İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 17
1.
I. XIV. Yüzyılın ikinci yarısında İran'da belirmeye başlar.II. Sülüs ve nesihten sonra İslam dünyasında en çok kullanılan yazı türüdür.III. Timuri Şahruh ve Hüseyin Baykara'nın saltanat yıllarında yüksek bir sanat değeri kazanır.IV. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Meşihat Dairesi ve ilmiye sınıfının resmi yazı türü olmuştur.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ta'lik yazının özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Ta'lik yazı, XIV. Yüzyılın ikinci yarısında İran'da belirmeye başlar. Sülüs ve nesihten sonra İslam dünyasında en çok kullanılan yazı türüdür. Timuri Şahruh ve Hüseyin Baykara'nın saltanat yıllarında yüksek bir sanat değeri kazanır. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı Meşihat Dairesi ve ilmiye sınıfının resmi yazı türü olmuştur.

2.
Aşağıdakilerden hangisi aklâm-ı sitte yazılarından değildir? 
Doğru Cevap: "D" Müselsel
Soru Açıklaması
3.

Sözlükte el alışkanlığıyla yapılan iş, ustalık, hünerle yapmak, eser yaratmak gibi anlamalara sahip olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sanat
Soru Açıklaması

Sözlükte el alışkanlığıyla yapılan iş, ustalık, hünerle yapmak, eser yaratmak gibi anlamalara sahip olan kelime "sanattır". Doğru cevap A'dır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar içinde yer alır?

Doğru Cevap: "E" Müzik
Soru Açıklaması

Yeni tanımlamalarla şiir, edebiyat, müzik (fonetik), süsleme ve sahne sanatları da sanat kapsamı içine alınarak sınıflandırılmıştır.

5.

Aşağıdakilerden hangisinde bütün dinlerin ibadet ve ayinlerinde etkili bir şekilde yer alabilecek sanat çeşitleri bir arada verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Şiir ve müzik sanatı
Soru Açıklaması

Bütün dinlerin ibadet ve ayinlerinde, askeri ve milli duyguların güçlenmesinde, doğumdan ölüme kadar hayatın bütün safhalarında şiir, müzik ve diğer güzel sanatlar etkili bir biçimde yerini almış, bu alanda eserleriyle bütün dünya insanlarını etkileyen büyük sanatçılar yetişmiştir. Ancak seramik, heykel, tiyatro ve dans gibi güzel sanatlar, insanların hayatlarında yer alırken bütün dini ibadet ve ayinlerinde yer almamıştır. Doğru cevap C'dir.

6.

Mimar Koca Sinan'ın bir döneme tek başına ismini vererek yarattığı eserler arasında ustalık dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Süleymaniye Camii   
Soru Açıklaması

Soru anlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir.

7.
Osmanlı Mimarisinde akıl hastalıklarının tedavisinin yapıldığı yapılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bimarhane
Soru Açıklaması
8.

İstanbul’un 1453’te fethiyle çok büyük programlı külliyeler yapılmaya başlanmıştır ki, bunlardan ilki 110.000 m2’lik bir sahayı kaplayan bu muazzam külliye cami, on altı medrese, dârüşşifa, tabhane, mektep, kütüphane, muvakkithane, imaret, kervansaray ve Fâtih’in türbesinden oluşan külliyedir. Adı geçen külliye aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Fâtih Külliyesi
Soru Açıklaması

Fâtih Külliyesi

9.

Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş ülkelerin eski uygarlıkların kültür ve sanatlarına karşı gösterdikleri aşırı ilgi ve sevginin nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Milletlerin politika ve bilimlerini güçlendirmektir.
Soru Açıklaması

Gelişmiş ülkelerin hedeflerinin yanında, bu uluslar üzerindeki politikalarını bu alanda yapılan bilimsel araştırmalara göre belirlemek ve böylece hâkimiyetlerini güçlendirmek amacına da yöneliktir.

Gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri eski uygarlıkların kültür ve sanatlarına karşı gösterdikleri aşırı ilgi ve sevgisi, dünya kültür ve sanatlarını koruma, tanıtma ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu hedeflerinin yanında, sanat eserleri aracılığı ile milletlerin ruh inceliklerini, duygu ve düşüncelerini öğrenmektir.

10.

Hangi yüzyılda Batı tarzı süsleme klasik tezhibin değerini yok etmiştir?

Doğru Cevap: "C" XVIII.
Soru Açıklaması

XVIII. Batı tarzı süsleme klasik tezhibin değerini yok etmiştir. Doğru cevap C'dir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi Türk ahşap sanatının seçkin örneklerinin korunup sergilendiği mekânlardan biridir? 
Doğru Cevap: "A" Topkapı Sarayı
Soru Açıklaması
12.

