Kelam'A Giriş
Deneme Final Sınavı 3
1.

Yenilenme hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İzmirli İsmail Hakkı
Soru Açıklaması

Yenilenme hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcisi İzmirli İsmail Hakkı’dır. Esasen bu dönemde buhrandan kurtulmak için iki farklı görüşün ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlardan birincisi ihyacılıktır ki temel hedefi; aslî kaynaklara dönerek, zaman içerisinde hem gelenek hem de modern Batı düşüncesi kanalıyla İslam’ a sokuşturulan bir takım yabancı unsurları temizlemekti. Diğer görüş sahipleri ise modernist kanat olarak nitelendirilmekte idi ve İzmirli de Osmanlı’nın son dönemlerinde ortaya çıkan İslamcılık akımının modernist eğilimlere sahip kanadında yer alıyordu. Namık Kemal, Musa Carullâh, M. S¸emseddin gibi şahsiyetlerin içinde yer aldığı bu kanat, İslam’ın değer ve ilkelerini Batı’nın belirlediği modern düşünce kriterlerine göre yeniden yorumlamayı, İslam’ı modern düşünce ve kurumlarla kaynaştırmayı hedefliyordu.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelâmın öncülerinden bir değildir?

Doğru Cevap: "E" İbn Fûrek
Soru Açıklaması

Hint alt kıtasında Seyyid Ahmed Han, Şiblî Nu’manî, Emir Ali, Muhammed İkbal, Mısır’da Muhammed Abduh, Reşid Rıza, Osmanlı Türkiyesi’nde Abdüllatif el-Harpûtî, İzmirli İsmail Hakkı, Filibeli Ahmed Hilmi.

3.

Mu‘tezilî düşünceyi en ayrıntılı biçimde günümüze ulaştıran eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" el-Muğnî fî ebvâbi’t-tevhîd ve’ladl
Soru Açıklaması

Mu‘tezile’nin en önemli temsilcisi konumundaki Kâdî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1024) kelâma dair en önemli eseri, Mu‘tezilî düşünceyi en ayrıntılı biçimde günümüze ulaştıran el-Muğnî fî ebvâbi’t-tevhîd ve’ladl’dir. Bir başka eseri olan el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, el-Muğnî’nin bir tür özeti mahiyetindedir. Tesbîtü delâili’n-nübüvve, adından da anlaşılacağı üzere muhalif din ve fikir akımlarına karşı İslâm’ın nübüvvet anlayışını ortaya koymak ve savunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Fazlü’l-i’tizâl ve tabakâtü’l-Mu‘tezile ise Mu‘tezile’nin fikirlerini genel bir çerçeve hâlinde sunması ve Mu‘tezilî âlimler hakkında ihtiva ettiği biyografik bilgiler açısından büyük önemi haizdir.

4.

Allah’ın lutfu ile bazı perdelerin açılması ve kulun bilgilendirilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Veli
Soru Açıklaması

Seven ve sevilen kul mertebesine erişen müminlere Allah’ın lutfu ile bazı perdelerin açılması ve kulun bilgilendirilmesidir. Bu mertebeye ulaşan kişiye de, Allah dostu anlamında velî denilir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Kelamın kaynaklarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Sünnet
Soru Açıklaması

Kelamın kaynakları Kur’an, Sünnet ve Akıldır.

6.

Hangisi el-İrşâd’ın kapsadığı konulardan değildir?

Doğru Cevap: "C" İslâmın ilerleme ve medeniyet destekleyiciliği
Soru Açıklaması

İslâm ilerleme ve medeniyete karşı değil destekleyicidir; din ve dünyanın birlikteliği. El-Kelâm 4. bölümdür.

7.

Hadisin anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Sonradan olma
Soru Açıklaması

Hâdis, sonradan olma, aynı kökten türetilmiş olan muhdes ise sonradan varedilmiş anlamındadır. Bu anlamlarına ilave olarak önceden yok iken sonradan olma, yoktan var edilme anlamları yüklenerek terimleştirilmiştir. Mukabilinde ise önce olan anlamı yerine öncesi olmayan anlamı yüklenerek kadîm kelimesi kelâmda terim haline getirilmiştir.

8.

Kelâm alimleri öncesiz ve sonrasız anlamına gelen Allah ilmine ne ad vermişlerdir?

Doğru Cevap: "E" Kadîm bilgi
Soru Açıklaması

İnsanın sahip olduğu bilginin de öncesi-sonrası ile belli bir niceliği ve niteliği vardır. Bu yüzden kelâm alimleri Allah’ın ilmine öncesiz ve sonrasız anlamında kadîm bilgi demişlerdir.

9.

