Kelam'A Giriş
Deneme Final Sınavı 11
1.

Aşağıdakilerden hangisi kelâma günümüzde yöneltilen eleştirilerden birisidir?

Doğru Cevap: "B" Soyut bir felsefî bakış açısı düzeyinde kalması
Soru Açıklaması

Kelâma yöneltilen eleştirilerden birisi, soyut bir felsefî bakış açısı düzeyinde kalarak, insan davranışlarını biçimlendirmeye yönelik pratik bir etki ortaya koyamamış olmasıdır.

2.

“Bir inancı ispat veya savunma kaygısı yoktur” durumu aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

Doğru Cevap: "D" Felsefe
Soru Açıklaması

Felsefenin ve kelâmın kendine göre farklı öncelikleri, hedefleri, zorunlulukları söz konusudur. Felsefenin bir inancı ispat veya savunma kaygısı yoktur.

3.

Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkan dâhilinde olan bir topluluğun verdiği habere ne denir?

Doğru Cevap: "B" Ahâd haber
Soru Açıklaması

Tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkân dâhilinde olan bir topluluğun verdiği haberdir. Bu tür habere âhâd haber adı verilir.

4.

Hangisi ilk risalelerin ortak özelliğidir?

Doğru Cevap: "C" Dönemin siyasî gelişmeleri ve ilk ihtilafları ele almaları
Soru Açıklaması

İlk risalelerin ortak özelliği, dönemin siyasî gelişmeleri ve ilk ihtilafların sonucunda ortaya çıkan bazı meseleleri ele almalarıdır. Ancak küçük hacimli bu eserlerin tamamı tek bir konu üzerine odaklanmıştır ve müellifinin konu hakkındaki görüşlerini ihtiva etmektedir. Her ne kadar kelâmî görüşlere yer verseler de, kelâm eseri olarak nitelenecek olgunluğa ulaşmış değillerdir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel kelâm kitapları ile Yeni İlm-i Kelâm dönemi eserleri karşılaştırıldığında görülen yeniliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Klasik kelâm konularına ayrıntılı değinilmesi
Soru Açıklaması

Geleneksel kelâm kitapları ile Yeni İlm-i Kelâm dönemi eserleri karşılaştırıldığında öncelikle ele alınan konular yönünden bir farklılığın olduğu göze çarpar. Klasik kelâm kitaplarında çok önemsenen bazı konuların yeni dönem eserlerinde ihmal edildiği, ele alınmadığı görülmektedir.

6.

Teleskop kullanarak ilk ciddi yıldız gözlemlerini yaparak tarihe geçen kişi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Galile
Soru Açıklaması

Galile (1564-1642) teleskop kullanarak ilk ciddi yıldız gözlemlerini yapan kişi olarak tarihe geçmiştir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Nakli bilgiden biridir?

Doğru Cevap: "B" Zanni bilgi
Soru Açıklaması

Haber yoluyla elde elde edilen naklî bilgi kesin bilgi anlamında yakînî ve şüpheli bilgi anlamında zannî şeklinde iki gruba ayrılır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi varolan (mevcud) mütehayyiz olup olmamaya göre kategorilendirildiğinde dışarıda kalır?

Doğru Cevap: "D" Sonradan olan
Soru Açıklaması

Gazzâlî, varlığı yer kaplamasına (mütehayyiz) göre bir taksime tabi tutar. Buna göre, Varolan (mevcûd) ya yer kaplayandır (mütehayyiz) ya da yer kaplamayandır (gayr-i mütehayyız). Yer kaplayan, birleşik (mürekkep) değilse cevher-i ferd; birleşik ise cisimdir. Yer kaplamayan, varlığı için başkasına ihtiyaç duyan araz, varlığı için bir başkasına ihtiyaç duymayan Yüce Allah’tır.

9.

Kur’an’ın güvenilir melek Cebrail (a.s.) vasıtasıyla ilahî alandan beşerî alana indirilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İnzal/Nüzûl
Soru Açıklaması

Kur’ân, güvenilir melek Cebrail vasıtasıyla ilâhî alandan beşerî alana indirilir. Bu indirilme işlemine inzal veya nüzûl denilir. Beşerî alandaki ilk muhatabı Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed peyamber olma özelliği ile görevini aksatacak veya zarar verecek her türlü maddimanevi tehlikeden korunmuştur. Buna masum olması veya ismet sıfatına sahip olması denilir. Hz. Peygamber’e inen bu Kur’ân, korunmuş özelliğine sahip Hz. Peygamber aracılığı ile insanlara ulaştırılır. Bu işleme tebliğ adı verir.

