İslam Sanatları Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ciltçiliği meslek olarak edinmiş mücellitler'den biridir?

Doğru Cevap: "A" İslâm Seçen
Soru Açıklaması

Klasik ciltin unutulduğu son yüzyılda bunu Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğreten Bahaddin Tokatlıoğlu (1866-1939), Necmeddin Okyay (1883-1976), Sacid Okyay (1914-1999) sıralanabilir. Bugün aynı mesleği İslâm Seçen (d.1936) ve onun yetiştirdikleri yürütmektedir. Doğru cevap A'dır.

2.

Sır altı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla çok renkli bir satıh elde etmeye yarayan çini tekniğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Mi^na^i^ (Heft-reng)
Soru Açıklaması

Sır altı ve sır üstü tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla çok renkli bir satıh elde etmeye yarayan tekniğe “mi^na^i^” adı verilmiştir. Bu teknikte ısıya çok dayanıklı olan renkler sır altına, az dayanıklı olan renkler de sır üstüne tatbik edilir. Doğru cevap d'dir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı kültüründe sanat eğitimi verilen kurumlardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Enderun Mektebi
Soru Açıklaması

Osmanlı kültüründe Enderun Mektebi, resmî mektepler ve üstatların evleri, özellikle daha geniş alanda güzel sanatlar akademisi konumunda olan tekkeler sanat eğitimi yapılan, tarihte büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardır.

Osmanlılarda eğitimin ilk basamağı Sıbyan Mektebidir. Bunlara “Mahalle Mektebi” de denirdi. Sıbyan Mektepleri ya müstakil bir yapı halinde ya da külliyelerin içerisinde, camilerin bitişiğinde, her köy, mahalle ve semtte açılan okullardı. Osmanlı sarayında çocuk şehzadeleri yetiştirmek için Şehzadegan Mektebi vardı. Harem, sarayda padişahın ailesinin ve hizmetlilerin kaldığı bölümdür. Burada çocukların eğitimiyle kalfalar ve dadılar ilgilenmekteydi. Harem aynı zamanda hizmetli ve cariyelerin eğitim aldığı bir kurum niteliğindeydi. Haremde okuma-yazma ve dini eğitimin yanında nakış, dikiş, örgü gibi dersler görüyorlardı. Kapıkulu Ocaklarının altında da Acemioğlanlar Ocağı vardı. Önceleri tamamıyla gayrimüslim tebaadan daha sonraları da kısmen Müslümanlardan devşirilen çocukların ilk getirildiği mektep burasıydı. Burada gerek vücutça gerekse zihin bakımından bir eğitim verilirdi.

4.

Minârelerde ezandan ayrı olarak Allah’a yapılan dua ve münâcâtlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Temcid
Soru Açıklaması

Temcid, minârelerde ezandan ayrı olarak Allah’a yapılan dua ve münâcâtlardır. Üç aylarda recebin ilk gecesiyle başlayarak ramazanın teravih kılınan ilk gecesine kadar yatsı namazının ardından, ramazanda ise sahurdan sonra müezzinler ve cemaatin katılımıyla minarede okunurdu. Camilerde temcîde çıkmak ve temcîd okuyacak topluluğu idare edebilmek müezzinliğin önemli vazifelerindendi. Doğru cevap "e" şıkkıdır.

5.

Selçuklu seramiğinden bazı etkiler taşıyan tek veya iki renkli motiflerle işlenmiş basitçe bir teknik kullanılarak hazırlanmış eserler İznik çinilerinin kaçıncı dönemini  işaret eder?

Doğru Cevap: "C" Üçüncü Dönem
Soru Açıklaması

Osmanlılar tarafından İznik’te meydana getirilen ilk seramikler, kırmızı hamurlu ve tek renkli sırla yapılmış olup bunlara birinci dönem İznik çinileri denmektedir.Yakın zamana kadar Milet’te üretildiği düşünülerek “Milet işi” denen bazı kırmızı hamurlu çinilerin de, yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda, XIV. yüzyılın ikinci yarısından XV. yüzyılın başlarına kadar tarihlenen ikinci dönem İznik çinileri olduğu anlaşılmıştır.İznik seramiklerinin üçüncü devresinde, Selçuklu seramiğinden bazı etkiler taşıyan tek veya iki renkli motiflerle işlenmiş basitçe bir teknik kullanılarak ileri düzeydeki İznik çini sanatının parlak devresi hazırlanmıştır.Dördüncü dönem İznik çini ve seramiklerini, Milet işi adlandırmasında olduğu gibi, yine Şam’da üretildiği düşünülerek “Şam işi” adı verilen mavi beyaz çini grubu oluşturmaktadır.

Doğru cevap C'dir. 

6.

