Kelama Giriş
Final 2018
1.
Ebu Hanîfe'nin akaide dair yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" el-Fıkhu'l-Ekber
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin doğuşunu hazırlayan ilk ihtilaf sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kur'an ve Sünnet metinlerinin toplanması
Soru Açıklaması
3.
Ebu Hanife'nin itikadi görüşleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Büyük günah işleyen münafıktır.
Soru Açıklaması
4.
Mu'tezile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Akla önem verirken nakli hiçe saymışlardır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Mâtürîdîliğin temel görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İmâmet
Soru Açıklaması
6.
Ruh ve düşünce gibi cevherlerin aktif, dinamik ve değişmez bir prensip olan maddenin tezahürü olduğunu öne süren akım hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Materyalizm
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Muhammed Abduh’un yeni bir kelam arayışına zemin hazırlayan eleştirilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplumun ihtiyaç duyduğu konulara öncelik verilmesi
Soru Açıklaması
8.
Modern rasyonalizme yakın bir tavır sergilemiş, Newton’un maddeyi esas alan felsefesinden etkilenmiş ve âlemin kıdemi konusunda İslâm filozoflarının görüşlerine meyletmiştir.

Yukarıda tanıtılan Yeni İlm-i Kelam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şiblî Nu’mânî
Soru Açıklaması
9.
Kelamda bir bilgi kaynağı olarak akıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mâtürîdîlere göre akıl, tikel şeyler hakkında iyi-kötü hükümlerini verebilir.
Soru Açıklaması
10.
“Aksine ihtimal verilmeyecek şekilde anlamların birbirinden ayırt edilmesi” şeklindeki bilgi tarifinde aşağıdaki bilgi edinme yollarından hangisinin rolüne vurgu yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Akıl
Soru Açıklaması
11.
Kelamda bilgi kaynağı olan haber kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsanda aktarma yoluyla hâsıl olan gerçeğe uygun bilgidir.
Soru Açıklaması
12.
Cismi cevherden ayıran temel nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mürekkeb olması
Soru Açıklaması
13.
Allah’ın selbî sıfatlarından Kıyâm bi nefsihî’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bir başka varlığa ihtiyaç duymaması
Soru Açıklaması
14.
Gazzâlî’nin varlık kategorisinde mürekkeb olmayan mütehayyiz varlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cevher
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin dönemlerinden olan Şerh ve Hâşiyecilik döneminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Felsefenin kelâm ilmiyle iç içe geçtiği ilk dönemdir
Soru Açıklaması
16.
İtikadî meselelere dair ilk yazılı metinlerin kelâm eseri olarak değerlendirilmesine engel teşkil eden en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cedel metodunun kullanılmaması
Soru Açıklaması
17.
Ebû Bekr el-Bâkıllânî’nin eserleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mâtürîdî mezhebinin sistemleşmesine önemli katkı yapmıştır.
Soru Açıklaması
18.
İslâm felsefecilerini, kelâmcılardan ayıran en temel husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Südûr nazariyesini kabul etmeleri
Soru Açıklaması
19.
İbn Sînâ südûr nazariyesi doğrultusunda kelâmcıların kullanmış oldukları atomcu nazariyeyi reddeder.

İbn Sînâ’nın bu yaklaşımının arkasında yatan fikir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yoktan yaratmayı reddetmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kelama yönelik eleştirilerde bulunan Selef âlimlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İbn Kudame
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.