İslam Sanatları Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.

Anadolu Selçuklu mimarisinde ana malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" taş
Soru Açıklaması

Anadolu Selçuklu mimarisinde ana malzeme taştır. Selçuklular taşıözellikle eserlerin taç kapılarında büyük bir ustalıkla ve ince bir zevkleişleyerek Anadolu’ya özgü bir üslûp oluşturmuşlardır. Doğru cevap "c" şıkkıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi 1388 yılında Erzurumlu Darîr tarafından yazılan Siyer-i Nebî adlı eseri resimlendiren nakkaşlardan biridir?

Doğru Cevap: "B" Nakkaş Osman
Soru Açıklaması

Eser Nakkaş Hasan'ın ekibi ile Nakkaş Osman tarafından resimlendirilmiştir.

3.

Aşağıdaki Türk dini^ mu^sikisi formlarından hangisi hem camide hem de tekkede icra edilen formlardan biridir?

Doğru Cevap: "A" İla^hi
Soru Açıklaması

Şıklardaki formlardan Mevlevi ayini ve durak tekke (Tasavvuf) mu^sikisi formlarından, tekbir ve temcîd ise cami mu^sikisi formlarındandır. İlahi ise hem camide hem de tekkede icra edilen bir formdur. Doğru cevap A'dır.

4.

İslamın köklü musiki şekli, daha çok hangi başlık altında şekillenmiş ve gelişmiştir?

Doğru Cevap: "E" Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Soru Açıklaması

İslâm dünyasında bir mûsiki şekli (formu) olarak ele alınıp gelişmesi daha çok “Osmanlı kültür ve medeniyeti” etrafında şekillenen bu köklü mûsiki icra edilen yerlere göre incelenebilmektedir.

5.
Aşağıda verilen çini eseri-ustası eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Eser: Malatya Ulucamii’nin çini mozaikleri Usta: Mehmed el-Mecnûn
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Eyalet Üslubu’nda resimlenmiş önemli eserlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Câmiü’s-siyer
Soru Açıklaması
7.

Bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle eser tamamlanır. Dolayısıyla iklim şartları ve zamanın getirdiği eskime ile bu parçalar kuruyup ufalsa da yerinden düşüp ayrılmaz.

Yukarıda tanımlanan ahşap sanatı tekniğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kündekârî tekniği
Soru Açıklaması

Kündekârî tekniğinde bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilengeometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan olukluahşap kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyleeser tamamlanır. Dolayısıyla iklim şartları ve zamanın getirdiği eskime ile buparçalar kuruyup ufalsa da yerinden düşüp ayrılmaz. Bu tekniğe “kündekârî”diyoruz. Doğru cevap "b" şıkkıdır.

8.

Münyatür üslubunda, XVI. yüzyılın ikinci yarısında oluşan klasik tasvir üslûbunun yaratıcısı kimdir?

Doğru Cevap: "D" Nakkaş Osman
Soru Açıklaması

Münyatür üslubunda, XVI. yüzyılın ikinci yarısında oluşan klasik tasvir üslûbunun yaratıcısı Nakkaş Osman’dır.

9.

Kanûnî Sultan Süleyman'ın, Barbaros Hayreddin Paşa'yı huzuruna kabulü konulu minyatür, tasvîr üslûbunun özellikleri bakımından hangi nakkaşa atfedilir?

Doğru Cevap: "B" Nakkaş Osman
Soru Açıklaması

Kanûnî Sultan Süleyman'ın, Barbaros Hayreddin Paşa'yı huzuruna kabulü konulu minyatür tasvîr üslûbunun özellikleri bakımından Nakkaş Osman'a atfedilir. Doğru cevap B'dir. 

10.

Anadolu topraklarına bakıldığında mimaride süsleme unsuru olarak Bizanslılar çini yerine neyi kullanmışlardır?

Doğru Cevap: "A" Mozaik
Soru Açıklaması

Anadolu coğrafyasına bakıldığında Bizanslılar’ın, mimaride süsleme unsuru olarak çiniyi tercih etmeyip, mozaik kullandıkları görülmektedir. Emevîler de Bizans’tan etkilenerek mozaik kullanmayı sürdürmüşlerdir. Daha sonraki devirlerde müslümanlar mimaride, çok parçalı mozaik süslemeler yerine, çini kaplamayı tercih etmişlerdir. Doğru cevap A'dır.

11.

Kitabın üst kapağında takoz adı verilen ek kenar suyu neden kullanılır?

