İslam Sanatları Tarihi
Vize 2018
1.
Sanatın mahiyeti sınıflandırılması ve sanat eserlerindeki güzelliği konu alan, ilmi metotlarla inceleyen ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Estetik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Enderun Mektebi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Artuklu mimarisine ait eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sultan Hasan Medrese ve Külliye
Soru Açıklaması
4.
Hişam b. Abdülmelik zamanında yapılan çöl sarayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kasrü’l-hayri’l-garbi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu mimarisinin İran'daki en önemli yapılarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Zevvare Cuma Camii
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı mimarlarının yaptığı plan veya krokilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mimar kârnâmesi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı mimarisinde barok döneminin en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İstanbul Nuruosmaniye Külliyesi
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı eğitim sisteminde ilkokul seviyesindeki eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sıbyan Mektebi
Soru Açıklaması
9.
Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından Medine halkına yazı öğretmekle görevlendirilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Said
Soru Açıklaması
10.
Genellikle Osmanlı ilmiye sınıfı ve meşihat dairesinin resmi yazısı olarak kullanılan yazı üslubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Talik (nesta’lik)
Soru Açıklaması
11.
Topkapı Sarayı "Bâb-ı Hümâyun" üzerinde yer alan müsenna celî sülüs yazının sanatkârı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ali b. Yahya Sûfî
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi aklâm-ı sitte yazılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Müselsel
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devri saray üsluplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hacı Ali et-Tebrizi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tezhip boyası olarak kullanılan malzemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yaldız
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi mushaf güllerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Durak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yarı üsluplaştırılmış motiflerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Karanfil
Soru Açıklaması
17.
Selçuklu Türkleri’nin İran’dan Ön Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmalarıyla oluşan ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Selçuklu minyatür üslûbu
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı döneminde kaleme aldığı tarihî konulu eserleri, figürsüz manzaralar ve topoğrafik kent görünümleriyle resimlendiren nakkaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Matrakçı Nasuh
Soru Açıklaması
19.
El yazması kitapların metinlerini açıklamak amacıyla yapılmış resimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Minyatür
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.