Kelama Giriş
Büt 2019 yaz
1.
Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vâsıl b. Atâ
Soru Açıklaması
2.
Gazzalî'nin ilim tasnifinde kelâm ilminin yer aldığı grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Küllî ilimler
Soru Açıklaması
3.
Kelâm ilminde “Allah’ın birliği” ile ne ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın eşi ve benzerinin olmaması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın farklı din, kültür ve medeniyetlerle karşılaşması sonucu tartışılan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kabir hayatı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelamî şahsiyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ebu Mansur el-Matüridî
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile ekolüne göre, va'd ve va'id başlığı altında incelenen konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Allah'ın subuti sıfatları
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Ma’bed el-Cüheni ile birlikte ilk Kaderiyye fırkasının doğuşunu hazırlayan âlimlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Gaylan ed-Dımaşki
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Mutezile’nin beş temel prensibinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kader
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Mâtürîdîliğin temel görüşlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İmâmet
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yeni ilm-i kelâm hareketinin Hint alt-kıtasındaki temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Reşid Rıza
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi "Ehl-i Sünnet" kelâmının öncülerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Muhâsibî
Soru Açıklaması
12.
Yenilenme hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İzmirli İsmail Hakkı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi subutî sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Beka
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) hangi sıfatı ile Kur’an’ın korunmuşluğu sağlanır?
Doğru Cevap: "E" İsmet
Soru Açıklaması
15.
Allah’ın selbî sıfatlarından Kıyâm bi nefsihî’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bir başka varlığa ihtiyaç duymaması
Soru Açıklaması
16.
“Yalanda birleşmeleri imkânsız görülen bir topluluğun verdiği haber” hangi haber türüdür?
Doğru Cevap: "B" Mütevatir haber
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe'nin akaid risalelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" el-Vasiyye
Soru Açıklaması
18.
Kelâmı, siyaset ve fıkıh gibi amelî ilimler içerisinde değerlendiren İslâm filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fârâbî
Soru Açıklaması
19.
Nassın anlaşılmasında sadece nassın zahirine bağlı kalan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Selefiler
Soru Açıklaması
20.
Felsefî kelâm aşağıdaki alimlerden hangisiyle başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Fahreddîn er-Razî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.