Batılılaşma dönemi Osmanlı tasvir üslu^bunun ilk örnekleri olan, Osman Gazi’den III. Ahmed’e kadar dizi padişah portrelerinin bulunduğu Kebir Musavver Silsilena^me’deki minyatürler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" Levni^
Soru Açıklaması

Levni^ tarafından yapılan Osman Gazi’den III. Ahmed’e kadar dizi padişah portrelerinin bulunduğu Kebir Musavver Silsilena^me’deki (TSMK, III. Ahmed, nr. 3109) minyatürler, Batılılaşma dönemi Osmanlı tasvir üslu^bunun ilk örnekleridir. Doğru cevap e'dir. 

7.

Renkler serpildikten sonra, ucu kitreli suya dokundurulmak şartıyla ince tel çubuk önce yukarıdan aşağıya veya sağdan sola, sonra da diğer yönde keskin ve muntazam hareketlerle bütün satıhta yürütülerek ortaya çıkan ebruya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" tarama (gelgit) ebrusu
Soru Açıklaması

Renkler serpildikten sonra, ucu kitreli suya dokundurulmak şartıyla ince tel çubuk önce yukarıdan aşağıya veya sağdan sola, sonra da diğer yönde keskin ve muntazam hareketlerle bütün satıhta yürütülerek ortaya çıkan ebruya tarama (gelgit) ebrusu denir. Doğru cevap "a" şıkkıdır.

8.

"Kitâb fî Ma‘rifeti’l-hiyeli’l-hendesiyye" adlı eserin yazarı ve hazırlayanı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Cezerî
Soru Açıklaması

Anadolu’da üretilmiş XII.-XIII. yüzyıllara tarihlenen ilk minyatürler, Silvan, Diyarbakır, Mardin, Aksaray, Kayseri ve Konya gibi merkezlerde hazırlanmış eserlerde yer alır. Günümüze ulaşan minyatürlerin en eski örnekleri Artuklu Kitâbü’l-Haşâiş ve Kitâbü’t-Tiryâk adlı eserlerde görülür. Antik el yazmalarından kopya edilen bu ilk minyatürlerde Bizans resminin etkilerine rastlanır. Diyarbakır’da Artuklu Emîri Nâsırüddin Mahmud için Cezerî tarafından 1206’da hazırlanan Kitâb fî Ma‘rifeti’l-hiyeli’l-hendesiyye adlı eserin (TSMK, III. Ahmed, nr. 3472) minyatürleri ise Anadolu dışındaki çağdaşı Selçuklu minyatür üslûbuyla benzerlik taşır. Doğru cevap B'dir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi Tezhip çeşidi değildir?
Doğru Cevap: "B" Hilye 
Soru Açıklaması
10.

Ayak çarkı, mengene, demirci makası, pense, eğe, kalem... gibi aletler hangi sanat dalında motiflerin ortaya çıkartılması için kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Maden sanatı
Soru Açıklaması

Osmanlı döneminde uygulama alanı bulmuş oyma, kakma, çalma, kazıma, vidalama, altın kaplama (tombak), savatlama, zincir işi, daha çok takı ve tören eşyasında kullanılan telkâri ve mine gibi geliştirilmiş birçok teknik söz konusudur. Bu tekniklerin uygulanmasında ayak çarkı, mengene, demirci makası, pense, eğe ve kalem gibi aletler kullanılır.Doğru cevap B'dir.

11.

İslam sanatında minyatür yapan sanatçılara ne ad verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Nakkaş
Soru Açıklaması

İslam sanatında minyatür yapan sanatçılara nakkaş denir. Doğru cevap b'dir.

12.

I- XVI. yüzyılın ikinci yarısında oluşan klasik tasvir üslûbunun yaratıcısıdır.

II- Osmanlı minyatür sanatına yön veren en ünlü nakkaş olarak tanınır. 

III- Hünernâme adlı eserin ilk cildinde bulunan Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunun XVI. yüzyıldaki durumunu belgeleyen minyatür,  o ve ekibindeki diğer nakkaşların gerçekçi yaklaşımını sergileyen tasvirlerden biridir. 

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki nakkaşlardan hangisi ile ilgilidir? 

Doğru Cevap: "D" Nakkaş Osman 
Soru Açıklaması

XVI. yüzyılın ikinci yarısında oluşan klasik tasvir üslûbunun yaratıcısı Nakkaş Osman’dır. Bu üslûpta, Kanûnî döneminde var olan yüzey bezemeciliğinin önemini yitirdiği, sade zeminlerin tercih edilerek konu edilen olayların yalın bir anlatımla ve belgesel bir gerçekçilikle yansıtılmaya çalışıldığı görülür. Nakkaş Osman, şehnâme türündeki Zafernâme Şehnâme-i Selim Han, Şehnâme-i Murad, Hünernâme I ve Hünernâme II genel İslâm tarihi türündeki Zübdetü’t-tevârih ve surnâme türündeki Surnâme-i Hümayun adlı eserleri resimlendiren nakkaşları yönlendiren başusta olmuştur. Bu sebeple Osmanlı minyatür sanatına yön veren en ünlü nakkaş olarak tanınır. Hünernâme adlı eserin ilk cildinde bulunan Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunun XVI. yüzyıldaki durumunu belgeleyen minyatür, Nakkaş Osman ve ekibindeki diğer nakkaşların gerçekçi yaklaşımını sergileyen tasvirlerden biridir. 

