Kelama Giriş
Büt 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın yaratılmış olduğunu savunan ilk dönem kelâmî şahsiyetlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Ca’d b. Dirhem
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin doğuşunu hazırlayan ilk ihtilaf sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kur'an ve Sünnet metinlerinin toplanması
Soru Açıklaması
3.
Metodik anlamda kelâm ilmi felsefeden hangi yönüyle ayrılır?
Doğru Cevap: "E" Akıl-Nakil metodunu kullanması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin beş temel prensibinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kader
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yeni ilm-i kelâm hareketinin Hint alt-kıtasındaki temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Reşid Rıza
Soru Açıklaması
6.
Ruh ve düşünce gibi cevherlerin aktif, dinamik ve değişmez bir prensip olan maddenin tezahürü olduğunu öne süren akım hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Materyalizm
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm'ı klasik kelâmdan ayıran özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İslam inanç esaslarının savunulması
Soru Açıklaması
8.
“Fırka-i nâciye” kavramının anlamı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kurtuluşa eren topluluk
Soru Açıklaması
9.
Aklın hiç çaba sarf etmeksizin elde ettiği bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zarurî bilgi
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber’in hangi sıfatı ile Kur’an’ın korunmuşluğu sağlanır?
Doğru Cevap: "A" İsmet
Soru Açıklaması
11.
"Cevher" düşüncesini ilk kez ortaya atan ve savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mu'tezile
Soru Açıklaması
12.
“Yalanda birleşmeleri imkânsız görülen bir topluluğun verdiği haber” hangi haber türüdür?
Doğru Cevap: "B" Mütevatir haber
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vücûd
Soru Açıklaması
14.
Yüce Allah’ın varlığı hakkında aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılamaz?
Doğru Cevap: "E" Mümkin
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi “el-Fıkhü’l-ekber”de yer alan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ma’dûmun şey olup olmadığı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Selef çizgisinde yer alıp kelâmı eleştiren âlimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İbnü’l-Melâhimî
Soru Açıklaması
17.
Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Selefiler
Soru Açıklaması
18.
Ebû Hanîfe’nin akaid risaleleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Farsça olarak kaleme alınmıştır.
Soru Açıklaması
19.
Kelâm alanında eser yazımının başlamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnanç konuları üzerinde kelâmî tartışmaların başlaması
Soru Açıklaması
20.
Kelâmı küllî dinî ilim olarak sınıflandıran âlim kimdir?
Doğru Cevap: "D" Gazzâlî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.