İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 16
1.

Sanat sözcüğünün Almanca'daki karşılığı nedir?

Doğru Cevap: "E" Kunst
Soru Açıklaması

Sanat sözcüğünün, Almanca karşılığı "kunst"tur.

2.

Duvarlarında Orta Asya resim geleneğini hatırlatan ve Türkler tarafından geliştirildiği anlaşılan figürlü freskler ile Abbâsî devri resim sanatı için çok zengin bir kaynak oluşturan mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Cevsaku’l-Hakanî
Soru Açıklaması

Abbâsî devrinin en büyük saraylarından biri olan Cevsaku’l-Hakanî Sâmerrâ’da Halife Mu‘tasım tarafından Türk beyi Artuk Ebü’l-Feth b. Hâkan için yaptırılmış fakat çok beğendiği için kendisi kullanmıştır. Yan yana üç tonozla örtülü bir anıtsal girişe sahiptir. Arka arkaya mekân gruplarındanoluşan sarayda dört kollu bir taht salonu, serdâb denilen serin yer altı mekânları bulunmaktadır. Bunların yanında alçı süslemeleri odalarda stukoları, harem duvarlarında figürlü freskleri dikkat çekmektedir. Bu freskler Abbâsî devri resim sanatı için çok zengin bir kaynakoluşturmaktadır. Bu figürlerde Orta Asya resim geleneğini hatırlatan ve Türkler tarafından geliştirildiği anlaşılan tipler görülür. Doğru cevap "d" şıkkıdır.

3.
Erken İslâm mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Mescid-i Nebî 
Soru Açıklaması
4.
Konya’daki tek kubbeli Selçuklu mescidlerinin hazırlık mekânlarının hangi özelliklerinden ağırlıklı olarak söz edebiliriz?
Doğru Cevap: "C" Son cemaat yeri öncüleri olmaları
Soru Açıklaması
5.

Mimar Vedat, Mimar Kemaleddin, Mimar Muzaffer ve Mimar Talat, hangi mimarî dönemde karşımıza çıkan isimlerdir?

Doğru Cevap: "E" Millî mimarî dönemi
Soru Açıklaması

Mimar Vedat, Mimar Kemaleddin, Mimar Muzaffer ve Mimar Talat, millî mimarî döneminde eserler vermiş mimarlardır.

6.

Türk-İslam mimarilerinin hangi devrinde, camii, türbe, kervansaray mimarisi, avlu-eyvan ve kubbe kompozisyonlar öncülük etmişlerdir?

Doğru Cevap: "C" Karahanlılar
Soru Açıklaması

Soru analiz sorusu olup,metnin dikkatli okunması gerekir

7.

Kitabe, levha ve cami yazılarında kullanılan, her yazının tabii büyüklüğünden daha iri yazılmasına verilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Celi
Soru Açıklaması

Kitabe, levha ve cami yazılarında kullanılan, her yazının tabii büyüklüğünden daha iri yazılmasına verilen sıfat 'Celi'dir. Doğru cevap E'dir.

8.

İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Mesihat Dairesi ve ilmiye sınıfının resmi yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ta'lik
Soru Açıklaması

soru anlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir.

9.
Tezhip sanatını icra edenlere ne ad verilmektedir? 
Doğru Cevap: "D" Müzehhip
Soru Açıklaması
10.

İlk müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tolunoğulları
Soru Açıklaması

İlk müslüman Türk devleti Tolunoğulları'dır.

11.
Osmanlı mimarisinde büyük külliyeler hangi dönemde görülmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sinan Öncesi Klasik Dönem
Soru Açıklaması
12.

Arapçada "altınlamak" anlamına gelen ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla yapılan kitap süsleme sanatına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Tezhip
Soru Açıklaması

Arapçada "altınlamak" anlamına gelen tezhip, ezilmiş varak altın ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla yapılan bir kitap süsleme sanatıdır.

13.
Osmanlı şehirlerinde cami merkez olmak üzere birbirine bağlı yapılar topluluğuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Külliye
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi, sanatçının özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Eserlerin yaratıcısı insandır.
Soru Açıklaması

Sanat eserlerinin yaratıcısı sanatkârdır. Sanatkâr yetiştiği toplumun sevinç ve dertlerini, bütün değerlerini nefsinde şiddetle duyan ve yaşayan insandır. Bu nedenle fertler kendilerini sanatkârda bulurlar. Engin ruh dünyasında sefere çıkan sanatkâr, derin bir sezgi, bir ruh titreşimi, bir vecd hali içinde keşfettiği sırları, sanat eserleri olarak topluma hediye eder. İlim adamlarının araştırmaları gibi sanatkârın bir eser ortaya koyma konusundaki çabası da bir usul dairesinde yapılan şuurlu bir harekettir. Genelde sanatkâr, kendi kültür çevresinin sanat anlayışı içinde klasikleşmiş form ve kaidelere bağlı kalır. Böylece kültür değişmeleri ve onu takip eden ve sosyal hayatı etkileyen buhranların sanata aksettiği dönemlerde dahi topluma yaratıcı, terbiye edici his ve fikirler telkin eden, kalıcı, özgün sanat eserleri ortaya koyar.

Kur’ân’da “hubb” kelimesi, Allâh’ın sevdiği fiillerin beyan edildiği âyetlerde sıkça geçmektedir. Bunlardan birisi de Âdil olanlar/Muksitûn Mâide, 5/42; Hucûrat, 49/9 ve Mümtahine, 60/8 âyetlerinde geçmektedir. Kendini beğenenler, İsraf edenler, Büyüklük taslayanlar, Haddi aşanlar ise Kur’ân’da Allâh’ın sevmediği fiiller ve bu fiilleri yapanlardır.

15.
Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Sanatkar
Soru Açıklaması
16.

Tezhip sanatkarına aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?

Doğru Cevap: "A" Müzehhip
Soru Açıklaması

Tezhip edilmiş eserlere müzehhep, bu sanatı uygulayan kişilere de müzehhipadı verilir. Tezhip sanatkârına tezhipçi denilmesi yanlıştır.

17.

Sanat eğitimi aynı zamanda ahlâk eğitimidir. Sanat eğitimi alan bir kimse bir taraftan kendi sanat ve anlama yeteneğini geliştirirken, bir taraftan da ruhî incelikler kazanarak güzelliğin özlemini çeker, kemale doğru yol alır. Tarihte bütün uygar toplumlar sanatın bu eğitici ve terbiye edici rolünden yararlanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi buna uymaz?

Doğru Cevap: "A" Haset olma
Soru Açıklaması

Haset olma

18.

Açık avlulu medrese tipinin erken örnekleri nerede ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "B" Artuklular
Soru Açıklaması

Açık avlulu medrese tipinin erken örnekleri, Artuklular'da görülmektedir.

19.

Osmanlı camilerinde mekan tasarımında diğer dinlerin ibadethanelerinden farklı olarak mekan tasarımında neye önem verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Işık etkisi
Soru Açıklaması

Soru analiz sorusu olup,metin ayrıntılı bir şekilde okunmalıdır.

20.

Tezhip sanatında motiflerin dış sınırına çekilen çizgilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Tahrir
Soru Açıklaması

Eski kaynaklarda adı kılkalem olarak geçen fırça, bu sanatın başlıcaaletidir. Motiflerin dış sınırına çekilen ve tahrir denilen çizgilere, bu fırçalaryardımıyla nüans verilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.