Kelama Giriş
Vize 2017
1.
"Kırtas Hadisesi"ni Hz. Ali'nin hilafetine delil olarak gösteren fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şia
Soru Açıklaması
2.
Kelam ilmini felsefeden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İslâmî ilke ve esaslara göre konuların incelenmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmi için kullanılan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Usûlü'l-fıkh
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi nübüvvâtın konularından biridir?
Doğru Cevap: "E" Meleklere iman
Soru Açıklaması
5.
Sıffîn Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk fırka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hariciyye
Soru Açıklaması
6.
Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vâsıl b. Atâ
Soru Açıklaması
7.
Gazzalî'nin ilim tasnifine göre aşağıdakilerden hangisi küllî ilimdir?
Doğru Cevap: "C" Kelâm
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber (s.a.s) dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber hayattayken hiçbir fikrî ayrılık ve itikadi tartışma ortaya çıkmamıştır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilmine bu ismin verilmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bu ilimde akli delillerden çok naklî deliller kullanılması
Soru Açıklaması
10.
Emevilerin icraatlarını kaderle ilişkilendirmesine karşı çıkan, Emevilere karşı yapılan bir isyanda yakalanıp idam edilen, Kaderiye mezhebinin kurucuları arasında da yer alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mabed el-Cühenî
Soru Açıklaması
11.
Fetihler ve tercümelerin kelâm ilmine etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Gerçekleştirilen tercüme faaliyetleri sadece felsefi eserlerle sınırlı kalmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ğaylan ed-Dımaşkî'nin görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İmamın Kureyş'ten olması zorunludur.
Soru Açıklaması
13.
Mutezile’nin “tevhid” ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Allah’a kadîm sıfatların isnadı caizdir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’nin itikadi görüşlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kur’an mahlûk değildir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ğadir-i hum olayı
Soru Açıklaması
16.
Hasan-ı Basrî’nin itikadî görüşleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Büyük günah işleyen kimse kafirdir.
Soru Açıklaması
17.
Mutezile ekolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tarih boyunca en etkili fırka olmuştur.
Soru Açıklaması
18.
Mutezile’nin Bağdat ekolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Mezhep görüşlerinin devlet eliyle yayılması taraftarı olmuştur.
Soru Açıklaması
19.
“Kul, fiilinin hâlıkıdır (yaratıcısıdır) ve kader diye bir şey yoktur.” görüşü Mutezile’nin aşağıdaki ilkelerinin hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Adalet
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife'ye ait eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Makâlâtü’l-İslâmiyyîn
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.