Kelama Giriş
Büt 2014
1.
Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre kelâm ilminin tarifidir?
Doğru Cevap: "C" Allah'ın zatından, sıfatlarından, nübüvvet ve risalete (peygamberliğe) ait meselelerden, başlangıç ve sonuç bakımından yaratılmışların hallerinden İslâm ilke ve esaslarına göre bahseden ilimdir.
Soru Açıklaması
2.
Gazzalî'nin ilim tasnifinde kelâm ilmi hangi grupta yer alır?
Doğru Cevap: "A" Küllî ilimler
Soru Açıklaması
3.
Bu ekole göre, adam öldürmek gibi büyük bir günah işleyen dinden çıkar ve kâfir olur. Ölünce ebedî olarak Cehennem'de kalır. Azabı kâfirlerinkinden farklı olmaz.

Yukarıda anlatılan ekol, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haricîler
Soru Açıklaması
4.
İlk dört halifenin tarihî hiyerarşik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
Soru Açıklaması
5.
Ebu Hanife ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Büyük günah işleyen münafıktır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelâmcılarını tanımanın yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İlk kelâmcıların özel hayatlarıyla ilgili bilgilere sahip olmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi Mu'tezile mezhebine mensuptur?
Doğru Cevap: "B" Cahız
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Mu'tezile'ye ait değildir?
Doğru Cevap: "A" Haram ya da helal Allah ne verdiyse hepsi rızık olarak adlandırılır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet ve’l cemaati ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Hz. Muhammed ve uygulamasını takip eden topluluktur.
Soru Açıklaması
10.
Büyük günah işleyen kimsenin küfre girdiğini ve ona Müslüman muamelesi yapılamayacağını iddia eden fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Haricîler
Soru Açıklaması
11.
Rönesans’tan sonra gelişen materyalizm, pozitivizm ve psikolojik tekniklere karşı kelam ilmi ile cevap vermeye çalışan hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yeni İlm-i Kelam hareketi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Muhammed Abduh'un Yeni İlm-i Kelâma ilişkin görüşüdür?
Doğru Cevap: "D" Klasik kelâmda ihtilaf konusu olan konulara yer verilmemelidir.
Soru Açıklaması
13.
Akıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Akıl dinde yegâne hüküm kaynağıdır.
Soru Açıklaması
14.
Ahad haber aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine dâhildir?
Doğru Cevap: "E" Nakli bilgi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “varolan” karşılığında kullanılan kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Madum
Soru Açıklaması
16.
Vacib kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Vacib kadîmdir.
Soru Açıklaması
17.
Şibli Numanî’nin el-Kelam adlı eserinde üzerinde ayrıntılı olarak durduğu konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ulûhiyet ve Peygamberlik konusu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Ebü'l-Hüseyin elHayyât'ın "el-İntisâr" isimli eserinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bütün kelâmî konuları ihtiva eden sistematik bir eser olması
Soru Açıklaması
19.
Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Selefiler
Soru Açıklaması
20.
Farabi ve İbn-i Sina gibi felsefecilerin kabul etmediği fakat kelamcıların savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın kudret, irade ve yaratmasıyla Âlem meydana gelmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.