Bağdadî mezhepleri tasnif ettiği el-Fark beyne’l- fırak adlı eserinde Ehl-i sünnet olarak nitelendirilen sekiz guruptan bahseder. Aşağıdakilerden hangisi bu sekiz gruptan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Benimsedikleri prensipleri şeriata bir ölçüde ters düşen sufiyye.
Soru Açıklaması

Bağdadî mezhepleri tasnif ettiği el-Fark beyne’l- fırak adlı eserinde Ehl-i sünnet olarak nitelendirilen sekiz gruptan bahseder. Bağdadî’nin tasnifi şöyledir: Allah’ı yaratılmışlara benzetmek anlamına gelen teşbih ile ilahî sıfatları yok sayma anlamına gelen ta’tîl anlayışından uzak durup Rafizîler, Hâricîler, Cehmiye, Neccâriye ve diğer bidat fırkalarının dışında kalan ke lâmcılar; Ehl-i rey ve Ehl-i hadîs’e mensup olan ve selef itikâdı üzere bulunan İmam Malik (ö. 179/795), Şafiî (v. 204/819), Evza’î (ö. 157/773), Sevrî (v. 161/777), Ebû Hanîfe (ö. 150/767) İbn Ebi Leyla (ö. 148/765) Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), Davud ez- Zahirî (ö. 270/883) gibi fakîhler; Ehl-i bid’atın inançlarına meyletmeyen muhaddisler; Ehl-i bid’ata meyletmeyen sarf, nahiv, lügat ve edebiyat âlimleri; Kur’ân’ı Ehl-i sünnetin anlayışına uygun olarak anlayan müfessirler ve kıraat âlimleri; Benimsedikleri prensipleri şeriata ters düşmeyen sufiyye; Ehl-i sünnet itikadı üzere bulunan cihad ehli; ve Ehl-i sünnet akidesinin yayıldığı memleket ahalisi.

10.

Sufiler ve Selefler’ i ortak bir noktada buluşturan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Nazar ve istidlâle dayanarak açıklamalar yapma ve hüküm vermeye karşı çıkmaları
Soru Açıklaması

Sufîler, nazar ve istidlâle dayanarak açıklamalar yapma ve hüküm vermeye karşı çıkmaları açısından kelâm eleştirilerinde Selef ile paralel bir çizgide yer alırlar.

11.

Aşağıdakilerden hangisi varlığı sıfat olarak kabul eden alimlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Kâdı Abdulcebbâr
Soru Açıklaması

Mu‘tezile kelâmcısı Kâdı Abdulcebbâr ile Eş‘arî kelâmcısı Fahreddin er-Razî, varlığı sıfat olarak telakki ederler. Buna karşılık içlerinde Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî, Bâkıllânî ve Cüveynî’nin de bulunduğu ilk dönem Eş‘arî alimleri varlığı zatın aynı olan nefsî sıfat sayarlar.

12.

Allah’ın varlığı konusunda Mutezile, Eş‘arî ve Mâtürîdîler ortak bir noktada birleştikleri delillerden biri değildir ?

Doğru Cevap: "D" Hikmet Delili
Soru Açıklaması

Allah’ın varlığı konusunda Mutezile, Eş‘arî ve Mâtürîdîler hudûs delili, gaye ve nizam delili daha sonra da felsefecilerin kullandığı imkan delilini kullanma hususunda ittifak etmişlerdi.

13.

Alem hangi varlığı temsil eder?

Doğru Cevap: "D" Hâdis varlığı temsil eder.
Soru Açıklaması

Âlem terimi kelâm kaynaklarında Allah’ın dışında var olan her şey diye tarif edilir. Yukarıda geçtiği gibi, Allah, kadîm varlığı; O’nun dışındaki var olanların toplamı olan âlem de, hâdis varlığı temsil eder.

14.

Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’ nin Mu‘tezile’den ayrıldıktan sonra yazdığı ve itikadi ilkeleri içeren eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Risâle ilâ ehli’s-Seğr
Soru Açıklaması

Eş‘arî sonraki dönemde Ehl-i sünnet mensuplarının kelâma karşı tavırlarını tenkit ve yumuşatmaya yönelik bir çalışma olan ve Risâle fî istihsâni’l-havz fî ilmi’l-kelâm adıyla da bilinen el-Has ale’l-bahs’i kaleme almıştır. el-Lüma’ isimli eserinde akılla nakil arasında denge kurmaya çalışan kelâm metodunu tamamen benimsediği görülür. Eş‘arî’nin temel itikadî/kelâmî meselelerin tamamına ilişkin kendine özgü görüşlerine, daha sonraki dönemde Eş‘arî kelâmcısı İbn Fûrek’in (ö. 406/1015) derleyerek kaleme aldığı Mücerredü makâlâti’l-Eş‘arî isimli eserden ulaşmak mümkündür. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ‘ nin kaleme aldığı Mâtürîdî’nin başlıca kelâm eseri olan Kitâbü’t-tevhîd’in önemli bir özelliği, bilginin tanımı ve kaynakları gibi konular üzerinde durarak, “bilgi”yi bir teori olarak ele alan ilk eser olmasıdır. Mu‘tezile’den ayrıldıktan kısa süre sonra yazdığı Risâle ilâ ehli’s-Seğr isimli eseri ise Selef’in üzerinde icmâ ettiği itikadî ilkeleri ihtiva eden, Demirkapı ahalisine hitaben yazıp gönderdiği bir risaledir

15.

