İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.

Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Sanatkar
Soru Açıklaması

Bir sanatı yapmak için gerekli bilgi ve hünere sahip olan kimseye sanatkar,usta veya artist denir

2.

Kalem kalınlığına göre, harf bünyelerinin en ve boyları ile incelik ve kalınlıkları arasındaki uygunluğa ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Tenâsüp
Soru Açıklaması

Tenâsüp kalem kalınlığına göre, harf bünyelerinin en ve boyları ile incelik vekalınlıkları arasındaki uygunluktur. Harflerin diğer harflerle ve kelime içindebirbiriyle uyumu ve yakışmasıdır. Doğru cevap "c" şıkkıdır.

3.

Medenî seviyesi yüksek toplumlarda sanat asil bir duygu olarak insanları ruhen besler ve yüceltir. Eski zamanın büyükleri insanlığın yüzünü güzele ve doğruya çevirmek, özellikle din eğitiminde mâneviyatı yükseltmek ve insanları Allah’a yönlendirmek amacıyla sanatın büyüleyici etkisinden yararlanmışlardır. İlâhî sözleri sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara bildirdiği ve gönülleri uyardığı bilinen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hz. Dâvûd
Soru Açıklaması

Hz. Dâvûd

4.

Zevvare Cuma Camii, hangi dönemde yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Selçuklular
Soru Açıklaması

Zevvare Cuma Camii, 1135 yılında İran'da yapılmıştır.

5.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
6.

.................. motifi, sembolik düşünce mahsulü motiflerdendir. Üçgen şeklini hatırlatan, ikisi altta, biri üstte üç yuvarlak ve iki dalgalı çizgiden meydana gelir. Osmanlı sanatkârları bu motifi güç, kuvvet ve saltanat sembolü olarak kabul etmişlerdir. Bu nedenle padişah ve şehzade kaftanlarında sıkça kullanılmıştır. Üç yuvarlak, pars postundaki beneklere, iki dalgalı çizgi ise kaplan postuna benzetilmiştir.

Yukarıdaki paragrafta noktalı kısma gelmesi gereken motif ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çintamani
Soru Açıklaması

Çintamani motifi, sembolik düşünce mahsulü motiflerdendir. Üçgenşeklini hatırlatan, ikisi altta, biri üstte üç yuvarlak ve iki dalgalı çizgidenmeydana gelir. Osmanlı sanatkârları bu motifi güç, kuvvet ve saltanatsembolü olarak kabul etmişlerdir. Bu nedenle padişah ve şehzadekaftanlarında sıkça kullanılmıştır. Üç yuvarlak, pars postundaki beneklere, ikidalgalı çizgi ise kaplan postuna benzetilmiştir.

7.

Osmanlı hat ekolünün günümüze kadar bütün İslâm dünyasında hükmünü sürdürecek olan esasların belirlendiği, Osmanlı Hat Ekolü ve Kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şeyh Hamdullah
Soru Açıklaması

Osmanlı hat ekolünün günümüze kadar bütün İslâm dünyasında hükmünü sürdürecek olanesasları bu dönemde Şeyh Hamdullah tarafından belirlenmiştir.

8.
İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D"  Kurtuba Camii
Soru Açıklaması
9.
Zahriye tezhibinin çoğunlukla daire biçiminde işlenildiği görülen ve münhanî motifine de ayrı bir önem verilen üslûp hangi devirde görülür ve bu üslûpta eser veren en önemli müzehhip kimdir?
Doğru Cevap: "A" Timurlular Devri-Hacı Ali et-Tebrîzî
Soru Açıklaması

Zahriye tezhibinin çoğunlukla daire biçiminde olduğu ve münhanî motifine de ayrı bir önem veren üslûp Timurlular devrinde görülür ve bu üslûpta eser veren en önemli müzehhip Hacı Ali et-Tebrîzî'dir.

10.

