Kelama Giriş
Vize 2015
1.
Gazzalî'nin ilim tasnifinde kelâm ilmi hangi grupta yer alır?
Doğru Cevap: "C" Küllî ilimler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin üç temel alanından (usûl-i selâse) biri olan nübüvvet konusu içindedir?
Doğru Cevap: "A" Vahiy ve kitap
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin adlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Usul-i fıkıh
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilmini tabiat bilimlerinden ayıran temel farktır?
Doğru Cevap: "D" Varlıkların yaratıcısından bahsetmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin konusudur?
Doğru Cevap: "B" Evrenin başlangıcı ve sonu
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kader ve irade hürriyeti sorunu
Soru Açıklaması
7.
Manaları açık olmadığından herkesin kolayca anlam veremediği ve bu yüzden çeşitli mezheplerin oluşmasına zemin hazırlayan ayet türlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Müteşâbih
Soru Açıklaması
8.
İlk dört halifenin tarihî hiyerarşik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
Soru Açıklaması
9.
İslam medeniyetinin temel ilimlerinden biri olan kelam ilmi temelde hangi kaynaklara dayanır?
Doğru Cevap: "A" Kur’ân ve sünnete
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki mezheplerden hangisi halifenin seçimle değil, tayinle olduğu görüşündedir?
Doğru Cevap: "D" Şîa
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Gaylân ed Dımaşkî’nin görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kur'an, mahlûk değildir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin ilahî sıfatlarla ilgili görüşünü yansıtır?
Doğru Cevap: "B" Akıl yürüterek Allah’a isim ve sıfat verilemez.
Soru Açıklaması
13.
İlk defa Ca’d b. Dirhem tarafından ortaya atıldığı iddia edilen kelam problemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halku'l-Kur'an problemi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi görüşleri ile Mu’tezile mezhebine tesir eden ilk dönem kelamcılardandır?
Doğru Cevap: "C" Ma’bed el-Cühenî
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hasan-ı Basrî’ye aittir?
Doğru Cevap: "E" İsra ve Mirac ruhen gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki konulardan hangisi Mu'tezile’nin
tevhid prensibi içinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Teaddüd-i kudema
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile mensuplarının kendilerine verdiği isimdir?
Doğru Cevap: "A" Adalet ve Tevhid Ehli
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "B" Basra
Soru Açıklaması
Mu'tezile mezhebinin ilk ortaya çıktığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
19.
İyi işler yapanların ahirette mükâfatlandırılmasını, kötü amelde bulunanların ahirette cezalandırılmasını ifade eden Mutezile’nin prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Va’d ve vaîd
Soru Açıklaması
20.
Mu'tezile’nin insan hürriyeti konusundaki yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kul, kendi fiilini kendisi yaratır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.