Başlangıçta yazıda nokta ve seslendirme işaretleri yoktu. Alfabe tam oluşmamıştı. Arap olmayan milletler, harekesiz ve noktasız yazının okunmasında güçlük çekiyor, hataya düşüyorlardı. Yazıdaki bu okuma güçlüğünü gidermek, metinde her türlü bozulmayı önlemek için harflerin kimliğini farklılaştıran nokta ve kısa sesleri gösteren işaretlerin konma zarureti doğdu. Bu konuda ilk ciddi çalışmayı yapan kimdir?

Doğru Cevap: "A" Ebü’l-Esved ed-Düelî
Soru Açıklaması

Ebü’l-Esved ed-Düelî

13.

Aşağıdakilerden hangisi tezhip sanatının en çok kullanıldığı alanlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Şehnameler
Soru Açıklaması

 Şehnameler tezhip sanatının en çok kullanıldığı alanlardan birisi değildir. Doğru cevap B'dir.

14.
Osmanlı şehirlerinde cami merkez olmak üzere birbirine bağlı yapılar topluluğuna külliye denilmektedir. Ana yollar üzerinde olan yapılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Menzil külliyesi
Soru Açıklaması
15.
Kûfî  Çeşitleri ve örnekleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Asr-ı saâdet kûfîsi- Karatay Medresesi’nin kubbe tezyinatı
Soru Açıklaması
16.

Tezhip sanatında varak altının kalbur şeklinde delikli bir kutuya konulup içinde kuru fırçanın hareket ettirilmesiyle altın parçalarının kalburun deliklerinden aşağıya dökülmesi işlemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Zerefşan (Altın Serpme)
Soru Açıklaması

Tezhipte sıkça görülen zerefşan, varak altının kalbur şeklinde delikli birkutuya konulup içinde kuru fırçanın hareket ettirilmesiyle altın parçalarınınkalburun deliklerinden aşağıya dökülmesi işlemidir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi, sanatı toplumun medenî yükselişi için yapan sanatçılardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Şemseddin Cüveyni
Soru Açıklaması

Sahip Şemseddin Mehmed Cüveyni, İlhanlı hükümdarı Abaka Han zamanında yaşamış zamanının ünlü vezirlerinden birisidir.

Dinî ve millî hislerle, büyük bir hayranlıkla seyrine doymadığımız, İstanbul Süleymaniye, Edirne Selimiye, Sultan Ahmed gibi toprağı vatan yapan mâbedler toplumun süreklilik şuurunu ayakta tutan, dinî hayatı daha içten ve daha feyizli yaşamamıza sebep olan birer sanat şaheserleridir. Sanatı toplumun medenî yükselişi için yapan Mimar Sinan, Mustafa Itrî, Dede Efendi, Şeyh Galib, Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisârî ve Mustafa Râkım gibi dâhi sanatkârlar en yüksek gönül titreşiminde ortaya koydukları eserleriyle asırlardır gönülleri titrettikleri ve yücelttikleri bir gerçektir.

18.

Selçuklu türbe mimarisinin en olgun noktasına ulaştığı türbe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sultan Sencer Türbesi
Soru Açıklaması

Selçuklu türbe mimarisinin en olgun noktasına ulaştığı türbe Sultan Sencer Türbesi'dir. Doğru cevap E'dir.

19.

İspanya Gırnata (Granada)'da İslâm sanatının son önemli ürünlerinden biri olan, Nasrîler olarak da tanınan Gırnataemîrlerinden kalan en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Elhamra Sarayı
Soru Açıklaması

İspanya’da Benî Ahmer Devleti’nin merkezi Gırnata (Granada) İslâmsanatının son önemli ürünlerini verecektir. Nasrîler olarak da tanınan Gırnataemîrlerinden kalan en önemli yapı XIV. yüzyıldan kalma Elhamra Sarayı’dır.Üç kısımdan meydana gelir: Meşver denilen kısım sultanın davalara baktığıve tebaasını kabul ettiği yerdir. Bunun dışında taht salonu vardır. Haremkısmının merkezinde aslan heykelleriyle fıskıyeli havuzu bulunan avlu yeralır. Divan kısmı da havuzlu avlu esasına dayanır. Bütün saray, çeşitliköşklerden meydana gelmiştir. Plan, ihtiyaca göre meydana gelmiş,sağlamlıktan çok rahat ve gösterişli süslemeler tercih edilmiştir.Doğru cevap "e" şıkkıdır.

20.

Sanat kelimesinin Almanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kunst
Soru Açıklaması

Sanat kelimesinin Almanca karşılığı "kunst"tur. Doğru cevap C'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.