İslam Sanatları Tarihi
Deneme Final Sınavı 15
1.

Genelde silisyum asidi, alkali veya toprak alkalili oksitlerin karışımından meydana gelen ürün hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Cam
Soru Açıklaması

Cam, genelde silisyum asidi, alkali veya toprak alkalili oksitlerin karışımından meydana gelir. Cam, cam kumu, soda veya potas, kireç ve renk verici veya ağartıcı maddelerden oluşan karışımın uygun şartlarda eritilip, çok yüksek ısıda pişirilmesiyle meydana gelir. Doğru cevap D'dir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi en eski kitap malzemesidir?

Doğru Cevap: "B" Papirüs
Soru Açıklaması

En eski kitap malzemesi olarak papirusten sonra, terbiye edilmiş deri (parşömen) ve nihayet kağıt kullanılmıştır.

3.
İslâm sanatının ilk anıtsal yapısı olarak görülen Kubbetü’s-sahre’nin bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kudüs
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi çini sanatında kullanılan malzemelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Mühre
Soru Açıklaması

Doğru cevap e'dir.

5.

Yüzyıllardır devam eden çini teknikleri yeni bir tekniğin bulunması ile yerini tamamen bu tekniğe bırakmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tekniktir?

Doğru Cevap: "D" Çok renkli sır altı tekniği
Soru Açıklaması

Çini sanatında asıl heyecan verici gelişmeler XVI. yüzyılın ikinci yarısında çok renkli (elvan) sıraltı tekniğinin geliştirilmesiyle, İznik çinilerinde yaşanmıştır. Bu tarihten itibaren renkli sır tekniğinin yerini “çok renkli sır altı” tekniği almış ve bu teknik dışındaki bütün teknikler terkedilmiştir. Doğru cevap D'dir.

6.

Anadolu'da çok zahmetli ve pahalı olması sebebiyle yaygınlaşmayan çini üretim tekniği hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mînâî Tekniği
Soru Açıklaması

Sır altı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla çok renkli bir satıhelde etmeye yarayan tekniğe “mînâî” adı verilmiştir.Bu teknikler çok zahmetli ve masraflı olduğundan Anadolu’da fazla yaygınlık kazanmamıştır. Bu tekniğin en çok görüldüğü yerler ise Basra, Rakka ve Kâşân’dır. Doğru cevap A'dır.

7.

Aşağıdaki kişilerden hangisi nota sistemi üzerine çalışmalarda bulunmamıştır?

Doğru Cevap: "C" Lâdikli Mehmed Çelebi
Soru Açıklaması

Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu) II. Ahmed’e ithaf ettiği Kitâbu İlmi’l-mûsikî alâvechi’l- hurûfât adlı çalışmasıyla hem yeni bir nota sistemi teklif etmiş hem de 350 civarındaki mûsiki bestesini repertuvara kazandırmıştır. Aynı dönemde Galata Mevlevîhânesi şeyhlerinden Kutbünnâyî Osman Dede yine bir nota sistemi icat etmiş, Rabt-ı Ta‘bîrât-ı Mûsikî adlı bir mûsiki kitabı yazmıştır. Daha sonra Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhlerinden Abdülbâki Nâsır Dede, III. Selim’in isteği üzerine yeni bir nota sistemi düzenlemiş ve ayrıca Tedkīk u Tahkīk adlı bir mûsiki nazariyatı eseri kaleme almıştır. Beklenilen rağbeti görmeyen bu nota sistemlerinin ardından Ermeni kilisesi mugannîlerinden Hamparsum Limonciyan, kendi adıyla anılan bir nota sistemi geliştirmiş ve bu sistem geniş ölçüde benimsenmiş, Batı notası yerleşinceye kadar XIX. yüzyıl boyunca kullanılmıştır. Lâdikli Mehmed Çelebi’nin ise II. Bâyezid’e takdim ettiği Zeynü’l-elhân ve Risâle-i Fethiyye gibi önemli çalışmaları bulunmakla birlikte, nota sistemi üzerine çalışması bulunmamaktadır. Doğru cevap C'dir.

8.

"Teknenin içine konulacak suya kıvam vermek, böylece serpilen boyaların çökmesini önlemek için kullanılan ve geven isimli çalı sınıfından bir Anadolu bitkisinin salgısı olan bu madde, krem renginde düzgün olmayan plakalar veya şeritler halindedir."

Yukarıdaki tanımlama aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Kitre
Soru Açıklaması

Kitre: Teknenin içine konulacak suya kıvam vermek, böylece serpilen boyaların çökmesini önlemek için kullanılan ve geven isimli çalı sınıfından bir Anadolu bitkisinin salgısı olan bu madde, krem renginde düzgün olmayan plakalar veya şeritler halindedir. Suda bekletilerek, miktarına göre 1/100 nisbetinde ve boza koyuluğunda erimesi sağlanır ve bir bez torbadan süzülür.

