İslam Sanatları Tarihi
Final 2013
1.
Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Talik (nesta’lik)
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türk ahşap sanatının seçkin örneklerinin korunup sergilendiği mekânlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Topkapı Sarayı
Soru Açıklaması
3.
Şah I. Tahmasb’ın saltanatı yıllarında, Tebriz saray atölyesi en faal ve en değerli eserleri verdiği sürece, aşağıdakilerden hangisinin yönetiminde girmiştir?
Doğru Cevap: "E" Bihzad
Soru Açıklaması
4.
Cilt kitap kabı hazırlamayı meslek edinen kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mücellit
Soru Açıklaması
5.
Geleneksel Türk ağaç işleme tekniklerinin toplandığı üç kategori aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Oyma, kabartma, kakma
Soru Açıklaması
6.
Ulucami tipinin genel karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çok kubbeli
Soru Açıklaması
7.
Sâmerrâ şehri hangi devlet tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Abbasiler
Soru Açıklaması
8.
Zehirli yiyeceklere karşı duyarlı olduğu söylenen seramik tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mertebanî / Seladon
Soru Açıklaması
9.
Bizanslıların mimari tezyinatında kullandıkları küçük renkli taş, seramik veya cam parçalarından oluşan süsleme tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mozaik
Soru Açıklaması
10.
Konya Alâeddin Camii’nin Ahlatlı bir ustaya ait 1155 tarihli, Siirt Ulucamii’nin Abdülfettah isimli bir ustaya ait 1191 tarihli ve Divriği Ulucamii’nin Tiflisli Ahmed’e ait 1241 tarihli minberlerinde dönemin hangi ahşap tekniği kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Kündekârî
Soru Açıklaması
11.
Müşebbek şemse nedir?
Doğru Cevap: "B" Kap içine desenleri oyulmuş deri yapıştırmaktır.
Soru Açıklaması
12.
Bakır işçiliğiyle ünlü iki il aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tokat ve Erzincan
Soru Açıklaması
13.
Sanatın doğuşunda ve estetik değer kazanmasında öne çıkan en önemli iki etken aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Estetik zevk ve inançlar
Soru Açıklaması
14.
Türk-İslam mimarisinde kullanılan, pişmiş killi topraktan yapılmış levha halindeki sırlı duvar kaplama malzemelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çini/Kâşî
Soru Açıklaması
15.
Yekşah demiri aşağıdakilerin hangisinde kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Deri yapıştırıldıktan sonra üstünde izler açarken
Soru Açıklaması
16.
Ulama (raport) desen özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Nihayetsiz genişleme özelliği taşır.
Soru Açıklaması
17.
Mevlevî âyinlerinin başında okunması gelenek haline gelen “na’t”ın bestecisi aşağıdaki kişilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mustafa Itrî Efendi
Soru Açıklaması
18.
Seramik hamurunun üzerindeki cam gibi parlak ve şeffaf cila tabakasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sır
Soru Açıklaması
19.
Mûsikinin, “birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gelen icrâ” şeklindeki tarifi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Pisagor
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı döneminde kaleme alınmış olan Risâle-i Fethiyye adlı mûsiki nazariyatı eseri aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Lâdikli Mehmed Çelebi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.