Kelama Giriş
Final 2016
1.
Ebû Hanîfe'nin kelâm ilmine verdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" el-Fıkhu'l-ekber
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ilkelerden hangisi Mu'tezile'nin beş esasından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İmamet
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın yaratılmış olduğunu savunan ilk dönem kelâmî şahsiyetlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Ca’d b. Dirhem
Soru Açıklaması
4.
“Fırka-i nâciye” kavramının anlamı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kurtuluşa eren topluluk
Soru Açıklaması
5.
Mâtüridîlerin "kader" konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsanın ihtiyari fiilleri, kulun istemesi ve Allah'ın yaratmasıyladır.
Soru Açıklaması
6.
Yeni ilm-i kelâm âlimlerinin İslâm'ın hukuki, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerini savunmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Oryantalistlerin ve İslâm toplumundaki Batıcıların İslâm'ın bu yönlerine de saldırması
Soru Açıklaması
7.
Yeni ilm-i kelâm döneminin düşünürlerinden İzmirli İsmail Hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" En önemli eserinin adı Tenkîhu’l-kelâm’dır.
Soru Açıklaması
8.
Yeni ilm-i kelâm hareketine zemin hazırlayan Batı kaynaklı fikir akımları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
9.
Yeni ilm-i kelâm hareketine zemin hazırlayan Batı kaynaklı fikir akımları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Darwinizm - Pozitivizm - Materyalizm
Soru Açıklaması
10.
Kelâm kaynaklarına göre kesinlik düzeyinin en üst noktasında bulunan haber türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mütevatir
Soru Açıklaması
11.
"Muhatabın ikna edilmesiyle kabulü mümkün olan ve konuşma gücüne dayalı delil” anlamındaki bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hatâbî
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın subutî sıfatlarındandır?
Doğru Cevap: "E" Kelâm
Soru Açıklaması
13.
Gazzâlî öncesi kelâmcıların benimsediği temel iki varlık kategorisi aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kadîm - hâdis
Soru Açıklaması
14.
"Cevher" düşüncesini ilk kez ortaya atan ve savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mu'tezile
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “el-Fıkhü’l-ekber”de yer alan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ma'dûmun şey olup olmadığı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hicrî I. yüzyılda kelâm konularına dair kaleme alınan metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Belli bir mezhebin görüşlerini açıklamayı hedeflemesi
Soru Açıklaması
17.
Ana metindeki veya şerhteki bazı kelime ve kalıpları, özel isim, ayet, hadis veya şiirleri açıklamaya yönelik kısa açıklamalardan oluşan kelamî eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haşiye
Soru Açıklaması
18.
Kelâmı, siyaset ve fıkıh gibi amelî ilimler içerisinde değerlendiren İslâm filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fârâbî
Soru Açıklaması
19.
Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Batınîler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi "Selef ve Selef çizgisini takip edenler"in kelâma yönelik eleştirilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnanç esaslarının müdafaasında yetersiz kalmıştır.
Soru Açıklaması
21.
Manaları açık olmadığından herkesin kolayca anlam veremediği ve bu yüzden çeşitli mezheplerin oluşmasına zemin hazırlayan ayet türlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Müteşâbih
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.