Aşağıdakilerden hangisi Kelâmda bilgi edinme yollarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Hadis
Soru Açıklaması

Kelâmda bilgi edinme yolu, duyular, haber ve akıl şeklinde belirlenmiştir. Bu şekilde belirlenmiş olması, bir önceki başlık altında değinilen Kur’ân’da geçen bilgi araçları ile de paraleldir. Keşif ve rüyanın bilgi edinme yolu sayılması: Keşif, genel kabule göre Allah'ın bazı sevgili kullarına ilham yoluyla çeşitli konularda bilgiler vermesidir.

16.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde âhâd haber ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Tek kişinin verdiği bir haberdir.
Soru Açıklaması

Kelâm kaynaklarında haberler kesinlik hiyerarşisine göre birkaç sınıfa ayrılır. Kesinlik düzeyinin en üst noktasında bulunan haber mütevatir olandır. Mütevatir haber, yalanda birleşmeleri imkansız görülen bir topluluğun verdiği haberdir. Burada iki şart söz konusudur: Birincisi bir topluluk olması ikincisi ise bu topluluğun yalanda birleşmelerinin imkansız görülmesidir. Bu yolla gelen bilgiler doğru ve kesin bilgi kabul edilir. Bu bilgiye dayanan hükümler de dinde vacip veya farz sayılır. Mütevatir olmayan haber, tek kişinin veya yalan üzere birleşmesi imkan dahilinde olan bir topluluğun verdiği haberdir. Bu tür habere âhâd haber adı verilir.

17.

Şerhu’l-Makâsıd ve Şerhu’l-Mevâkıf’da ele alınan ortak içerik ve konulardan birisidir?

Doğru Cevap: "B" Cevherler
Soru Açıklaması

İman ve küfür kavramları, ölümden sonraki hayat, imamet meselesi ve nübüvvet ve buna ilişki meseleler Eş‘arî ekolüne mensup Âmidî’nin dönem eserlerinin kurgu ve içeriğine örnek teşkil eden Ebkâru’l-efkâr adlı eserinde ele alınan konulardır. Şerh ve derlemecilik döneminin en klasik örneklerinden Şerhu’l-Makâsıd ve Şerhu’l-Mevâkıf’ın birbirinin hemen hemen aynı olan içerik ve konu dağılımları ilkeler, genel meseleler, arazlar, cevherler ve ilâhiyyât bahisleridir.

18.

El-Fıkhü’l-ekber, kelâmî usul ve üslubun erken dönem habercisi niteliğini hangi özelliği sayesinde almıştır?

Doğru Cevap: "A" Ehl-i sünnet inancını ilgilendiren konuları içermesi
Soru Açıklaması

Ehl-i sünnet inancını ilgilendiren hemen hemen tüm konuları ihtiva etmektedir. Konular ayrıntılı biçimde tartışılmadığı gibi, delillere de yer verilmemiştir. Bu özellikleriyle el-Fıkhü’l-ekber, kelâmî usul ve üslubun erken dönem habercisi niteliğini hak eden bir eserdir.

19.

Ontolojik, kozmolojik ve teleolojik delillerle Allah’ın varlığının ispatlanamayacağını iddia etmiş olan felsefi düşünür kimdir?

Doğru Cevap: "B" Kant
Soru Açıklaması

Kant bu ayırımdan hareketle aşkın tasavvuru temsil eden numen dünyanın kesin bir şekilde bilinemeyeceğini iddia etti ve bundan hareketle aklın prensiplerine dayalı bütün teolojileri inkâr etti. Bu bağlamda ontolojik, kozmolojik ve teleolojik delillerle Allah’ın varlığının ispatlanamayacağını iddia etti.

20.
1.Kindî2.Fârâbî3.İbn SinâYukarıdakiler hangileri kelâmı doğuran etkenlerden tercüme faaliyetleri sonucunda yetişen ilk İslâm filozoflarındandır?
Doğru Cevap: "B" 1-2-3
Soru Açıklaması
Tercüme faaliyetleri sonucunda ilk İslâm filozofları yetişmiştir. Bunlar arasında Kindî (ö. 252/866), Fârâbî (ö. 339/950) ve İbn Sinâ’yı (ö. 428/1037) sayabiliriz.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.