10.

Kur’an kişinin gerçek bilgi edinebilmesinin şartlarını neler olarak belirlemiştir?

Doğru Cevap: "D" Doğru haber, kusursuz akıl ve vahiy
Soru Açıklaması

Kur’ân, kişinin sağlam duyuları, kusursuz aklı ve doğru haber ile gerçek bilgi elde edebileceğinin altını çizer. Öte yandan aklın ve duyuların verdiği bilginin sınırlı olması hasebiyle insanın sağlam ve her zaman doğru kalabilen bir bilgi kaynağına ihtiyacının olduğuna dikkat çekilir. Kur’ân’ın söz konusu ettiği bu bilgi kaynağı vahiydir. Bütün varlık ve olayları ezelî ilmi ile kuşatan Allah’tan gelen bir bilgi olması nedeniyle vahiy, insanın en doğru ve kesin bilgi kaynağıdır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi bilginin değeriyle ilgili görüşlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Haber yoluyla elde edilen bilginin değeri, haberi getiren kişinin güvenilir olması ile alakasızdır.
Soru Açıklaması

Haber yoluyla elde edilen bilginin değeri, haberi getiren kişinin güvenilir olması ile birebir irtibatlıdır. Haberi getirenin güvenilmez oluşu, aynıyla haberi etkiler ve değerini düşürür. Bundan dolayı Kur’ân’da “Size bir fasık haber getirdiğinde onu araştırın” (el-Hucûrât 49/6) emri verilmiştir. Yukarıda değinildiği gibi haberin gerçeğe uygun olması kesinliğini ifade eder. Yalan söyleyen bir kimse gerçeğe uygun haber vermiyor demektir. Dolayısıyla bu haberden hareketle bir hüküm çıkarmak veya yargıya varmak doğru değildir.

12.

Hangisi kelamcıların amacıdır?

Doğru Cevap: "A" Allah ile âlem arasındaki temel ayrımı göstermektir
Soru Açıklaması

İlk dönem kelâmcıları, “Allah var mıdır?” sorusuyla değil, “Allah nasıl var olandır?” veya “Allah’ı diğer var olanlardan ayıran temel özellikler nelerdir?” gibi sorularla meşgul olmuşlardır. Nitekim kelâmcıların esas amacı, Allah ile âlem arasındaki temel ayrımı göstermektir. Bundan dolayı onlar, varlığın ne olduğundan çok kaç kategoriye ayrıldığı üzerinde dururlar. Bunun gereği olarak varlık/vücut kavramını kullandıklarında bile bununla var olanı/mevcudu kastederler ve var olanın ne olduğunu değil, neleri kapsadığını anlatmaya çalışırlar.

13.

Hanefî mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ebû Hanîfe
Soru Açıklaması

Hanefî mezhebinin kurucusu Ebû Hanîfedir.

14.
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde kelam ilmiyle ilgili tespitler yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kelam ilmi akıl ve vahiy gerçekliğinin insan ve varlık âlemindeki yerini ve rolünü vurgulamak yerine esas aldığı bu metotta akıl ile vahiy arasında bir öncelik ve sonralık belirlemeye çalışmaktadır.
Soru Açıklaması
Kelâm ilminin tarifinde dikkat çeken önemli bir husus da konuları elealırken “İslâmî ilke ve esaslara göre” hareket etmesi, böyle bir metodu kullanmasıdır. Bilindiği üzere felsefe de varlığın başlangıcı ve sonucundan yani, varlıkların bir başlangıcı olup olmadığıyla bir sonlarının olup olmayacağı, olacaksa nasıl olacağından bahseder. Bu demektir ki kelâm ilmi ile felsefe konu itibariyle benzer şeylerden bahsederler. Ancak bu iki düşünüş tarzı birbirlerinden metot itibariyle zaman zaman ayrılırlar. Kelâm ilmi nakli ve aklı bir arada tutan, her birine yerine vedurumuna göre değer veren metoduyla; meseleleleri sadece akılla çözmeye çalışan felsefeden ayrılmaktadır. Bu ayrılıkta kelâmın tanımındaki “İslâm ilke ve esaslarına göre bahsetmek” kaydı çok önemlidir. Çünkü kelâm ilmi, konu edindiği bütün meseleleri aklın yanında vahyi ve nakli, yani Kur’an ve sünneti dikkate alarak çözümler veya hükme bağlar. Kelam ilminin esas aldığı bu metotta akıl ile vahiy arasında bir öncelik ve sonralık belirlemekten ziyade her iki gerçekliğin insan ve varlık âlemindeki yerini ve rolünü vurgulamak ve doğru tespit etmek söz konusudur. Unutmamak gerekir ki başlangıçta vahyin doğruluğunu anlayarak onu kabul ve tasdik eden akıldır. Yani akıl, vahyin kabulünün kaynağıdır. Onun içindir ki din, aklı olmayanı muhatap almaz, onu sorumlu tutmaz.
15.