13.

Ba^bürna^me ve Ekberna^me adlı eserlerde yer alan minyatürler, aşağıdaki minyatür üsluplarından hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" Hint minyatür üslu^bu
Soru Açıklaması

Ba^bürlü devrinde Tebriz’den gelen ustalarla yerel ustaların katılımıyla kendine özgü müslüman Hint minyatür üslu^bu doğmuştur. Bu ekolün en verimli dönemi Ekber S¸ah zamanına rastlar. Bu dönemde çeşitli yazmaların yanı sıra Ba^bürna^me ve Ekberna^me adlı eserler resimlendirilmiştir. Doğru cevap e'dir.

14.
Dilsuznâme Firdevsî’nin Şâhnâme’si Külliyât-ı Kâtibi Ahmedî İskendernâme’si Nizâmî’nin Hamse’si

Aşağıdakilerden hangisi erken Osmanlı minyatür üslûbu örneklerindendir?

Doğru Cevap: "A" I-III-IV
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti’nin ikinci başkenti Edirne’de XV. yüzyılın ikinci yarısında hazırlanmış Dilsuznâme Külliyât-ı Kâtibi ve Ahmedî İskendernâmesi erken Osmanlı minyatür üslûbunu temsil eden eserler arasında yer alırlar.

15.
Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk İslam mezar anıtı olan yapıdır?
Doğru Cevap: "A" Kubbetü’s-suleybiyye
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki motiflerden hangisi yarı üsluplaştırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Karanfil
Soru Açıklaması
17.

I- Vişne çürüğü II- Erguvan  III- Ördekbaşı yeşili IV- Yavruağzı 

Bir kitabın ciltlenme usulünde tercih edilecek deri cinsi temizlendikten sonra yukarıdaki renklerden hangisi ya da hangilerine ılık banyoda boyanmış olmalıdır? 

Doğru Cevap: "E" I ve III 
Soru Açıklaması

Kitap ciltleme usulünde ilk iş olarak, sahtiyan (keçi derisi) veya meşin (koyun derisi), hangi deri cinsi tercih edilecekse, debbâğhânede önceden temizlenip kahverengi, siyah,vişneçürüğü veya ördekbaşı yeşili bir renge ılık banyoda boyanmış olmalıdır.

18.

Porselenin eski isimlerinden biri olan ve Osmanlılar tarafından da Çin porselenini anlatmak için kullanılan tabir nedir?

Doğru Cevap: "D" Fağfûr
Soru Açıklaması

Günümüzde pişmiş topraktan yapılan kullanım eşyalarına seramik veya keramik denilmektedir. Sırça ve Kâşî ise Çini'nin diğer isimleridir. Tümü killi topraktan yapılan veya yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş, yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubuna “porselen” adı verilmektedir. Eski kaynaklarda buna fağfûr denilmektedir. Fağfûr kelimesi, Osmanlılar tarafından Çin porseleni ve Çin imparatorlarını anlatmak için kullanılan bir tabirdir. Doğru cevap D'dir.

19.

Bir Mevlevî âyininin icrasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Önce mürşidin izniyle üç adet nefes, ardından on iki imamın adı zikredilen“düvâz” veya “düvâzde imam” denilen manzumeler okunması,
Soru Açıklaması

Bir Mevlevî âyininin icrasını şu ana başlıklarla özetleyebiliriz:a) Âyin bestesi içerisinde bulunmamakla birlikte her âyinin başındaokunması gelenek haline gelen, güftesi Mevlânâ’ya, bestesi Mustafa ItrîEfendi’ye ait rast makamındaki “na‘t”ın okunması,b) Okunacak ve çalınacak âyîn-i şerifin makamında neyle uzunca yapılan“baş taksim”,c) Aynı makamda dört haneli bir “peşrev”in çalınması,d) Neyzenbaşının yaptığı kısa “taksim”,e) Dört selâmdan oluşan “âyîn-i şerif”in okunup çalınması,f) “Son peşrev” ve “son yürük semâi”nin yürükçe icrası,g) Ney veya başka bir sazla yapılan kısa “son taksim”,h) Âyinhanlardan biri tarafından okunan “aşr-ı şerif”,ı) Tarikatçı veya duâcı dede ile en sonunda şeyhin okuduğu “Fâtiha” ve“gülbanklar”.

 

Önce mürşidin izniyle üç adet nefes, ardından on iki imamın adı zikredilen“düvâz” veya “düvâzde imam” denilen manzumeler okunması, Bektaşi tarikatının ayinlerinde görülür. Dolayısıyla 

doğru cevap "b" şıkkıdır. 

20.

Aşağıdakilerden hangisinde fonetik sanat örnekleri bir arada verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Müzik, şiir
Soru Açıklaması

Şiir, edebiyat, müzik gibi sanatlar, fonetik (işitsel) sanat örnekleridir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.