İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 7
1.
Osmanlı mimarisinde en büyük eserler hangi dönemde görülür ?
Doğru Cevap: "E" Mimar Sinan Dönemi
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı hat ekolünün günümüze kadar bütün İslâm dünyasında hükmünü sürdürecek olan esasları aşağıdaki hattatlardan hangisi tarafından belirlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Şeyh Hamdullah
Soru Açıklaması

Fâtih Sultan Mehmed devrinde Amasyalı hattatların aklâm-ı sitteye ve özellikle sülüs ve nesih yazılarına yeni bir üslûp kazandırma yolundaki çabaları istenen başarılı sonuçları, II. Bayezid’in hat hocası Şeyh Hamdullah’ı İstanbul’a davet etmesi ve saray kâtibi olarak görevlendirmesinden sonra vermiş, Osmanlı hat ekolünün günümüze kadar bütün İslâm dünyasında hükmünü sürdürecek olan esasları bu dönemde Şeyh Hamdullah tarafından belirlenmiştir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Mimarisi yapı sanatının teknik inşaat prensiplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yükseklik
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir.

4.

Sanat sözcüğü, Arapça olan hangi fiilden türemiştir?

Doğru Cevap: "C" sana'a
Soru Açıklaması

Sanat sözcüğü, Arapça "sana'a" fiilinden türemiştir.

5.
Hz. Muhammed’in fizikî ve ahlâkî güzelliklerini anlatan metinlerin hüsn-i hatla yazıldığı levhalarda da tezhip sanatının örneklerine rastlanır. Bu eserlerle aynı adı taşıyan tezhip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hilye Tezhibi
Soru Açıklaması

Hz. Muhammed’in fizikî ve ahlâkî güzelliklerini anlatan metinlerin hüsn-i hatla yazıldığı levhaya hilye denilmiştir. Osmanlılar’da hilye tezhibine ayrı bir önem verilmiştir. Başmakam, göbek, dört halifenin isimleri, âyet ve etek gibi yazı sahaları arasında kalan, değişik şekillerdeki zeminler tezhip edilmiştir. Doğru cevap A'dır.

6.

"Sanat" kelimesi aşağıdaki dillerden hangisinden türemiş bir isimdir?

Doğru Cevap: "E" Arapça
Soru Açıklaması

Sanat kelimesi Arapça "sana'a" fiilinden türemiş bir isimdir. Doğru cevap E'dir.

7.

Osmanlı mimarisinde yapıların, plan kuruluşu bakımından daha çok cami ve mescid tipolojisi üzerine odaklandığı görülür. Cami, plan bakımından önceleri, erken klasik dönem olan 1538’e kadar, Bursa ve Edirne geleneğinde görülen çok kubbeli ulucami tipi,  tek ve çift kubbeli, yanlarında ona bitişik misafir odaları, önünde son cemaat revakı olan yapılar halinde karşımıza çıkar. Osmanlı camisinin, asıl klasik çizgi ve kararlara ve kıvama varması Edirne Üç Şerefeli Cami ile ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Bu cami kaç yılında yapılmıştır?

Doğru Cevap: "B" 1447
Soru Açıklaması

1447

8.
İnsanların maddi ihtiyaçlarını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan ve sanat özelliği olmayan işlere ne ad verilmektedir? 
Doğru Cevap: "D" Zanaat
Soru Açıklaması
9.
Hilye-i şerif düzenleyen ilk hattat olan ve günümüze ulaşan altı çeşit yazıda pek çok murakka‘ (güzel yazı albümü) levha, en‘âm, delâilü’l-hayrât ve yirmi beş mushaf-ı şerif yazdığı bilinen ve bu mushaflardan bazıları okunuşundaki rahatlık ve kolaylık sebebiyle basılarak bütün İslâm dünyasına yayılan büyük hattat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hâfız Osman
Soru Açıklaması

