İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi sanat eseri ortaya koyan sanatkarların genellikle kendi kültür çevresinin sanat anlayışına bağlı kalmasının sebebi olabilir?

Doğru Cevap: "E" Sanatkarların yetiştiği toplumun sevinç ve dertlerini, bütün değerlerini nefsinde barındırarak eserler ortaya koyması
Soru Açıklaması

Sanat eserlerinin yaratıcısı sanatkardır. Sanatkar, yetiştiği toplumun sevinçlerini, dertlerini, yaşayışlarını ve bütün değerlerini nefsinde şiddetle duyan ve yaşayan insanlardır. Bu nedenle toplumun fertleri kendilerini sanatkarlarda bulurlar. Genelde sanatkar da kendi kültür çevresinin sanat anlayışı içinde klasikleşmiş form ve kaideler bağlı kalır. Doğru cevap E'dir.

2.

Hz. Peygamber döneminde Mekke ve Medine'de yaygın olarak kullanılan yazı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Asr-ı saâdet kûfîsi
Soru Açıklaması

Asr-ı saâdet kûfîsi, Hz. Peygamber döneminde Mekke ve Medine'de yaygın olarak kullanılan, mushafların yazıldığı Arap yazısıdır.

3.

Günümüze kadar gelen örneklere dayanarak Osmanlı mimarisinin klasik döneme ait özellikleri arasında yer alan “araziyi kullanma” en öne çıkan amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Araziyi kıbleye göre kullanmak
Soru Açıklaması

Araziyi kıbleye göre kullanmak

4.

Aşağıdakilerden hangisinde sanat kelimesinin yeni tanımlamalarından sonra içine giren sanat dalları bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Mimarlık, heykel, resim, şiir, edebiyat, müzik, süsleme, sahne sanatları
Soru Açıklaması

Mimarlık, heykel, resim, şiir, edebiyat, müzik, süsleme, sahne sanatları sanat kelimesinin yeni tanımlamalarından sonra içine giren sanat dallarıdır. Doğru cevap B'dir.

5.

Osmanlı sanatkarları aşağıdaki motiflerden hangisini güç, kuvvet ve saltanat sembolü olarak kabul etmişlerdir?

Doğru Cevap: "B" Çintamani
Soru Açıklaması

Osmanlı sanatkarları Çintamani motifini güç, kuvvet ve saltanat sembolü olarak kabul etmişlerdir. Doğru cevap B'dir.

6.

 Horasanda kurulan Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşu hangi tarihtedir?

Doğru cevap: d, Sayfa:21

Doğru Cevap: "D" 1040
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir.

7.

İslâm âleminde benimsenip hattatlar tarafından örnek alınmasıyla “kıbletü’l-küttâb” (hattatların kıblesi) lakabı ile anılmış ve ünü yayılmış üslûp aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yâkut
Soru Açıklaması

Yâkut

8.

Aşağıdakilerden hangisi, plastik sanatlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Müzik
Soru Açıklaması

Günümüzde İngilizce “art”, Almanca “kunst”, Arapça “fen” karşılığında kullanılan sanat kelimesi, önceleri sadece mimarlık, heykel ve resim gibi görsel (plastik) sanatlar için kullanılmıştır. Görsel sanatlar göze hitap eden ürünler çıkaran sanatlardır. Seramik sanatı da bu sanatlara örnek olarak verilebilir. Yeni tanımlamalarla şiir, edebiyat, müzik (fonetik), süsleme ve sahne sanatları da sanat kapsamı içine alınarak sınıflandırılmıştır.

9.
Allah’ın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Davud
Soru Açıklaması
10.
Eğitim Moral Tarım Reklam Politik Propaganda

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sanatın etki alanları içindedir?

Doğru Cevap: "C" I-II-IV-V
Soru Açıklaması

Günümüzde etki alanını daha da genişleten sanat, eğitim, moral, reklam ve politik propaganda aracı olarak ve ticarî amaçlarla ve daha pek çok alanda hızlı, ileri teknik iletişim vasıtaları ile kısa sürede bütün dünya insanlarını etkileyecek bir güce ulaşmıştır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi tezhip çeşitlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Rumi
Soru Açıklaması

Cevabınız yanlış ise''Tezhip Çeşitleri'' konusunu okuyunuz.

12.

