İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Büyük Selçuklu kervansaraylarının en tanınmış olanıdır. Dıştan bir kale görünüşünde olmakla beraber içte saray zenginliğindedir. 1114-1115 tarihine rastlayan yapı son şekliyle iki avlulu bir duruma sahiptir. Camisi, özel mekânları, portalleri ve zengin tuğla süslemeleriyle dikkati çeker.

Yukarıda bahsi geçen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ribât-ı Şerif
Soru Açıklaması

Büyük Selçuklu kervansaraylarının en tanınmış olanı ise Ribât-ı Şerif’tir. Dıştan birkale görünüşünde olmakla beraber içte saray zenginliğindedir. 1114-1115tarihine rastlayan yapı son şekliyle iki avlulu bir duruma sahiptir. Camisi,özel mekânları, portalleri ve zengin tuğla süslemeleriyle dikkati çeker.

Doğru cevap "d" şıkkıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisine ait, ayrı binalar halinde yapılan en eski kütüphanelere örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "E" Gebze Çoban Mustafa Paşa Menzil Külliyesi Kütüphanesi
Soru Açıklaması

Gebze Çoban Mustafa Paşa Menzil Külliyesi Kütüphanesi Osmanlı mimarisine ait, ayrı binalar halinde yapılan en eski kütüphanelere örnek olarak gösterilebilir. Doğru cevap E'dir.

3.

İspanya'da Nasriler olarak tanınan Gırnata emirlerinden kalan en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Elhamra Sarayı
Soru Açıklaması

İspanya'da Nasriler olarak tanınan Gırnata emirlerinden kalan en önemli yapı Elhamra Sarayı'dır. Doğru cevap C'dir.

4.

Sanatsal üslupların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

Doğru Cevap: "E" Kullandıkları dil
Soru Açıklaması

Sanatın doğuşunda din kadar milletlerin sanat, zevk ve hayat anlayışları da sanat eserlerinin üslup kazanmasında belirleyici bir etken olmuştur. Aynı medeniyet çerçevesinde yer alan milletlerin müşterek dini ve sosyal ihtiyaçlarına bağlı olarak biçimlendirdikleri, sanat eserlerinde üslup ve teknik farklılıklar göze çarpmaktadır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi şehircilik alanında önemli gelişmeler gösteren Abbasiler’in planlayarak kurduğu bir kenttir?
Doğru Cevap: "B" Samerra
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlarla aynı anlamdadır?

Doğru Cevap: "B" Görsel sanatlar
Soru Açıklaması

Plastik sanatlar, görsel sanatlarla aynı anlamı taşımaktadır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi Kanûnî Sultan Süleyman döneminde çalışan Müzehhiplerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kara Memi
Soru Açıklaması

Kanûnî Sultan Süleyman döneminde 1558 yılında saray nakkaşhanesi sernakkaşı olan Kara Memi, Şahkulu’nun öğrencisidir. Yarı üslûplaştırılmış gül, lâle, karanfil, zambak ve bahar dalı gibi bahçe çiçekleriyle meydana getirdiği üslûp uzun zaman sevilerek uygulanmıştır. Kara Memi üslûbu olarak bilinen bu tarz, çini sanatında da çok beğenilerek güzel örnekleri meydana getirilmiştir. 

8.
I. Mürekkebin akıcılığıII. Kağıdın rengi ve dokusuIII. Mürekkebin rengiIV. Kalemin açılışıV. Kalemin kalınlığıYukarıdakilerden hangisi/hangileri yazıdaki fiziki ahenge etki eder?
Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Yazı sanatında kullanılan kamış kalem, âharlı kağıt ve mürekkebinin özellikleri, kalemin açılışı, kalınlığı, kağıdın rengi ve dokusu, mürekkebin rengi ve akıcılığı yazının fiziki ahengini etkiler.

9.
Aşağıdakilerden hangisi Şam'daki Emeviye Cami’nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mihrap duvarında enine bir nefi olan
Soru Açıklaması
10.