XVII. yüzyılın ikinci yarısında II. Mustafa ile III. Ahmed’e hat hocalığı yapan Hâfız Osman, Şeyh Hamdullah’ın yazıları üzerinde yaptığı estetik değerlendirmeyle yeni bir üslûp ortaya koymuştur.  Hâfız Osman’ın açtığı bu çığır dönemin bütün hattatlarını etkilediği gibi asırlarca İslâm dünyasında etkisini sürdürmüştür. Hilye-i şerif düzenleyen ilk hattat olan Hâfız Osman günümüze ulaşan altı çeşit yazıda pek çok murakka‘ (güzel yazı albümü) levha, en‘âm, delâilü’l-hayrât ve yirmi beş mushaf-ı şerif yazdığı bilinmektedir. Bu mushaflardan bazıları okunuşundaki rahatlık ve kolaylık sebebiyle basılarak bütün İslâm dünyasına yayılmıştır. 

10.

Osmanlı Hat ekolünün kurucusu aşağıdaki isimlerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şeyh Hamdullah
Soru Açıklaması

Osmanlı Hat ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah'dır. Doğru cevap A'dır.

11.

"Sepet örgüsü biçimindeki tuğla dekorlu cephelerin üst kısmını sivri kemerli galeriler çevreler. Bu, erken devir İslâm mimarisi için bir yenilik olarak görülür."

 Yukarıda özellikleri verilen yapı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "A" Samanoğlu Türbesi
Soru Açıklaması

Buhara şehrinde Samanoğlu Türbesi dört yanda aynı değerde cepheleriyle kare planlı ve kubbeli bir yapıdır. Bu yapı tuğla mimarisi ve dekoruyla Orta Asya mimarisiyle yakın bağlantılıdır. Sepet örgüsü biçimindeki tuğla dekorlu cephelerin üst kısmını sivri kemerli galeriler çevreler. Bu tarz, erken devir İslâm mimarisi için bir yenilik olarak görülür.

12.
İnsanların maddi ihtiyacını karşılamak için el emeği ve becerisi ile yapılan işlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zanaat
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yazma eser tezhip çeşitlerinin dışında kalır?
Doğru Cevap: "E" Kıta Tezhibi
Soru Açıklaması

Kıta tezhibi ferman, berat ve menşurlarda kullanılan tezhip çeşididir.

14.

İçinde Padişahın ismi yazılı özel bir şekli olan ferman,berat,hüküm,emir gibi belgelerde kontrol damgası olarak kullanılan sanata ne denir?

Doğru Cevap: "E" Tuğra
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusudur.Metni okumak yeterlidir.

15.

Osmanlı hat ekolünün günümüze kadar bütün İslam dünyasında sürecek esaslarını kim belirlemiştir?

Doğru Cevap: "B" Şeyh Hamdullah
Soru Açıklaması

Soru analiz sorusu olup,metin dikkatlice okunmalıdır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Mimarisi dini yapılarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Darrülkurralar
Soru Açıklaması

Soru anlama sorusu olup, metni okumak yeterlidir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi mushaf güllerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Durak 
Soru Açıklaması
18.

Anadolu'da XIV.yüzyıl sürecinde Selçuklu tahtının varisi olduğu iddasıyla en çok eser bırakan beylik hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Karamanoğulları
Soru Açıklaması

Soru değerlendirme sorusu olup, metin dikkatle okunmalıdır.

19.
Kalem kalınlığına göre, harf bünyelerinin en ve boyları ile incelik ve kalınlıkları arasındaki uygunluğa, harflerin diğer harflerle ve kelime içinde birbiriyle uyumu ve yakışmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tenâsüp
Soru Açıklaması

Tenâsüp kalem kalınlığına göre, harf bünyelerinin en ve boyları ile incelik ve kalınlıkları arasındaki uygunluktur. Harflerin diğer harflerle ve kelime içinde birbiriyle uyumu ve yakışmasıdır. Hat sanatının repertuvarı harf şekilleri ve bu harflerin kelimenin başında, ortasında ve sonunda aldığı şekiller ve bunların bağlantılarıdır.

20.

Asya 'da Türk -İslam mimarisinin ilk eserleri aşağıdakilerden hangisinin devrinde ortaya çıkar?

Doğru Cevap: "D" Karahanlılar
Soru Açıklaması

Asya 'da Türk -İslam mimarisinin ilk eserleri Karahanlılar devrinde ortaya çıkar. Doğru cevap D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.