Kelama Giriş
Büt 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir kelam ekolü değildir?
Doğru Cevap: "C" Hanbeliye
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelamî şahsiyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ebu Mansur el-Matüridî
Soru Açıklaması
3.
Mu‘tezile’nin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mu‘tezile mensupları; dirayet tefsirine önem vermemiş olsalar da, inanç konularında hadîslere yer vermişlerdir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin dayandığı nakli delillerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Sünnet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Maturidîlerle Eş’ariler arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mucize konusu
Soru Açıklaması
6.
Hindistan'da Yeni İlm-i Kelâm hareketine öncülük eden âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması
7.
"Muhatabın ikna edilmesiyle kabulü mümkün olan ve konuşma gücüne dayalı delil” anlamındaki bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hatâbî
Soru Açıklaması
8.
İmametin nas ve tayinle olduğunu iddia eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şia
Soru Açıklaması
9.
Kelâm kaynaklarına göre kesinlik düzeyinin en üst noktasında bulunan haber türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mütevatir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar arasında cereyan eden Cemel ve Sıffin savaşlarından sonra ortaya çıkan kelâmî konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Halku'l-Kur'an
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelam hareketinin öne çıkardığı hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın sıfatları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a ait öncesiz ve sonrasız bilgi anlamındadır?
Doğru Cevap: "B" Kadîm bilgi
Soru Açıklaması
13.
Yeni ilm-i kelâm âlimlerinin İslâm'ın hukuki, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerini savunmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Oryantalistlerin ve İslâm toplumundaki Batıcıların İslâm'ın bu yönlerine de saldırması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kelâmcılara göre cevherin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kadîm olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın selbî sıfatlarındandır?
Doğru Cevap: "E" Muhalefetü'n-li'l-havadis
Soru Açıklaması
16.
Kelâmı, siyaset ve fıkıh gibi amelî ilimler içerisinde değerlendiren İslâm filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fârâbî
Soru Açıklaması
17.
Farabi ve İbn-i Sînâ gibi felsefecilerin kabul etmediği; fakat kelamcıların savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın kudret, irade ve yaratmasıyla Âlem meydana gelmiştir
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni kelâm ilmi döneminin erken dönem temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Abdüllatif Harpûtî
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi "Selef ve Selef çizgisini takip edenler"in kelâma yönelik eleştirilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İnanç esaslarının müdafaasında yetersiz kalmıştır.
Soru Açıklaması
20.
Ana metindeki veya şerhteki bazı kelime ve kalıpları, özel isim, ayet, hadis veya şiirleri açıklamaya yönelik kısa açıklamalardan oluşan kelamî eser türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Haşiye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.