Kelama Giriş
Final 2019
1.
Doğru Cevap: "D" Kırtas hadisesi
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman'ın şehadeti ve Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden biri değildir?
2.
Ebu Hanife'ye göre aşağıdakilerden hangisi küfre düşme sebebi değildir?
Doğru Cevap: "A" Kur'an'da belirtilen hükümlerle amel etmemek
Soru Açıklaması
3.
Kelâm ilmi, ele aldığı problemlerin çözümünde metot itibariyle tefekkür, düşünme ve akıl yürütmeyi esas aldığı için aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Nazar ve istidlal ilmi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Maturidîlerle Eş’ariler arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mucize konusu
Soru Açıklaması
5.
Mu’tezile, İslami çağrının yayılması ve dalalette olanların hidayete ermesi için aşağıdaki ilkelerden hangisini ortaya koymuştur?
Doğru Cevap: "E" Emr bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâm dönemi alimlerinin ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Olaylara eleştirel bakmaları ve mezhep taassubundan uzak durmaları
Soru Açıklaması
7.
Rönesans’tan sonra gelişen materyalizm, pozitivizm ve psikolojik tekniklere karşı kelam ilmi ile cevap vermeye çalışan hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yeni İlm-i Kelam hareketi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelam hareketinin öne çıkardığı hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Allah’ın sıfatları
Soru Açıklaması
9.
Kelamda akıl yoluyla hüküm çıkarma metoduna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İstinbât
Soru Açıklaması
10.
Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkân dâhilinde olan bir topluluğun verdiği habere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" âhâd haber
Soru Açıklaması
11.
Allah’ın ilmine öncesiz ve sonrasız olması bakımından ------- bilgi denilmiştir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" kadîm
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın selbî sıfatlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Muhalefetü'n-li'l-havadis
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kelâmcılara göre cevherin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kadîm olması
Soru Açıklaması
14.
“Benzerlerin yenilenmesi” anlamına gelen ve arazların her bir zaman diliminde yeniden gerçekleşmesini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teceddüd-i emsâl
Soru Açıklaması
15.
İslâm'ın ilk döneminde kelâm alanında eser telifi görülmemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Muhammed'in toplum içinde var olması ve vahiy sürecinin halen devam etmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi “el-Fıkhü’l-ekber”de yer alan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ma’dûmun şey olup olmadığı
Soru Açıklaması
17.
------- İslâm dışı din ve fikir akımları ile müellifin bağlı olduğu ekole muhalif fırkaların görüşlerinin değerlendirilip yanlışlığının ortaya konulmaya çalışıldığı yazım türünü ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Reddiye
Soru Açıklaması
18.
Fârâbî ve İbn Sînâ, kelâmcıların yoktan yaratmayı ispat etmek için kullandıkları ------- reddeder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" atomcu nazariyeyi
Soru Açıklaması
19.
Fârâbî yapmış olduğu ilimler tasnifinde kelâmı hangi kategori içerisinde değerlendirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Medenî ilimler
Soru Açıklaması
20.
Fârâbî yapmış olduğu ilimler tasnifinde kelâmı hangi kategori içerisinde değerlendirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Medenî ilimler
Soru Açıklaması
21.
Felsefecilerin ilim tasniflerinde en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İlmin konusu olan varlığın mahiyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.