9.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Mimarisinin sivil yapılarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Tersaneler
Soru Açıklaması

Soru hatırlama sorusu olup,metni okumak yeterlidir

10.

Aşağıda verilen yapı-bilgi eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Aksaray Ulu Cami-Karamanoğulları mimarisinin temsilcisidir.
Soru Açıklaması

Aksaray Ulu Cami ile Konya İplikçi Cami Karamanoğulları cami mimarisinin temsilcileridir.

11.

XIX. yüzyılda zermürekkep ve gerektiğinde ila^ve renklerle ve fırçayla işlenen Batı tarzı çiçeklerin yer aldığı yazma kaplara ne denir?

Doğru Cevap: "B" şüku^fe cilt
Soru Açıklaması

Bilhassa XIX. yüzyılda zermürekkep ve gerektiğinde ila^ve renklerle ve fırçayla işlenen Batı tarzı çiçeklerin yer aldığı yazma kaplara da şüku^fe cilt (şüku^fe kap) denilmektedir. Doğru cevap b'dir.

12.

Sinan Bey ve Ahmed Şiblizâde'nin üslûplarını etkileyen İtalyan ressam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Gentile Bellini
Soru Açıklaması

İstanbul'un fethinden sonra başkente davet edilerek Fatih Sultan Mehmed'in portresini yapan İtalyan sanatçı Gentile Bellini bu eseriyle Sinan Bey ve Ahmed Şiblizâde'nin üslûplarını etkilemiştir.

13.

Seramik hamurunun üzerine sürülen, pişince eriyerek hamurun üzerini kaplayan ve ona cam veya camsı görünüm kazandıran, koruyucu ince şeffaf tabakaya adı ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" sır
Soru Açıklaması

Seramik hamurunun üzerine sürülen, pişince eriyerek hamurun üzerini kaplayan ve ona cam veya camsı görünüm kazandıran, koruyucu ince şeffaf tabakaya sır adı verilmektedir. Doğru cevap a'dır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârlarını desteklememiştir?
Doğru Cevap: "E" Ahmed Musa
Soru Açıklaması
15.
Sulu altınla gölge verilip, koyu altınla tahrirlenen bezeme üslubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Halkari
Soru Açıklaması
16.

Kitabın boğaz adı verilen kalınlığı ölçüsünde genişliği bulunan,miklebi alt kaba bağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" serta^b
Soru Açıklaması

Kitabın boğaz adı verilen kalınlığı ölçüsünde genişliği bulunan kısım da, miklebi alt kaba bağlayan serta^bdır. Doğru cevap a'dır.

17.

Hangisi şiraze örme çeşitlerinden birisidir?

Doğru Cevap: "E" Alafranga
Soru Açıklaması

İlk dört şık ebru çeşitleri içermektedir. Alafranga bir şiraze örme çeşididir. Doğru cevap E'dir. 

18.
Aşağıdakilerden hangisi cilt kap çeşitlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Çini kap 
Soru Açıklaması
19.

I   - Kûfî 

II  - Sülüs

III - Rumî

IV - Kündekârî

Yukarıdakilerden hangisi taş işçiliğinde kullanılan süslemeler arasında yer alır?

 

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

“Rumî” denilen motifler çok zariftir ve taş üzerine oymalarda örneklerine çok rastlanır. Taş işçiliğinde kullanılan süslemelerden bir diğeri de kûfî ve sülüs yazı kompozisyonlarıdır. Doğru cevap D'dir. 

20.

"Batılı kaynakların Selâhaddîn-i Eyüzyılûbî’ye nisbetle “seladon” adını verdikleri bu teknik, duvar kaplama çinilerinde değil, evânî yapımında kullanılır. Bu teknikte yapılan değerli çanak çömlek türünün zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenir. Bunu için de suikast girişimlerine karşı padişahlar ve saraylılar tarafından tercih edildiği ileri sürülmektedir. Bu tür evânî, daha çok yeşilimtırak rengiyle tanınır."

Yukarıda tanıtılan çini tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mertabanî
Soru Açıklaması

Batılı kaynakların Selâhaddîn-i Eyüzyılûbî’ye nisbetle “seladon” adını verdikleri bu teknik, duvar kaplama çinilerinde değil, evânî yapımında kullanılır. İlk olarak Merteban’da yapılmış olduğu için “mertebanî” diye isimlendirilen bu değerli çanak çömlek türünün zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenir. Bunu için de suikast girişimlerine karşı padişahlar ve saraylılar tarafından tercih edildiği ileri sürülmektedir. Bu tür evânî, daha çok yeşilimtırak rengiyle tanınır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.