Kelama Giriş
Final 2017
1.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin üç ana konusundan (usûl-i selâse) biridir?
Doğru Cevap: "B" İlâhiyât
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Cehm b. Safvan'ın Mu'tezile'ye tesir eden görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kulların fiilleri ezelde takdir edilmiştir.
Soru Açıklaması
3.
Mu'tezile'nin Basra ve Bağdat ekollerini birbirinden ayıran en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ali'ye yaklaşımları
Soru Açıklaması
4.
"Büyük günah, helal sayılmadığı müddetçe, işlenmesiyle kişiyi dinden çıkarmaz." görüşünde olan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ehl-i sünnet
Soru Açıklaması
5.
Ehl-i sünne ve'l-cemaa'nin misyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İslam toplumunun birlik ve bütünlüğünü korumak, bunu yıkmaya yönelen oluşumlara karşı olmak
Soru Açıklaması
6.
İmametin nas ve tayinle olduğunu iddia eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şia
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Bağdadi'nin ehl-i sünnet içinde değerlendirdiği gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Teşbih ve ta'til anlayışında olan kelamcılar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm'ı klasik kelâmdan ayıran özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İslam inanç esaslarının savunulması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm'ın öncülerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Muhsin-ı Fani
Soru Açıklaması
10.
Yeni İlm-i Kelâm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Avrupa’da ortaya çıkan bütün düşüncelere karşı koyan bir ilimdir.
Soru Açıklaması
11.
Aklın hiç çaba sarf etmeksizin elde ettiği bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zarurî bilgi
Soru Açıklaması
12.
“Cüz ellezî la yetecezzâ” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cevher
Soru Açıklaması
13.
“Allah’ın ne olduğunu anlatan ve âleme taalluku olan” sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sübutî
Soru Açıklaması
14.
Cisimleri “Arazların toplamından ibarettir.” şeklinde tanımlayan kelamcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dırâr
Soru Açıklaması
15.
"Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkân dâhilinde olan bir topluluğun verdiği haber" aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahad haber
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ile hadis arasındaki karşılıklı ilişkinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadislerin, kelâmcıların tüm görüşlerinin doğruluk ve geçerliliğinin sınanacağı bir ölçüt olması
Soru Açıklaması
17.
Ebû Hanîfe’nin akaid risaleleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Farsça olarak kaleme alınmıştır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm alanında eser veren Osmanlı âlimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İbn Kayyim el-Cevziyye
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Selef çizgisinde yer alıp kelâmı eleştiren âlimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İbnü’l-Melâhimî
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi akaid/kelâm alanında ilk yazılı metinlerde yer alan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tekvîn sıfatının ezelîliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.