Kelama Giriş
Vize 2018
1.
Usûl-i selâseyi oluşturan esaslar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Allah'a, peygamberlere ve ahirete iman
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilminin gayelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Namaz, zekât gibi fıkhî meselelerde derinleşmek
Soru Açıklaması
3.
Felsefe ve kelam ilmi arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kelam, inanç esaslarını müdafaayı hedefleyip felsefe bu kaygıyı taşımaz.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine bu ismin verilmesinin muhtemel sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bu ilimde aklî delillerden çok naklî delillerin kullanılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi felsefî eserlerin tercümesinin kelam üzerindeki etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kelamın nasstan ziyade aklî ve felsefî ilimlere dayalı hale gelmesi
Soru Açıklaması
6.
Mu‘tezile’nin fikir önderi Vâsıl b. Atâ, İslâm’ı tebliğ etmek amacıyla öğrencilerini, Horasan Mağrip, Yemen, Irak, Kûfe ve Ermeniyye gibi farklı bölgelere davetçiler olarak göndermiştir.

Mu‘tezile, bu sorumluluğu yerine getirirken mezhebin hangi temel ilkesinden güç almıştır?
Doğru Cevap: "B" Emr bi’l-ma’rûf ve nehy ani’l-münker
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde kelam ilminin teşekkül etmemesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" O dönemdeki Arap toplumunun ilmî ve düşünsel seviyesinin yetersizliği
Soru Açıklaması
8.
Kelama konu olan ihtilaflar arasında ilk ortaya çıkan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hilafet meselesi
Soru Açıklaması
9.
Ebû Hanîfe’nin itikadi görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Haberî sıfatlar zahiri üzere anlaşılmamalı ve tevil edilmelidir.
Soru Açıklaması
10.
Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervan’a karşı insanın fiillerinde özgür olmadığı (cebr) düşüncesini eleştiren mektubu (Kader Risâlesi) yazan İslâm düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hasan el-Basrî
Soru Açıklaması
11.
Halku’l-Kur’ân görüşünü Ca’d b. Dirhem’den alarak sistemleştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cehm b. Safvân
Soru Açıklaması
12.
İslâm’da kaderi inkâr görüşünü ortaya atan ilk isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ma’bed el-Cühenî
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile isimlendirmesinin muhtemel anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ehl-i sünnet kelamcılarından ayrılanlar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Basra Mu’tezilesi’nin temsilcilerindendir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Ali el-Cübbâî
Soru Açıklaması
15.
Mu‘tezile’ye göre kullara ait fiiller Allah tarafından yaratılmamıştır. Şayet fiiller, kullar tarafından yaratılmasaydı, bizzat Allah kulların fiillerini yaratmış olurdu. Hâliyle Allah insanların fiillerini yaratmış olsaydı, onlara sorumluluk yüklemeyip, cezalandırmaması gerekirdi.

Yukarıdaki paragraf Mu‘tezile’nin temel ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Adalet
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile’nin doğuşunu hazırlayan sebepler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Kindî ve Fârâbî gibi İslâm filozoflarının görüşlerinin reddi
Soru Açıklaması
17.
Eş‘arîler’e göre Allah’ın kudret sıfatı yaratmayı da kapsar. Fakat Mâtürîdîler yaratmanın farklı bir sıfat ile gerçekleştiğini söyler.

Mâtürîdîler’in müstakil olarak yaratmayı ifade ettiğini savunduğu sübûtî sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tekvîn
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet’i Râfızîler, Havâric ve Kaderiyye’den ayıran meselelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sıfatullah
Soru Açıklaması
19.
Kelâm ilmine Aristo mantığını dahil eden Eş‘arî âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gazzâlî
Soru Açıklaması
20.
Erken dönemde ehl-i rey, Mürcie ve zühd eğilimli yapıların sönük kalıp, ashâbü’l-hadîsin Ehl-i sünnet’in tek temsilcisi olarak görülmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahmed b. Hanbel’in mihne uygulamasına karşı gösterdiği mukavemet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.