Kelam'A Giriş
Deneme Final Sınavı 7
1.

Allah’ın sıfatlarında bir başka varlığa ihtiyaç duymaması olarak ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kıyâm bi nefsihî
Soru Açıklaması

Allah’ın selbî sıfatları İslam alimlerince altı olarak tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla şöyledir: Vücûd: Allah’ın var olması, yok olmasının düşünülememesi. Kıdem: Allah’ın geçmişe doğru başlangının bulunmaması. Bekâ: Allah’ın gelecek yönünde bir sonunun bulunmaması. Vahdâniyet: Bir ve tek yani yegane olması, iki ve daha fazla olmaması. Muhâlefetün li’l-havâdis: Yaratılmış hiçbir varlığa benzememesi. Kıyâm bi nefsihî: Bir başka varlığa ihtiyaç duymaması.

2.

“Araz”’ın anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Başkasına ihtiyaç duyan
Soru Açıklaması

Araz başkasına ihtiyaç duyan anlamındadır.

3.

Kelam ilminin avama değil, havassa ait entelektüel bir bilgi olduğunu söyleyen kimdir?

Doğru Cevap: "A" Gazali
Soru Açıklaması

Kelam ilminin avama değil, havassa ait entelektüel bir bilgi olduğunu söyleyen1

4.

İlk mezhep imamları ve sonrasında Selef’in yolunu takip eden Hanbelî âlimleri ile devam eden kelâm karşıtlığı konularını içeren eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zemmü’l-kelâm ve ehlihî
Soru Açıklaması

İlk dönem Müslümanlar ile başlayan, ilk mezhep imamları ve sonrasında Selef’in yolunu takip eden Hanbelî âlimleri ile devam eden kelâm karşıtlığı, gelenek içerisinde özel bir literatür oluşması noktasına kadar gitmiştir. Bunun müstakil eser olarak bilinen ilk örneği, Ebû İsmail Hâce Abdullah b. Muhammed el-Herevî’nin (ö. 481/1088) Zemmü’l-kelâm ve ehlihî isimli eseridir.

5.

Yenilenme hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcisi olan ve onun Yeni İlm-i Kelâm adlı eseri ve bu eseri yazdıktan sonra Sebilurreşâd dergisine verdiği röportajda yeni ilmi kelâmın ne olduğu, nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerini detaylı bir şekilde açıklayan bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İzmirli İsmail Hakkı
Soru Açıklaması

Yenilenme hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcisi İzmirli İsmail Hakkı’dır. Onun Yeni İlm-i Kelâm adlı eseri ve bu eseri yazdıktan sonra Sebilurreşâd dergisine verdiği röportaj, buna yönelik özellikle Muhsin-i Fanî’nin gösterdiği tepki yine İzmirli’nin ona verdiği cevaplar yeni ilmi kelâmın ne olduğu, nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerini detaylı bir şekilde kapsamaktadır.

6.

Kelâm ilminin zaman ve zemine göre değişebilen vesâilinin değişmesi gerekirdi. Bu ihtiyacı dile getiren bir çok âlim ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Hint alt kıtasında çıkan âlimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Abdüllatif el-Harpûtî
Soru Açıklaması

Klasik kelâmın argümanlarıyla çağın materyalist akımlarının kullandıkları argümanlara karşı koymak mümkün görünmemekteydi. Bundan dolayı da kelâm ilminin zaman ve zemine göre değişebilen vesâilinin değişmesi gerekirdi. Bu ihtiyacı dile getiren bir çok âlim ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı Hindistan’da bir kısmı, Mısır’da bir kısmı da dönemin Osmanlı Türkiyesinde idi. Hint alt kıtasında Seyyid Ahmed Han, S¸iblî Nu’manî, Emir Ali, Muhammed İkbal, Mısır’da Muhammed Abduh, Reşid Rıza, Osmanlı Türkiyesi’nde Abdüllatif el-Harpûtî, İzmirli İsmail Hakkı, Filibeli Ahmed Hilmi bunlardan bir kaçıdır. Yeni ilm-i kelâmın öncü şahsiyetleri olarak ifade ettiklerimiz de bunlardır.

7.

Aşağıdaki akımlardan hangisi günümüzde İslam dünyası üzerindeki etkilerini hala sürdürmektedir? I. Darwinizm II. Pozitivizm III. Materyalizm

Doğru Cevap: "C" Yalnız II
Soru Açıklaması

Pozitivizm öncelikle Fransa’da ortaya çıkmış XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar Avrupa’da; Latin Amerika ve Ortadoğu’da da XX. yüzyılın ortalarına kadar etkisini sürdürmüştür. Günümüzde de Batı bilim anlayışında ve İslam dünyasında etkisi hala hissedilmektedir.

8.

Hangisi kelâm ve felsefe ayrımı için doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Kelâmın hareket noktası vahiydir
Soru Açıklaması

Felsefenin konuları ele alırken hareket noktası akıldır. Akla uymadığını gördüğü konularda nakli, yani ayet ve hadisi kabul etmez. Kelâmın hareket noktası ise vahiydir, nakildir. Kelâm her ne kadar inanç konularının açıklanması ve ispatında akla yer verse de, vahyi temel kabul eder, İslâmî ilkelere bağlı kalır.

