Kelama Giriş
Büt 2018
1.
Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vâsıl b. Atâ
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın yaratılmış olduğunu savunan ilk dönem kelâmî şahsiyetlerdendir?
Doğru Cevap: "D" Ca’d b. Dirhem
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmi için kullanılan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Usûlü'l-fıkh
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile'nin beş esasından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İmamet
Soru Açıklaması
5.
İmametin nas ve tayinle olduğunu iddia eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şia
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm'ı klasik kelâmdan ayıran özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İslam inanç esaslarının savunulması
Soru Açıklaması
7.
Ruh ve düşünce gibi cevherlerin aktif, dinamik ve değişmez bir prensip olan maddenin tezahürü olduğunu öne süren akım hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Materyalizm
Soru Açıklaması
8.
Yeni ilm-i kelâm âlimlerinin İslâm'ın hukuki, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerini savunmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Oryantalistlerin ve İslâm toplumundaki Batıcıların İslâm'ın bu yönlerine de saldırması
Soru Açıklaması
9.
"Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkân dâhilinde olan bir topluluğun verdiği haber" aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahad haber
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’a ait öncesiz ve sonrasız bilgi anlamındadır?
Doğru Cevap: "E" Kadîm bilgi
Soru Açıklaması
11.
Kelâm kaynaklarına göre kesinlik düzeyinin en üst noktasında bulunan haber türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mütevatir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın selbî sıfatlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Muhalefetü'n-li'l-havadis
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kelâmcılara göre cevherin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kadîm olması
Soru Açıklaması
14.
Cismi cevherden ayıran temel nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mürekkeb olması
Soru Açıklaması
15.
Ebû Hanîfe’nin akaid risaleleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Farsça olarak kaleme alınmıştır.
Soru Açıklaması
16.
İslâm dışı din ve fikir akımları ile müellifin bağlı olduğu ekole muhalif fırkaların görüşlerinin değerlendirilip yanlışlığının ortaya konulmaya çalışıldığı yazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Reddiye
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe'nin akaid risalelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" el-Vasiyye
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi felsefecilerin kelâmcılar ile ilgili eleştirilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Aklı delil olarak kullanmaları
Soru Açıklaması
19.
Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Selefiler
Soru Açıklaması
20.
Kelâmı, siyaset ve fıkıh gibi amelî ilimler içerisinde değerlendiren İslâm filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fârâbî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.