İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.

  Kubad-abad Sarayı, Konya-Beyşehir’de bulunan Selçuklu çinilerinin en önemli özelliği nedir?

Doğru Cevap: "E" Bitik ve Hayvan Figürleri
Soru Açıklaması

Soru analiz sorusudur.Metnin dikkatle okunmalıdır.

2.

Medrese mimarisinde Anadolu’da iki tip gelişme göstermiştir. Bunlardan açık avlulu medrese tipinin erken örnekleri de Artuklu coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Bu yapılardan biri olan Mardin’de Emînüddin Külliyesi hangi dönemde yapılmıştır?

Doğru Cevap: "D" XII. yüzyıl başlarında
Soru Açıklaması

XII. yüzyıl başlarında

3.
Hangisi fonetik sanatlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Edebiyat
Soru Açıklaması

Edebiyat, fonetik sanatlardan biridir. Resim, mimarlık ve heykel, plastik sanatlar; tiyatro ise sahne sanatları kapsamına girmektedir. Doğru yanıt A'dır.

4.

Tezhip sanatının ana renklerinden olan beyaz aşağıdaki  maddelerden hangisinden elde edilir?

Doğru Cevap: "D" Bazik kurşun karbonat
Soru Açıklaması

Tezhip sanatının ana renklerinden olan beyaz bazik kurşun karbonattan elde edilir. Doğru cevap D'dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi yazıda estetiği etkleyen faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "B" İstif biçimlerini kağıda geçirebilme gücü
Soru Açıklaması

Hattatın bağlı oludğu yazı üslubuna hakimiyeti, zekası, zihninde tasarladığı istif biçimlerini kağıda geçirebilme gücü yazı estetiğini etkiler.

6.

Osmanlı mimarisindeki bimarhaneler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

Doğru Cevap: "B" Sivil yapılar
Soru Açıklaması

Osmanlı mimarisideki bimarhaneler sivil yapılara örnek oluşturur.

7.
Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında merkezinde cami olan yapılar topluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Külliye 
Soru Açıklaması
8.

Sanat kavramının türediği "sana'a" hangi dilde fiil olarak kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Arapça
Soru Açıklaması

Sanat Arapça "sana'a" fiilinden türemiştir. Sözlükte "el alışkanlığı ile yapılan iş, ustalık; hünerle yapmak ve eser yapmak" gibi anlamları bulunmaktadır. Doğru cevap B'dir.

9.
I. Zengin yaprak ve hatâyî motiflerine yer verilir.II. Efsanevi ve gerçek hayvan motiflerine bolca yer verilir.III. Peri figürlerine yer verilir.IV. Söz konusu üslûp çini sanatında da görülür.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sazyolu üslûbunun özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Öncüllerin tamamı sazyolu üslûbunun özellikleri arasında yer alır.

10.

I. Sanatkar 

II. Usta 

III. Artist 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye verilen isimlerdendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye Sanatkar, Usta ve Artist denir. Doğru cevap E'dir.

11.

İslam sanatı içinde bilinen ilk türbe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kubbetü's-suleybiyye
Soru Açıklaması

İslam sanatı içinde bilinen ilk türbe Kubbetü's-suleybiyye'dir. Doğru cevap B'dir.

12.
Türk-İslâm minyatür üslubu ilk kez hangi Türk devleti zamanında ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Selçuklular
Soru Açıklaması
13.

Divriği Ulucami ve Şifahanesi, hangi dönem mimari örneklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Mengücüklü Mimarisi
Soru Açıklaması

Mengücüklü Mimarisi

14.

Asya’da Türk-İslâm mimarisinin ilk eserleri aşağıdakilerden hangi devirde ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "A" Karahanlılar Devri Mimarisi
Soru Açıklaması

Asya’da Türk-İslâm mimarisinin ilk eserleri Karahanlılar devrinde ortaya çıkar. Doğru cevap "a" şıkkıdır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlar alanında eser vermiş sanatkârlardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Mimar Sinan
Soru Açıklaması

Mimar Sinan

16.

I. Şiir eğitimi 

II. Müzik eğitimi 

III. Hüsn-i hat eğitimi 

Yukarıda verilenlerden hangileri ya da hangileri Osmanlı toplumunda gençleri kötü alışkanlıklarından uzak tutmak için verilen sanat eğitimleridir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Osmanlı toplumunda eğitim ve öğretim çağına gelmiş olan gençleri kötü alışkanlıklarından uzak tutmak için temel eğitimin yanında, şiir ve zevk bilgisi, müzik ve hüsn-i hat gibi sanat eğitimleri verilmiştir. Doğru cevap E'dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi sahne sanatlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Opera
Soru Açıklaması

Opera, sahne sanatlarından biridir. Diğerleri plastik sanat örnekleridir.

18.

Osmanlı mimari eserlerinde mekan ve kubbe ile bina kütlesinin ilişkileri ve yapı problemleri hangi dönemde çözülmüştür?

Doğru Cevap: "A" Erken Dönem
Soru Açıklaması

Osmanlı mimari eserlerinde mekan ve kubbe ile bina kütlesinin ilişkileri ve yapı problemleri Erken dönemde çözülmüştür. Doğru cevap A'dır.

19.

Aşağıdaki hat terimlerinden hangisi bir cins yazının karakteri ve sıfatı olmayıp, bir hat çeşididir?

Doğru Cevap: "E" Ta‘lik
Soru Açıklaması

Ta‘lik, altı çeşit yazının dışında İran hat sanatında yaklaşık XIV. yüzyılınikinci yarısında belirmeye başlayan bir yazı türüdür. Sülüs ve nesihten sonraİslâm dünyasında en çok kullanılan bir yazıdır. 

Celî, müselsel, müsenna ve gubârî gibi hat terimleri bir hat çeşidi olmayıpbir cins yazının karakteri ve sıfatıdır.

Doğru cevap "e" şıkkıdır.

20.

Kûfî, İslâm’ın doğuşundan itibaren IV. (X.) yüzyıla kadar bilhassa Mushaf yazımında kullanılan İslâm yazılarına ve onun mimari eserlerin kitâbe ve tezyinatında kullanılan celî şekline verilen isimdir. Buna göre kalemle yazılan mushaf yazısından başka dinî, askerî ve sivil binaların kitâbeleriyle mezar ve menzil kitâbelerinde, oyma ve kabartma suretiyle sert maddeler üzerine hakkedilen, böylece hem binanın süsü hem de İslâm medeniyetinin en güçlü belirtisi olan kûfî aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Celî kûfî
Soru Açıklaması

Celî kûfî

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.