Kelama Giriş
Final 2013
1.
Aşağıdakilerin hangisinde kelâm ilminin üç ana konusu (usûl-i selâse) birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İlâhiyyât - Nübüvvât - Semiyyât
Soru Açıklaması
2.
Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı kabul edilen şahıs aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vâsıl b. Atâ
Soru Açıklaması
3.
Bu ekole göre, adam öldürmek gibi büyük bir günah işleyen dinden çıkar ve kâfir olur. Ölünce ebedî olarak Cehennem'de kalır. Azabı kâfirlerinkinden farklı olmaz.

Yukarıda anlatılan ekol, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Haricîler
Soru Açıklaması
4.
Ebu Hanife ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Büyük günah işleyen münafıktır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Bağdat Mu'tezilesinin en belirgin özelliğidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ali'ye yaklaşımları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi "kurtuluşa eren fırka" anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "E" Fıkra-i nâciye
Soru Açıklaması
7.
Büyük günah işleyen kimsenin küfre  girdiğini ve ona Müslüman muamelesi yapılamayacağını iddia eden fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Haricîler
Soru Açıklaması
8.
Allah'ın vech, yed, istiva gibi sıfatlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Haberî sıfatlar
Soru Açıklaması
9.
Yeni ilm-i kelâm âlimlerinin İslâm itikadının yanı sıra İslâm'ın hukuki, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerini savunmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Oryantalistlerin ve İslâm toplumundaki batıcıların İslâm'ın bu yönlerine de saldırmaları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi Hindistan'da Yeni İlm-i Kelâm hareketine öncülük etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Muhammed Abduh'un Yeni İlm-i Kelâma ilişkin görüşüdür?
Doğru Cevap: "A" Klasik kelâmda ihtilaf konusu olan konulara yer verilmemelidir.
Soru Açıklaması
12.
Arap dilcilerine göre, ilim kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Marifet
Soru Açıklaması
13.
Mütevatir haber, kesinlik itibariyle ne tür bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Naklî yakinî
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi naklî bilgi değildir?
Doğru Cevap: "D" Tabiattan elde edilen bilgiler
Soru Açıklaması
15.
Cevher düşüncesini ilk ortaya atan ve savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mu'tezile
Soru Açıklaması
16.
Allah’ın gelecek yönünde sonunun olmaması sıfatına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bekâ
Soru Açıklaması
17.
İslâm'ın ilk döneminde kelâm alanında eser telifi görülmemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Muhammed'in toplum içinde var olması ve vahiy sürecinin halen devam etmesi
Soru Açıklaması
18.
Gazzâlî’nin kelâmi görüşlerinin derli toplu biçimde yer aldığı kitabın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" el-ikisad
Soru Açıklaması
19.
Kelâmı siyaset ve fıkıh gibi pratik (amelî) ilimler içerisinde değerlendiren ve onu dini savunma sanatı ve bir araç olarak gören İslâm filozofu kimdir?
Doğru Cevap: "D" Fârâbî
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Selef ve Selef çizgisini takip edenlerin kelâma yönelik eleştirilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İnanç esaslarının müdafaasında yetersiz kalmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.