Kelam'A Giriş
Deneme Ara Sınavı 4
1.

Mu‘tezileyle ilgili şu genellemelerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "E" Sahih de olsa inanç konularında hadîslere yer vermişlerdir.
Soru Açıklaması

Mu‘tezilîler Kur’an üzerinde yoğunlaşmışlar, bir konuda naklî delil getireceklerse bunun Kur’an’dan olmasına itina göstermişlerdir. Bu anlayışlarının bir uzantısı olarak sahih de olsa inanç konularında hadîslere yer vermemişlerdir.

2.

Eş’ariler ve Matüridiler arasındaki farklardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" İtikat
Soru Açıklaması

Cüz’i İrade: Mâtürîdîlere göre insanda müstakil bir cüz’’i irade vardır ve bu irade itibarî bir varlığa sahip olup Allah tarafından yaratılmamıştır. Eş‘arîlere göre ise insan müstakil bir cüz’î iradeye sahip değildir, iradeyi insanda yaratan Yüce Allah’tır. Tekvîn: Mâtürîdîlere göre Yüce Allah’ın kendisiyle fiillerini ger- çekleştirdiği bir tekvîn sıfatı vardır. Bu da irade, kudret gibi sübûtî sıfatlardandır. Eş‘arîlere göre ise Allah’ın sübûtî sıfatları arasında tekvîn diye bir sıfat yoktur. Kudret sıfatı yaratma işlevini yerine getirir. Nübüvvet: Mâtürîdîlere göre peygamber olmanın şartlarından biri erkek olmaktır. Eş‘arîlere göre ise, peygamber olmak için erkek olmak şart de- ğildir, kadınlar da peygamber olabilirler. İrtidat: Eş‘arîlere göre irtidat eden kimse tekrar İslam dinine dönerse amelleri de geri döner. Mâtürîdîlere göre ise amelleri geri dönmez.

3.

Aşağıdakilerden hangi bilimler varlığı yalnız dünyadaki durumuyla ele alır?

Doğru Cevap: "C" Tabiat ilimleri
Soru Açıklaması

Tabiat bilimleri varlığı yalnız bu dünyadaki durumuyla ele alır. Bir yaratanın bulunup bulunmadığıyla uğraşmadığı gibi, duyular alemin dışıyla da ilgilenmez.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.