İslam Sanatları Tarihi
Vize 2014
1.
Aşağıdakilerden hangisi sanat eserlerinin doğuşunda ve üslup kazanmasında önde gelen etken ve kaynaktır?
Doğru Cevap: "E" Din
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sanat kelimesinin günümüzde Arapça karşılığıdır?
Doğru Cevap: "B" Fen
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Edebiyat
Soru Açıklaması
4.
Erken İslâm mimarisinde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mescid-i Nebî
Soru Açıklaması
5.
Erken İslâm mimarisinin ilk türbesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kubbetü’s-suleybiyye
Soru Açıklaması
6.
İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kurtuba Camii
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarlık teşkilâtında bulunan en yüksek makamdır?
Doğru Cevap: "D" Hassa Mimarbaşısı
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mimar kârnâmesi
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı şehirlerinin merkezinde esas olarak hangi tesis vardır?
Doğru Cevap: "A" Külliye
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Aklam-ı Sitte’nin kesin klasik ölçülerini ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "C" Yakut el-Musta‛sımi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki isimlerden hangisi ilk celi hat sanatkârıdır?
Doğru Cevap: "C" Halid b. Ebu’l - Heyyac
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki yazılardan hangisi erken dönemde hicri IV. yüzyıla kadar mushaf yazımında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Kûfi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi mushaf güllerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Durak
Soru Açıklaması
14.
Baba Nakkaş üslûbu hangi devirde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Fatih Sultan Mehmed Devri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kara Memi’nin özelliğidir?
Doğru Cevap: "B" XVI. yüzyılda yaşamış, üslûp meydana getirmiş saray sernakkaşıdır.
Soru Açıklaması
16.
Atâ yolu (pesend) üslûbunu bulan müzehhip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahmet Atâullah Efendi
Soru Açıklaması
17.
El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Minyatür
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârlarını desteklememiştir?
Doğru Cevap: "E" Ahmed Musa
Soru Açıklaması
19.
İslâm dünyasında sistemli el yazması üretimi hangi dönemde başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Abbâsî
Soru Açıklaması
20.
“Varka ve Gülşah” adlı mesnevide yer alan minyatürler hangi dönemde hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Anadolu Selçuklu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.