.

İslâm sanatı içinde bilinen ilk türbe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kubbetü’s-suleybiyye Türbesi
Soru Açıklaması

Kubbetü’s-suleybiyye Türbesi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.