Yazma kitaplarda, hattat imzasıyla birlikte bezemenin sona eren, eserin son bölümü ve son sözünü imleyen tezhip çeşidine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Hâtime Tezhibi
Soru Açıklaması

Hâtime Tezhibi (ketebe sayfası, ferağ kaydı): Yazma kitaplarda eserinson bölümü, son sözüdür. Hattat imzasının da yer aldığı hâtime sayfasınıntezhibiyle bezeme sona erer. Kur’ân-ı Kerîm’de son sûre olan Nâs sûresinindevamında, hatim duasıyla birlikte hattat, imzasını içeren cümleyi, kitabınyazılış tarihini, bazan nerede yazıldığını da belirtir.

11.

Çeşitli üslûptaki desenler, yazılar, kubbe, kemer ve duvarlarda kalemkâr denilen ustalar tarafından özenle işlenen süslemeler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kalem işi
Soru Açıklaması

Kalem işi

12.

Maddi ihtiyacını karşılamak için sanat özelliği olmayan işleri el emeği ve becerisi ile  yapan kişiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Zanaatkar
Soru Açıklaması

Maddi ihtiyacını karşılamak için sanat özelliği olmayan işleri el emeği ve becerisi ile  yapan kişiye verilen ad "zanaatkar"dır. Doğru cevap C'dir.

13.
Erken İslâm mimarisinin ilk türbesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Kubbetü’s-suleybiyye 
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yazı sanatı malzemelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Matbaa mürekkebi
Soru Açıklaması

Soru anlama sorusu olup metin dikkatle okunmalıdır.

15.

Hangisi plastik sanatlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Bale
Soru Açıklaması

Bale, sahne sanatlarının içinde yer almaktadır.

16.
Osmanlı Mimarisinde ticari amaçlı kullanılan, değerli malların saklandığı ve satıldığı kârgir ve korunaklı yapılara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A"  Bedesten
Soru Açıklaması
17.
Selçuklu mimarisinin İran’da en önemli camilerinden biri olan, bütün mimari yenilikleri ve araştırmaları tek bir yapı içinde toplayan mimari aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zevvâre Cuma Camii
Soru Açıklaması

Selçuklu mimarisinin İran’da en önemli camilerinden biri, bütün mimariyenilikleri ve araştırmaları tek bir yapı içinde toplayan Zevvâre CumaCamii’dir. 1135 tarihli bu küçük ölçüde Selçuklu camii yüzyıllar boyu Asyacamilerinin planlarına öncülük etmiştir. Yandan girişli, tuğla minareli ve dörteyvanlı avlunun kıble yönünde mihrap önü kubbesi bulunan bu yapıda, 7,45m. çapındaki kubbe artık plan içindeki yerini almıştır. Böylece Karahanlı veGazneli mimarisinde geniş ölçüde uygulanmış olan dört eyvanlı avlu şemasıilk defa cami mimarisinde eyvana bitiştirilen mihrap önü kubbesiyle birliktebir bütünlük içinde ortaya çıkmış oluyor. İşte bu plan şeması İran ve OrtaAsya camilerinin vazgeçilmez plan şeması olacaktır. Doğru cevap "b" şıkkıdır.

18.

Şahname-i Firdevsi ve Divan-ı Katibi hangi uslup ve dönemde yazılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Akkoyunlu ve Karakoyunlu uslubu
Soru Açıklaması

Cevabınız yanlış ise“Tezhip Sanatında Usluplar ve Sanatkarları” konusunu yeniden okuyunuz.

19.

Tezhip sanatı hangi Osmanlı Padişahı döneminde büyük bir gelişme göstermiştir?

Doğru Cevap: "A" Fatih Sultan Mehmed
Soru Açıklaması

 Tezhip sanatı, Fatih Sultan Mehmed  döneminde büyük bir gelişme göstermiştir. Doğru cevap A'dır.

20.

İslam kültüründe okuma ve yazma unsuru olan güzel yazı yazma tekniğine ne ad verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Hüsni-hat
Soru Açıklaması

Soru anlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.