Kelama Giriş
Büt 2015
1.
Doğru Cevap: "D" el-Fıkhu'l-Ekber
Soru Açıklaması
Ebu Hanîfe'nin akaide dair yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Ana mesele olan itikadın anlaşılmasına ve açılımına yardımcı olan, onları ispat etmede ve delillendirmede kolaylık sağlayan, İslâm düşünce tarihi ve bilimdeki gelişmeye bağlı olarak değişiklik ve gelişme gösteren ikinci derecedeki araç konulardır.

Yukarıda anlatılan kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vesail
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin doğuşunu hazırlayan ilk ihtilaf sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kur'an ve Sünnet metinlerinin toplanması
Soru Açıklaması
4.
Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı kabul edilen şahıs aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vâsıl b. Atâ
Soru Açıklaması
5.
Ebu Hanife'ye göre aşağıdakilerden hangisi küfre düşme sebebi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kur'an'da belirtilen hükümlerle amel etmemek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Cehm b. Safvan'ın Mu'tezile'ye tesir ettiği görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kulların fiilleri ezelde takdir edilmiştir.
Soru Açıklaması
7.
Mu'tezile'nin iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu ilkenin Mu'tezile tarafından sıkı takibiyle İslam toplumu en iyi ve huzurlu günlerini yaşamıştır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile ekolüne göre, va'd ve va'id başlığı altında incelenen konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın subuti sıfatları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet kelâmının öncülerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Muhâsibî
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi "kurtuluşa eren fırka" anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Fırka-i nâciye
Soru Açıklaması
11.
Yeni ilm-i kelâm âlimlerinin İslâm itikadının yanı sıra İslâm'ın hukuki, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerini savunmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Oryantalistlerin ve İslâm toplumundaki batıcıların İslâm'ın bu yönlerine de saldırmaları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki âlimlerden hangisi Hindistan'da Yeni İlm-i Kelâm hareketine öncülük etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
13.
Arap dilcilerine göre, ilim kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Marifet
Soru Açıklaması
14.
“Yalanda birleşmeleri imkânsız görülen bir topluluğun verdiği haber” hangi haber türüdür?
Doğru Cevap: "D" Mütevatir haber
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi subutî sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Beka
Soru Açıklaması
16.
Allah, aşağıdaki varlık kategorilerinden hangisine dâhildir?
Doğru Cevap: "A" Kadîm
Soru Açıklaması
17.
Eş’arî’nin görüşlerini “Mücerredü Makalati’l-Eş’arî” adıyla toplayan alim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn Furek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi akide risalesi tarzında eserler yazılmasının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İtikadî meseleler üzerinde herhangi bir ihtilaf olmadığını göstermek
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine eleştiri getiren âlimlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Ebû İsmail Hace Abdullah el-Herevî
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi felsefecilerin kelamcılar ile ilgili eleştirilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Aklı delil olarak kullanmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.