İlk Anadolu Selçuklu Külliyesi, Camii, Medrese, hamam ve kümbetiyle Alaeddin Keykubad tarafından nerede ve hangi tarihte yaptırılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Kayseri-1238
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir

13.
İklil, kubbeli, mürekkep gibi çeşitli biçimleri olan ve el yazması kitaplarda metnin başladığı tezhipli sayfalar aşağıdakilerden hangi isimle anılır?
Doğru Cevap: "D" Serlevha
Soru Açıklaması

Serlevha' el yazması kitaplarda metnin başladığı tezhipli sayfalardır. Zahriyeden sonra en yoğun bezemenin bulunduğu ve yazılı sahanın sınırlı tutulduğu bu sayfalara serlevha veya dîbâce, bu sayfaların tezhibine de serlevha tezhibi adı verilir. Yapılan serlevha tezhibi, eserin tezhip bütünlüğünü korumak amacıyla renk, desen ve motif bakımından zahriye tezhipinin devamı niteliğinde olmalıdır. İklil, kubbeli, mürekkep gibi çeşitli biçimlerde olan serlevha sayfaları mutlaka karşılıklı ve çift olmalıdır. 

14.

"Aynı medeniyet çevçevesinde yer alan milletlerin müşterek dinî ve sosyal ihtiyaçlarına bağlı olarak biçimlendirdikleri sanat eserlerinde üslûp ve teknik farklılıklar göze çarpar." Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Doğru Cevap: "C" Milletlerin sanat, zevk ve hayat anlayışlarında farklılıklar vardır.
Soru Açıklaması

Sanatın doğuşunda din kadar milletlerin sanat, zevk ve hayat anlayışları da sanat eserlerinin üslûp kazanmasında etkili olmuştur. Aynı medeniyet çevçevesinde yer alan milletlerin müşterek dinî ve sosyal ihtiyaçlarına bağlı olarak biçimlendirdikleri sanat eserlerinde üslûp ve teknik farklılıklar göze çarpar.

15.

Aşağıdakilerden  hangisi plastik sanatlar kavramının doğru dizilişidir?

Doğru Cevap: "A" Mimarlık-Heykel-Resim
Soru Açıklaması

Günümüzde İngilizce''Art'',Almanca''kunst''.Arapça''fen'' karşılığında kullanılan sanat kelimesi önceleri sadece miarlık,heykel,resim gibi görsel(plastik)sanatlar için kullanılmıştır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri eski uygarlıkların kültür ve sanatlarına karşı gösterdikleri aşırı ilgi ve sevginin nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Bu uygarlıkların kültürlerini benimseyip sahiplenmek
Soru Açıklaması

Bu uygarlıkların kültürlerini benimseyip sahiplenmek gelişmiş ülkelerin uzun zamandan beri eski uygarlıkların kültür ve sanatlarına karşı gösterdikleri aşırı ilgi ve sevginin nedenlerinden biri değildir. Doğru cevap D'dir.

17.
Emevîler devrinde hüsn-i hatla yazdığı mushafla adı öne çıkan, İlk celî yazı hattatı olarak da kabul edilen, Mescid-i Nebevî’nin kıble duvarına Şems sûresinden Kur’an’ın sonuna kadar altınla ilk âbidevî yazı yazan hattat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hâlid b. Ebü’l-Heyyâc
Soru Açıklaması

Emevîler devrinde hüsn-i hatla yazdığı mushafla adı öne çıkan Hâlid b. Ebü’l-Heyyâc’dır. İlk celî yazı hattatı olarak da kabul edilen Hâlid, Mescid-i Nebevî’nin kıble duvarına Şems sûresinden Kur’an’ın sonuna kadar altınla ilk âbidevî yazı yazan hattat olarak bilinmektedir.

18.
İlahi bir kaynaktan aldığı bilge sözleri ve şiirleriyle kitleleri etkileyen İslam ve batı dünyasının önemli şair ve düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Mevlana Celaleddin-i Rûmî
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir?

Doğru Cevap: "B" Edebiyat
Soru Açıklaması

Edebiyat

20.
İslâm’ın doğuşunda özellikle mushaf yazımında, yumuşak ve kavisli harflerin hâkim olduğu, daha çok devlet kurumlarında günlük işlerde ve mektuplarda kullanılan hat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Meşk
Soru Açıklaması

İslâm’ın doğuşunda meşk ve cezm adıyla iki ayrı formda yazı bilinmekteydi. İlk vahiyler biçimsel ve daha kurallı olması bakımından geometrik cezm hattıyla yazılmıştır. Geometrik yazı farklı dönemlerde en fazla işlendiği bölgeye nisbetle mekkî, medenî ve son olarak da kûfî adını almıştır. Geometrik yazı, taş üzerine hakkedilen kitâbelerde ve parşömen üzerine yazılan mühim belgelerde, özellikle mushaf yazımında, yumuşak ve kavisli harflerin hâkim olduğu meşk hattı ise daha çok devlet kurumlarında günlük işlerde ve mektuplarda kullanılmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.