Kelama Giriş
Final 2014
1.
Dinin inançla ilgili hükümlerini kitap ve sünnetten elde eden ilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kelam
Soru Açıklaması
2.
İlk dört halifenin tarihî hiyerarşik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kader konusunu ve insan fiillerini tartışmaya açanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması
4.
Mu’tezile’nin iki ana koluna isim olmuş şehirler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Basra - Bağdat
Soru Açıklaması
5.
İmametin nas ve tayinle olduğunu iddia eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şia
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet ve’l cemaati ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Hz. Muhammed ve uygulamasını takip eden topluluktur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kader konusunda Ebû Hanife’nin görüşüdür?
Doğru Cevap: "C" Allah’ın ilmi tavsif edicidir, Allah’ın bilmesi zorunluluk gerektirmez.
Soru Açıklaması
8.
Rönesans’tan sonra gelişen materyalizm, pozitivizm ve psikolojik tekniklere karşı kelam ilmi ile cevap vermeye çalışan hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yeni İlm-i Kelam hareketi
Soru Açıklaması
9.
Muhammed İkbal’in klasik kelamcıların kullandığı hudus, imkân, gaye ve nizam delillerini ispat için yeterli görmemesi aşağıdaki hangi filozoftan etkilenmesi neticesindedir?
Doğru Cevap: "E" Kant
Soru Açıklaması
10.
Akıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Akıl dinde yegâne hüküm kaynağıdır..
Soru Açıklaması
11.
“Yalanda birleşmeleri imkânsız görülen bir topluluğun verdiği haber” hangi haber türüdür?
Doğru Cevap: "A" Mütevatir haber
Soru Açıklaması
12.
“Keşfin içtihat gibi değerlendirilmesi ve müçtehidin içtihadında olduğu gibi velinin keşfinde de hata olabileceğini” söyleyen İslam âlimi/sufî aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İmam Rabbanî
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi subutî sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Beka
Soru Açıklaması
14.
Vacib kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Vacib kadîmdir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “varolan” karşılığında kullanılan kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Madum
Soru Açıklaması
16.
Felsefî kelam aşağıdaki alimlerden hangisiyle başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Fahreddîn er-Razî
Soru Açıklaması
17.
Yeni İlm-i Kelam dönemi eserleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Teferruat konulara yer verilmeye devam edilmiştir.
Soru Açıklaması
18.
Eş’arî’nin görüşlerini “Mücerredü Makalati’l-Eş’arî” adıyla toplayan alim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbn Furek
Soru Açıklaması
19.
Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Selefiler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi Risale fî istihsani’l-havd adlı eserinde Hz. Muhammed, Kur’an, Sünnet ve Sahabe uygulamalarından örnekler/deliller getirerek kelam ilminin bid’at olmadığını savunmaya çalışmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ebü’l-Hasan el-Eş’arî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.