Kelama Giriş
Vize 2016
1.
Hilafetin seçimle değil tayinle olduğu görüşünü savunan fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şîa
Soru Açıklaması
2.
Tercüme hareketleri sonucunda felsefî düşünceden en çok etkilenen ve yararlanan kelâm mektebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mutezile
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi semiyat konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vacibü'l-vücud
Soru Açıklaması
4.
Kelâm ilminde vahiy ve vahyi getiren melek ile tüm meleklere iman ve vahyin toplanıp yazıldığı Kitap ile tüm ilâhî kitaplara iman konularının ele alındığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nübüvvât
Soru Açıklaması
5.
Gayesine göre kelâm ilminin tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aklî ve naklî delillere dayanarak İslâm inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüpheleri ortadan kaldırmak suretiyle dinî akideyi ispat ve müdafaaya çalışan bir ilimdir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kader ve irade hürriyeti sorunu
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin gayelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fıkhî meselelerde derinleşmek
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin dayandığı nakli delillerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması
9.
Büyük günah işleyen kişi hakkında "hüküm vermemek ve sorunu ahirete ertelemek" görüşünü benimseyen ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mürcie
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin doğuşuna etki eden sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fetih hareketleriyle birlikte dünyevileşme ve dinden uzaklaşma
Soru Açıklaması
11.
Ebu Hanife’nin ilahî sıfatlarla ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Akıl yürüterek Allah’a isim ve sıfat verilemez.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelamî şahsiyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ebu Mansur el-Matüridî
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile ekolüne göre, va'd ve va'id başlığı altında incelenen konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Allah'ın subuti sıfatları
Soru Açıklaması
14.
Mu'tezile'nin ilk defa bu ismi almasında rol oynayan problem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Büyük günah işleyenin durumu meselesi
Soru Açıklaması
15.
Mu'tezile’nin insan hürriyeti konusundaki yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kul, kendi fiilini kendisi yaratır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Gaylân ed-Dımaşkî’nin görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kur'ân, mahlûk değildir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Ca’d b. Dirhem’in görüşlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın zatı dışında kadîm sıfat yoktur.
Soru Açıklaması
18.
Ebu Hanife’nin Halku’l-Kur’an görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Kur’an değil, onu telaffuz edişimiz ve yazmamız mahlûktur.
Soru Açıklaması
19.
Mu'tezile'nin iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bu ilkenin Mu'tezile tarafından sıkı takibiyle İslam toplumu en iyi ve huzurlu günlerini yaşamıştır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile'nin Bağdat ekolünün temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vâsıl b. Ata
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.