İslam Sanatları Tarihi
Deneme Ara Sınavı 9
1.

Aşağıda verilenlerden hangisi Tek Tanrılı Dinlere inanan insanların dini inançlarını yerine getirmek için inşa ettikleri, sanat, zevk ve hayat anlayışlarını da yansıttıkları yapılardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Pagan Tapınakları
Soru Açıklaması

Sanatın doğuşu, sanat eserleri ve abidelerin meydana getirilmesinde insanın yaratışında var olan estetik zevkle birlikte din ve inanç sistemlerinin de etkisi vardır. Bu etkiyle Müslümanlar cami ve mescit, Hıristiyanlar şapel, kilise ve katedral, Yahudiler sinagog gibi yapılar inşa etmişlerdir. Pagan tapınakları ise Çok Tanrılı Dini inanan Yunan ve Romalı gibi uygarlıklarda yaşayan insanları inşa ettikleri yapılardır. Doğru cevap E'dir.

2.

Emevîler zamanında iktisadî ve medenî seviyenin yükselmesiyle beraber, ilim ve sanat hayatında da önemli gelişmeler kaydedilmiş, şehirlerde görülen imar faaliyetleri yanında, Kur’an ve kitap istinsah, telif ve tercüme faaliyetleri de hızla artmaya başlamıştır. Hüsn-i hatla mushaf yazan kâtipler çoğalmış, saraylarda halifeler adına kâtipler çalıştırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Emevîler devrinde hüsn-i hatla yazdığı mushafla adı öne çıkan ve ilk celî yazı hattatı olarak da kabul edilen kâtiptir?

Doğru Cevap: "E" Hâlid b. Ebü’l-Heyyâc
Soru Açıklaması

Hâlid b. Ebü’l-Heyyâc

3.

Tezhip sanatında sulu altınla gölge verilip koyu altınla tahrirlenen bezeme üslûbu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Halkârî
Soru Açıklaması

Halkârî Sulu altınla gölge verilip koyu altınla tahrirlenen bezeme üslûbudur.

4.

İslam uygarlığının yazı dili Arap yazısıdır. Aslı aşağıda verilen hangi yazıdan alınarak geliştirilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Nabati
Soru Açıklaması

Nabati

5.

Genelde İslâm öncesi ve sahâbîler döneminde Araplar okuma yazma bilmeyen bir toplum idi. Câhiliye çağında şiir ve hitabet sanatı en güzel örneklerini vermiş, sözlü kültür gelişmişti. Araplar çok güçlü bir ezber yeteneğine sahip idiler. Buna göre bu dönemde aşağıdakilerden hangisi yazılı metinlerle ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Hatırlatma aracı
Soru Açıklaması

Hatırlatma aracı

6.

Dini ve milli hislerle büyük bir hayranlıkla seyrine doyamadığımız ''Selimiye camisi'' hangi ilimizdedir?

Doğru Cevap: "B" Edirne
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup.metni okumak yeterlidir.

7.

İnsanoğlu hayatını devam ettirmek,bazı temel ihtiyaçlarını gidermek için tabiatı düzelten,değiştiren,toprağı taşı işleyen insanoğlunda hangi kavram gelişmiştir?

Doğru Cevap: "C" Estetik
Soru Açıklaması

Dinî ve millî hislerle, büyük bir hayranlıkla seyrine doymadığımız,İstanbul Süleymaniye, Edirne Selimiye, Sultan Ahmed gibi toprağı vatanyapan mâbedler toplumun süreklilik şuurunu ayakta tutan, dinî hayatı dahaiçten ve daha feyizli yaşamamıza sebep olan birer sanat şaheserleridir

8.

İslâm sanatı içinde bilinen ilk türbe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kubbetü’s-suleybiyye
Soru Açıklaması

İslâm sanatı içinde bilinen ilk türbe Kubbetü’s-suleybiyye’dir. Sonrakitürbe mimarisinin gelişmesi Orta Asya Türkleri’yle başlayacaktır. Burada,862 tarihli yapı, Dicle’nin batı kıyısında küçük bir tepecik üzerinde yükselir.İç içe iki sekizgen ve ortadaki sivriltilmiş bir kubbe ile örtülüdür. Müstansır,Mu‘tez ile Mühtedî burada gömülüdür. Doğru cevap "c" şıkkıdır.

9.

Hâfız Osman'ın sülüs tavrını celî sülüse uygulayarak yeni bir üslûp geliştiren hattat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mustafa Râkım
Soru Açıklaması

II. Mahmud'un hat hocası Mustafa Râkım, ağabeyi İsmail Zühdü'den öğrendiği Hâfız Osman'ın sülüs tavrını celî sülüse uygulayarak yeni bir üslûp geliştirmiştir.

10.

XVII. yüzyılın ikinci yarısında II. Mustafa ile III. Ahmed’e hat hocalığı yapan ........................ , Şeyh Hamdullah’ın yazıları üzerinde yaptığı estetik değerlendirmeyle yeni bir üslûp ortaya koymuştur. ........................’ın açtığı bu çığır dönemin bütün hattatlarını etkilediği gibi asırlarca İslâm dünyasında etkisini sürdürmüştür. Hilye-i şerif düzenleyen ilk hattat olan ....................... günümüze ulaşan altı çeşit yazıda pek çok murakka‘ (güzel yazı albümü) levha, en‘âm, delâilü’l-hayrât ve yirmi beş mushaf-ı şerif yazdığı bilinmektedir. Bu mushaflardan bazıları okunuşundaki rahatlık ve kolaylık sebebiyle basılarak bütün İslâm dünyasına yayılmıştır. 

Yukarıdaki paragrafta noktalı kısımlarda adı geçen hattat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hâfız Osman
Soru Açıklaması

Hâfız Osman Ekolü. XVII. yüzyılın ikinci yarısında II. Mustafa ile III.Ahmed’e hat hocalığı yapan Hâfız Osman, Şeyh Hamdullah’ın yazılarıüzerinde yaptığı estetik değerlendirmeyle yeni bir üslûp ortaya koymuştur. 

Hâfız Osman’ın açtığı bu çığır dönemin bütün hattatlarını etkilediği gibiasırlarca İslâm dünyasında etkisini sürdürmüştür. Hilye-i şerif düzenleyen ilkhattat olan Hâfız Osman günümüze ulaşan altı çeşit yazıda pek çok murakka‘(güzel yazı albümü) levha, en‘âm, delâilü’l-hayrât ve yirmi beş mushaf-ı şerifyazdığı bilinmektedir. Bu mushaflardan bazıları okunuşundaki rahatlık vekolaylık sebebiyle basılarak bütün İslâm dünyasına yayılmıştır. 

Doğru cevap "b" şıkkıdır.

11.
Aşağıdakilerden hangisi kûfî çeşitlerinin dışında kalır?
Doğru Cevap: "D" Reyhani
Soru Açıklaması

Reyhani bir kûfî yazı çeşidi değildir. Reyhani sülüs harflerle yazılır. Aklâm-ı sitteden biridir.

12.

“İnce, uzun, doğru yol; birçok noktanın birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi ve yazı” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Doğru Cevap: "A" Hat
Soru Açıklaması

Hat

13.

Bilinen en erken tarihli tezhip örneği 1435 tarihli Makasıdü’l-elhân adlı mûsiki nazariyat kitabı kime ithaf edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Sultan II. Murad
Soru Açıklaması

Sultan II. Murad

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.