Doğru Cevap: "E" Kitap yüksekliğinde fazlalık durumunda boşlukları kapatmak için
Soru Açıklaması

Kenar suyundaki desenler kesintisiz işlendiyse yekpâre su , yuvarlak veya mekik biçimli şekillerle bölündüyse parçalı su (paftalı su) adını  alır. Desen yerine hat kullanıldığında buna da kitâbeli su  denilir. Kenar suyunun iki tarafındaki altın cedvellere çekiçle zencerek demiri  vurularak, bunun ucundaki kabartma zencerek şeklinin kap üstüne çerçeve şekliyle çıkması  sağlanır. Kitap yüksekliğinde fazlalık durumunda boşlukları kapatmak için ek kenar suyu kullanılır. Doğru cevap E'dir. 

12.
Klasik Osmanlı minyatür üslûbu ne zaman ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" XVI. yüzyılın ikinci yarısında
Soru Açıklaması
13.

Karahanlılar döneminde kaçıncı yüzyıldan itibaren tek renkli çinilerin kullanıldığı bilinmektedir?

Doğru Cevap: "C" XI. yüzyıl
Soru Açıklaması

Karahanlılar döneminde, XI. yüzyıldan itibaren tek renkli çinilerin kullanıldığı bilinmekle birlikte, günümüze kadar ancak Özkent’te bulunan ve XII. yüzyıldan örnekler sınırlı sayıda ulaşabilmiştir.

14.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
15.

Hz. Peygamber’in isim ve sıfatlarının, örnek ahlâkının, üstün özelliklerinin, mucizelerinin konu olarak alınıp ondan şefaat dileklerinin dile getirildiği manzumelerin, Türk mûsikisi makam ve kaideleri çerçevesinde irticâlen veya bestesi ile okunmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Na‘t
Soru Açıklaması

Na’t; Hz. Peygamber’in isim ve sıfatlarının, örnek ahlâkının, üstün özelliklerinin, mucizelerinin konu olarak alınıp ondan şefaat dileklerinin dile getirildiği manzumelerin, Türk mûsikisi makam ve kaideleri çerçevesinde irticâlen veya bestesi ile okunmasıdır. Na‘tların Arapça ve Farsça bazı örneklerine rastlanırsa da genellikle Türkçe kaleme alınmışlardır. Doğru cevap D’dir.

16.

I   - Gazel

II  - Mesnevi

III - Murabba

IV - Muhammes

Yukarıdaki nazım şekillerinden hangisi kaside güftelerinde kullanılabilir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Kaside güftelerinde Türk edebiyatındaki kaside, gazel, mesnevî, murabba, muhammes gibi nazım şekillerinin yanı sıra diğer manzum türler dekullanılabilir. Doğru cevap D'dir. 

17.

Geniş çerçevede bir kimsenin ölümünden sonra onun iyiliklerini, üstün sıfatlarını ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan manzumeanlamına gelen, dar çerçevede Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i beyt mensuplarının Kerbelâ’da şehid edilmeleri üzerine yazılan eserlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Mersiye
Soru Açıklaması

Mersiye: Bir kimsenin ölümünden sonra onun iyiliklerini, üstün sıfatlarınıve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan manzumeanlamına gelen mersiye, dar çerçevede Hz. Hüseyin ve diğer Ehl-i beytmensuplarının Kerbelâ’da şehid edilmeleri üzerine yazılan eserler içinkullanılmıştır. Doğru cevap "c" şıkkıdır.

18.

I   - Kaolin

II  - Kuvars

III - Granit

IV - Ametist

Yukarıdakilerden hangisi seramiği meydana getiren maddeler arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Seramiği meydana getiren kaolin (arı kil), kuvars ve silika gibi maddelerden bileşim miktarı ve pişirme derecelerine göre toprak evânî, çini (kâşî), porselen (fağfûr) veya cam gibi alt gruplar meydana gelir.

19.
Sanatın doğuşunda ve estetik değer kazanmasında öne çıkan en önemli iki etken aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Estetik zevk ve inançlar
Soru Açıklaması
20.

Selçuklu taş yapılarında insan ve hayvan figürlerine de rastlanmaktadır. Aşağıdaki yapılardan hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "D" Kayseri Döner Kümbet
Soru Açıklaması

Selçuklu taş yapılarında insan ve hayvan figürlerine de rastlanmaktadır.Kullanılan bu tür motifler arasında sırt sırta vermiş kartal, kuş resimleri,kadın ve erkek insan başları bulunmaktadır. Kayseri Döner Kümbet’te iseaslan resimleri vardır. Doğru cevap "d" şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.