Kelama Giriş
Vize 2019
1.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin konularından biridir?
Doğru Cevap: "E" Ahiret
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmi için kullanılan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Usul-i fıkıh
Soru Açıklaması
3.
Mantık ilminin kelâm ilminin konuları arasına dâhil edilmesi hangi âlim ile başlamışır?
Doğru Cevap: "D" Gazzâlî
Soru Açıklaması
4.
Kelâm ve felsefe, konu itibariyle “varlığın başlangıcı ve sonu”nu ele alır. Bu hususta kelâm ilmini felsefeden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İslâm ilke ve esaslarını temel alması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kelamın doğuşuna zemin hazırlayan etkenlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" İslam filozoflarının etkisi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi erken dönemde oluşan kelâm ekollerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şâfiîler
Soru Açıklaması
7.
Tercüme hareketleri sonucunda felsefî düşünceden en çok etkilenen ve yararlanan kelâm mektebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mutezile
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamber (s.a.v) vefatı ile neticelenen son hastalığında sahâbeye “Bana kâğıt-kalem getirin, size yazı yazdırayım ki benden sonra ayrılığa düşmeyiniz” buyurmuş, Hz. Ömer’in de içinde bulunduğu bir grup Hz. Peygamber’in (s.a.v) bu emir ve arzusunu, vahiy olmadığı gerekçesiyle yerine getirmemiştir.

Kırtâs hâdisesi olarak bilinen bu vakıadan hareketle Şîa’nın ileri sürmüş olduğu temel iddia aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ali’nin halife olarak tayin edileceği
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" el-Kelâm fi’s-sıfât ve’l-kader
Soru Açıklaması
10.
İslâm düşüncesinde kaderi reddedip, ezelde kulların fiillerinin Allah tarafından belirlenmediğini söyleyen ilk isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ma‘bed el-Cühenî
Soru Açıklaması
11.
Mu‘tezile’nin beş temel ilkesine (usûl-i hamse) temel teşkil eden görüşleri ilk kez dile getiren ve ilâhî sıfatların zâtın aynısı olduğunu söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gaylân ed-Dımeşkî
Soru Açıklaması
12.
Ebu Hanife'nin görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Akıl yürütmek suretiyle Allah'a isim ve sıfat nispet edilemez.
Soru Açıklaması
13.
Mutezile mezhebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İslam akaidini savunmada aklî ve felsefî delilleri kullanmamıştır.
Soru Açıklaması
14.
Mu‘tezile mensupları, Abbâsî devleti zamanında devlet otoritesini yanlarına alarak Kur’ân’ın yaratılmış olduğunu başkalarına baskı ile kabul ettirmeye çalışmışlardır. Bu baskı sonucunda Ahmed b. Hanbel gibi pek çok âlim eziyet ve işkenceye maruz kalmış, bu konuda imtihana tâbi tutulmuşlardır.

Yukarıdaki paragrafta anlatılan tarihî olayın ismi nedir?
Doğru Cevap: "B" Mihne
Soru Açıklaması
15.
Mu‘tezile’nin beş temel ilkesinden birisi olan, salih amel yapanların mükafatlandırılması ve kötü amelde bulunanların cezalandırılmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Va‘d ve vaîd
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "C" Mürcie
Soru Açıklaması
Günahların imana zarar vermeyeceğini ve büyük günah işleyen kimsenin durumunun Allah’a havale edileceğini söyleyen itikâdî mezhep hangisidir?
17.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar arasında cereyan eden Cemel ve Sıffin savaşlarından sonra ortaya çıkan kelâmî konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Halku'l-Kur'an
Soru Açıklaması
18.
Ebû Hanife’nin kader konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın ilmi tavsif edicidir, Allah’ın bilmesi zorunluluk gerektirmez.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Eş‘arî kelamının sistemleşmesi hususunda önemli katkıları olan, Eş‘arî ekolünün en önemli âlimlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Bâkıllânî
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Sünnî kelâmın öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" İbn Küllâb
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.