Halk arasında daha çok öngörü, iç görü ve bir şeyi önceden sezme/hissetme anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Basiret
Soru Açıklaması

Kur’ân’da bilgi elde etme aracı olarak geçen kalbe, sezgi demek bile mümkündür. Çünkü sezgi, insanın içine aniden doğan bir bilgi türüdür. Bu bilginin elde edilmesinde ne aklın ne de duyuların bir rolü vardır. Yine Kur’ân’da sezgiyi çağrıştıracak bir başka kavram olarak basiret kavramı kullanılır. Basiret kavramı halk arasında daha çok öngörü, iç görü ve bir şeyi önceden sezme/hissetme anlamında kullanılır. Bu yönüyle Kur’ân’daki kullanımı ile örtüşür.

16.

Muhdes kavramının doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sonradan olan, yoktan varlığa çıkarılan
Soru Açıklaması

Hâdis, sonradan olma, aynı kökten türetilmiş olan muhdes ise sonradan varedilmiş anlamındadır. Bu anlamlarına ilave olarak önceden yok iken sonradan olma, yoktan var edilme anlamları yüklenerek terimleştirilmiştir. Bunun mukabilinde kullanılan muhdes ise sonradan olan, yoktan varlığa çıkarılan anlamındadır.

17.

Aşaüğıdakilerden hangisi batıda orataya çıkan akılmlardan materyalizmi açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Madde değişmez ve dinamik bir prensiptir; ruh ve düşünce gibi cevherler bu maddenin bir tezahürüdür.
Soru Açıklaması

Materyalizm, maddeyi değişmez, aktif ve dinamik bir prensip olarak kabul eden, ruh ve düşünce gibi cevherlerin bu maddenin bir tezahürü olduğunu iddia eden ya da bunları inkar eden düşünce akımı olarak tanımlanır. Mater- yalistler, tabiatı esas aldıkları ve insanı da tabiatın bir parçası olarak gördükleri için tabiatçılar olarak da anılırlar.

18.

Muhâsibî’ nin Mu‘tezile başta olmak üzere Râfızî, Mürciî ve Hâricîler’i eleştirdiği ve Ehl-i sünnet akidesinin savunmasını yaptığı eserlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fasl min kitâbi’l-azame
Soru Açıklaması

Muhâsibî ise özellikle Fehmü’l-Kur’ân, Mâhiyyetü’lakl ve Fasl min kitâbi’l-azame gibi eserlerinde kelâmî konulara değinmiş, Mu‘tezile başta olmak üzere Râfızî, Mürciî ve Hâricîler’i eleştirerek, Ehl-i sünnet akidesinin savunmasını yapmıştır. Ahmed b. Hanbel- Kitâbü’ssünne , er-Red ale’z-zenâdıka ve’lCehmiyye. İbn Küllâb’ın, tamamını Mu‘tezile’yi red amacıyla yazdığı anlaşılan Kitâbü’s-sıfât, Kitâbü halki’l-ef’âl.

19.

Peygamberlere melekler aracılığıyla iletilen bilgilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Vahîy
Soru Açıklaması

Kur’ân’da geçen kalb ve fuâd kelimeleri incelendiğinde, bunların ya aklın değişik bilgi düzeylerini ifade eden kavramlar ya da aklın yanında ona destek veren farklı bilgi araçları olduğu görülür. Basiret kavramı halk arasında daha çok öngörü, iç görü ve bir şeyi önceden sezme/hissetme anlamında kullanılır. Peygamberlere melek aracılığı ile gelen vahiy olarak adlandırılan bilgiler de haberdir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Selef ve Selef çizgisinde yer alanların eleştirdikleri konulardan birisidir?

Doğru Cevap: "A" İtikadî alanda bilgi üretme
Soru Açıklaması

Selef ve Selef düşüncesini benimseyenlerin eleştirilerinin temel hareket noktası nassa mutlak bağlılık ve itikadî alanda bilgi üretme ve nasları yorumlama için aklın kullanımına karşı çıkıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.