Kelama Giriş
Büt 2016
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman'ın şehadeti ve Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kırtas hadisesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi nübüvvâtın konularından biridir?
Doğru Cevap: "B" Meleklere iman
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm dönemi alimlerinin ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Olaylara eleştirel bakmaları ve mezhep taassubundan uzak durmaları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi "Ehl-i Sünnet" kelâmının öncülerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Muhâsibî
Soru Açıklaması
5.
Yeni ilm-i kelâm hareketine zemin hazırlayan Batı kaynaklı fikir akımları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Darwinizm - Pozitivizm - Materyalizm
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi naklî bilgi değildir?
Doğru Cevap: "C" Tabiattan elde edilen bilgiler
Soru Açıklaması
7.
“Keşfin içtihat gibi değerlendirilmesi ve müçtehidin içtihadında olduğu gibi velinin keşfinde de hata olabileceğini” söyleyen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmam Rabbanî
Soru Açıklaması
8.
Erken dönem kelâmcılarının varlık konusuyla ilgilenmelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Âlemin varlığının geçiciliğinden hareketle Allah’ın varlığı ve birliğini ispatlama
Soru Açıklaması
9.
''Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkân dâhilinde olan bir topluluğun verdiği haber” şeklinde tanımlanan haber türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Âhad
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kelâmcılara göre cevherin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kadîm olması
Soru Açıklaması
11.
Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Selefiler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi subutî sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Beka
Soru Açıklaması
13.
Ana metindeki veya şerhteki bazı kelime ve kalıpları, özel isim, ayet, hadis veya şiirleri açıklamaya yönelik kısa açıklamalardan oluşan kelamî eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haşiye
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi felsefecilerin kelâmcılar ile ilgili eleştirilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Aklı delil olarak kullanmaları
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe'nin akaid risalelerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" el-Vasiyye
Soru Açıklaması
16.
Felsefî kelâm aşağıdaki alimlerden hangisiyle başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Fahreddîn er-Razî
Soru Açıklaması
17.
Kelâmı, siyaset ve fıkıh gibi amelî ilimler içerisinde değerlendiren İslâm filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fârâbî
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi görüşleri ile Mu’tezile mezhebine tesir eden ilk dönem kelâmcılardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Ma’bed el-Cühenî
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile’nin tevhid prensibi içinde yer alan konulardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Teaddüd-i kudema
Soru Açıklaması
20.
Ebû Hanife’nin kader konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın ilmi tavsif edicidir, Allah’ın bilmesi zorunluluk gerektirmez.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.