Kelama Giriş
Vize 2013
1.
Aşağıdakilerden hangisi gayesine göre kelâm ilminin tarifidir?
Doğru Cevap: "C" Aklî ve naklî delillere dayanarak İslâm inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüpheleri ortadan kaldırmak suretiyle dinî akideyi ispat ve müdafaaya çalışan bir ilimdir.
Soru Açıklaması
2.
Ebu Hanîfe'nin akaide dair yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" l-Fıkhu'l-Ekber
Soru Açıklaması
3.
Mantık ilminin kelâm ilminin konuları arasına dâhil edilmesi hangi âlim ile olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Gazzalî
Soru Açıklaması
4.
Kelâm ilminde vahiy ve vahyi getiren melek ile tüm meleklere iman ve vahyin toplanıp yazıldığı Kitap (Kur'an) ile tüm ilâhî kitaplara iman konularının ele alındığı ve kelâm ilminin üç temel (usûl-i selâs) konusundan biri olan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nübüvvât
Soru Açıklaması
5.
Her iki ilim de konuları itibariyle sıkı bir münasebet içindedirler. Her ikisi de başlangıcı ve sonucu itibariyle varlığı, onun mahiyetini ve nedenini araştırırlar. Ancak, bu iki ilim, metotları itibariyle farklılık arz ederler. Diğeri, kelâm ilminden farklı olarak salt akla dayanır.

Yukarıdaki bilgilere göre, kelâm ilmi ile ilişkili olan diğer ilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Felsefe
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ekollerden hangisine göre, büyük günah işleyen kişi hakkında hüküm vermemek ve sorunu ahirete ertelemek uygundur?
Doğru Cevap: "D" Mürcie
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde bugünkü anlam ve çerçevede bir kelâm ilminin bulunmama sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlk Müslümanların tefekkür zihniyetinin henüz oluşmamış olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Osman'ın şehadeti, Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kırtas hâdisesi
Soru Açıklaması
9.
Bu ekole göre, halifelik meselesi insanların seçimine bırakılabilecek bir iş değildir. Halife nasla belirlenir. Hz. Muhammed, Hz. Ali'yi kendisinden sonra yerine halife olarak tayin etmiştir.

Yukarıda anlatılan ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şîa
Soru Açıklaması
10.
Felsefi anlamda ilk tercüme hangi halife zamanında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Halife Mansûr
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelâmcılarını tanımanın yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İlk kelâmcıların özel hayatlarıyla ilgili bilgilere sahip olmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Ma'bed el Cühenî'nin kaderi yok saymasının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ma'bed'in hırçın ve siyasi muhalif karakteri
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Cehm b. Safvan'ın Mu'tezile'ye tesir ettiği görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kulların fiilleri ezelde takdir edilmiştir.
Soru Açıklaması
14.
Ebu Hanife'ye göre aşağıdakilerden hangisi küfre düşme sebebi değildir?
Doğru Cevap: "E" Kur'an'da belirtilen hükümlerle amel etmemek
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Ma’bed el-Cüheni ile birlikte ilk Kaderiyye fırkasının doğuşunu hazırlayan âlimlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Gaylan ed-Dımaşki
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ilkelerden hangisi Mu'tezile'nin beş esasından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İmamet
Soru Açıklaması
17.
Mu'tezile'nin iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu ilkenin Mu'tezile tarafından sıkı takibiyle İslam toplumu en iyi ve huzurlu günlerini yaşamıştır.
Soru Açıklaması
18.
Mu'tezile'nin ilk defa bu ismi almasında rol oynayan problem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Büyük günah işleyenin durumu meselesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mu'tezile'nin insan hürriyeti konusundaki yaklaşımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Allah, kulların fiillerini yaratmasa da ezelde irade eder.
Soru Açıklaması
20.
 I. Kelâmi meseleleri daha çok teorik biçimdeele almışlardır.
II. Bağdat ekolüne göre daha fazla Yunan felsefesinin tesirinde kalmışlardır.
III. Allah’ın sıfatları meselesini ele almışlardır.
IV. Mutezile’nin ilk temsilcileri (Vasıl b. Ata, Amr. B. Ubeyde vb. ) bu ekolde yer almıştır.


Mutezile’nin Basra ekolü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.