İslam Sanatları Tarihi
Büt 2019
1.
Üstü açık, daha çok bir çeşme başında, yolcuların gelip geçerken namaz kılmaları için ayrılan yüksekçe bir yer olan ibadethane aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Namazgâh
Soru Açıklaması
2.
Erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kûfi
Soru Açıklaması
3.
Erken İslâm mimarisinin ilk türbesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sâmânoğulları Türbesi
Soru Açıklaması
4.
Allah’ın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Davud
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi savaşları konu alan gazavatnâme türünde hazırlanmış minyatürlü eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kıyâfetü’l-insâniye fî Şemâilü’l-Osmâniye
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi tezhip sanatının kullanıldığı yerlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Hüsn-i hat levhaları
Soru Açıklaması
7.
Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Selçuklu minyatür üslûbu
Soru Açıklaması
8.
El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Minyatür
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kitabın dağılmasını önleyen kısmıdır?
Doğru Cevap: "D" Şîrâze
Soru Açıklaması
10.
Anadolu Selçuklu Dönemi sivil yapılarında aşağıdaki çini çeşitlerinden hangisi daha çok kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Canlı figürlerle bezenmiş perdahlı çiniler
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ebru boyalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yağlıboya
Soru Açıklaması
12.
Pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Çini
Soru Açıklaması
13.
Hafif ebru, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Üzerine hat yazmak
Soru Açıklaması
14.
Türk çini sanatında renkli sır tekniğinin ilk kez uygulandığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bursa Yeşil Cami
Soru Açıklaması
15.
Hat ve süsleme sanatlarının gelişim seyrinin gözlemlenebildiği bir alan olduğu kadar, meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri ve üzerindeki bilgilerle değerli ve önemli bir tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mezar taşları
Soru Açıklaması
16.
Tekkelerde, zikrin ayakta devamı sırasında okunan ilâhilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kıyam ilâhileri
Soru Açıklaması
17.
Anadolu Selçuklu Dönemi halılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Bol renk kullanımı yerine, az sayıda renk ile bunların farklı tonları tercih edilir, desen olarak da daha çok geometrik şekiller egemendir.
Soru Açıklaması
18.
Meslekleri ve sınıfları îma eden kavuk biçimleri ve diğer tezyinî özellikleri yanında üzerindeki bilgilerle tarihî kaynak durumundaki Osmanlı taş işçilik alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mezar taşları
Soru Açıklaması
19.
İslâmiyet öncesi eski Türk hayatında dinî nitelik taşıyan ve ölen kişinin ruhunun dinlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen umumî matem ayinlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yuğ
Soru Açıklaması
20.
Türk bestekârları tarafından Türk musikisi makam ve usulleriyle bestelenmiş Arapça güfteli ilahilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Şuğul
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.