Osmanlı eğitim ve öğretiminde medreseler ağırlığı teşkil etmektedir. Medreselerin ortak özelliği ise öğrenci odalarının yanında bir dershanenin olmasıdır. Osmanlı eğitim müesseseleri içine alabileceğimiz kütüphaneler, önceleri cami içinde dolaplar şeklinde iken kaçıncı yüzyıldan sonra ayrı binalar halinde yapılmaya başlanmıştır?

Doğru Cevap: "C" XVII. yüzyıl
Soru Açıklaması

XVII. yüzyıl

11.
Genellikle Osmanlı İlmiye sınıfı ve Meşihat dairesinin resmi yazısı olarak kullanılan yazı üslubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Talik (nesta’lik)
Soru Açıklaması
12.
Şeyh Hamdullah ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yâkut yazı tarzının yayılmasını sağlamıştır
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı sanatkârları tarafından güç, kuvvet ve saltanat sembolü olarak kullanılan motif hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çintamani
Soru Açıklaması

Çintamani motifi, sembolik düşünce mahsulü motiflerdendir. Üçgen şeklini hatırlatan, ikisi altta, biri üstte üç yuvarlak ve iki dalgalı çizgiden meydana gelir. Osmanlı sanatkârları bu motifi güç, kuvvet ve saltanat sembolü olarak kabul etmişlerdir. Bu nedenle padişah ve şehzade kaftanlarında sıkça kullanılmıştır. Üç yuvarlak, pars postundaki beneklere, iki dalgalı çizgi ise kaplan postuna benzetilmiştir.

14.

Osmanlı yapı sanatında, mimarlık teşkilatının ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Aslında Anadolu’da her esnafın loncalar şeklinde teşkilatlanması ve gruplaşmasına paralel olarak ehl-i hiref denilen sanat-zanaat grupları içinde inşaatçı sınıfın da bir teşkilatı vardı. Bu kurum, Osmanlı yapısı içinde mimar esnafı adını almaktadır. Bu esnaf da kendi arasında derecelere ayrılmakta ve çok sıkı kanun ve kayıtlara uymak zorunda idiler. Şehirlerde bağlı oldukları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mimarbaşı
Soru Açıklaması

Mimarbaşı

15.
661 yılında halifeliği alan ve ilk cami örnekleri arasında yer alan ordugah camileri inşa eden İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Emeviler
Soru Açıklaması
16.

Dünyanın mimari harikalarından biri sayılan ve Türk mimarisinin etkilerini yansıtan Tac Mahal hangi ülkenin sınırları içindedir

Doğru Cevap: "C" Hindistan
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir

17.

Aşağıdaki sanatla ilgili söylemlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılır
Soru Açıklaması

Maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılır

18.

Osmanlı köprüleri kendinden önceki emsalleri gibi günümüze gelenler kârgir olanlardır. Ahşap köprüler zamanla yok olmuşlardır. Köprüler, geçtikleri nehir ve vadilere, enlerine ve boylarına ve kemer açıklıkları ve kemer sayılarına göre değerlendirilmektedir. Bazılarının tarih köşkleri, kitâbeleri mevcuttur. 100’ün üzerinde miktara ulaşan bu köprülerin içinde en uzun olanlarından biri olan Ergene Köprüsü 174 gözlü 1392 metredir. Adı geçen köprü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ergene Köprüsü
Soru Açıklaması

Ergene Köprüsü

19.
Osmanlı mimarisinin cami tipolojisinde klasik çağa damgasını vuran tip, hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bursa ve Edirne Dönemi
Soru Açıklaması
20.
Özellikle mushaf kitâbeti için seçilmiş olan, düzenli, geometrik, ritmik, yatay ve dikey çizgilerin hâkim olduğu noktasız, harekesiz basit yazı türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Medenî 
Soru Açıklaması

Özellikle mushaf kitâbeti için seçilmiş olan Medenî yazı düzenli, geometrik, ritmik, yatay ve dikey çizgilerin hâkim olduğu noktasız, harekesiz basit bir yazı türüdür.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.