9.

Allah'ın yaratılmış hiçbir varlığa benzememesini ifade eden sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muhâlefetün li’l-havâdis
Soru Açıklaması

Allah’ın selbî sıfatları İslam alimlerince altı olarak tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla şöyledir: Vücûd: Allah’ın var olması, yok olmasının düşünülememesi. Kıdem: Allah’ın geçmişe doğru başlangının bulunmaması. Bekâ: Allah’ın gelecek yönünde bir sonunun bulunmaması. Vahdâniyet: Bir ve tek yani yegane olması, iki ve daha fazla olmaması. Muhâlefetün li’l-havâdis: Yaratılmış hiçbir varlığa benzememesi. Kıyâm bi nefsihî: Bir başka varlığa ihtiyaç duymaması.

10.

Aşağıdakilerden hanigisi Kitâbü’t-tevhîd’ de yer alan konulardan biri değildir ?

Doğru Cevap: "E" Hilafet
Soru Açıklaması

1. bölüm: İlâhiyyât konuları 2. bölüm: Peygamberlik konusu 3. bölüm: Kazâ ve kader konusu .4. ve 5. bölümler: Büyük günah, şefaat, iman gibi konular. Mâtürîdî’nin bu eserinde imamet/hilafet konusuna ise yer verilmemiştir.

11.

I. Varlık SahasıII. GayeIII. YöntemIV. KanıtAşağıdakilerden hangisinde İslâm felsefecilerinin ilimleri sınıflandırırken kullandığı ölçütler doğru ve bir arada verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

İslâm felsefecileri, ilimleri sınıflandırırken, üç ana ölçüte başvurmuşlardır. Birinci ölçüt, ilmin ele aldığı varlık sahasıdır. İkincisi, ilimlerde kullanılan yöntemdir. Üçüncüsü ise, gaye ölçütüdür ve buna göre ilimlerin varmak istediği sonuç esas alınır.

12.

Sufîlere göre neden duyu ve akıl verilerine güvenilmez?

Doğru Cevap: "A" Duyu bilgileri yanıltıcı, aklî bilgi ise sınırlıdır ve dolayısıyla bunların verilerine güvenilemez
Soru Açıklaması

Duyu bilgileri yanıltıcı, aklî bilgi ise sınırlıdır ve dolayısıyla bunların verilerine güvenilemez. Bunların alternatifi, insanı hakikate ulaştıracak, Allah ve sıfatları hakkında bilgi verecek vasıtasız bilgi kaynağı olarak keşf ve ilham yöntemidir. İç tecrübeye ve manevî müşahedeye dayanan vasıtasız bilgi, ki sufîler buna ilim değil, marifet ve irfan gibi isimler verirler, nasların nakil veya rivayet edilmesine veya aklın yaptığı kıyas ve istidlâle dayanan vasıtalı bilgilerden, yani ilimden daha değerli ve daha önemli olduğu düşüncesindelerdir.

13.

Şerh ve Haşiyecilik dönemi eserlerinin diğer dönem eserlerinden farkı nedir?

Doğru Cevap: "E" Önceki eserler üzerinde çalışılmıştır
Soru Açıklaması

Bu dönemde felsefe ile mezcedilmiş kelâm döneminde olduğu kadar sistemli ve hacimli eserler meydana getirilmemiş, daha çok önceki eserler üzerinde çalışılmıştır. Yani kelâm ilmine ait önceki bir esere şerh ve haşiyeler yazılmış, notlar (talikât) eklenmiş, hülasalar (özetler) meydana getirilmiş veya bu eserler yeniden düzenlenmiş, yani tehzib edilmiştir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Yeni kelâm ilmi döneminin erken dönem temsilcilerinden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Abdüllatif Harpûtî
Soru Açıklaması

Yeni kelâm ilmi döneminin erken dönem temsilcilerinden birisi Abdüllatif Harpûtî’dir (1842-1914). O, başlıca kelâm eseri olan Tenkîhu’lkelâm fî akâidi ehli’l-İslâm’da, klasik kelâm kitaplarının tertibini takip etmekle birlikte, yer yer yeni bir bakış açısıyla değerlendirmelerde bulunur.

15.

Hangisi âlemin unsurlarıdır?

Doğru Cevap: "A" Cevher, cisim, araz
Soru Açıklaması

Âlem ve içindeki varlıklar temelde üç unsurdan ibarettir. Bunlar ya birleşik olmaları itibariyle cisimdir ya basît olmaları bakımından cevherdir ya da bu ikisinin özellikleri anlamında arazdır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Yeni kelâm hareketinin Hindistan kıtasındaki asıl teorisyeni olarak bilinen ve İlmu’l-kelâm, İlm-i Kelâm-ı Cedid, Nedvetü’l- ulemâ eserlerinin sahibidir?

Doğru Cevap: "D" S¸iblî Nu’manî
Soru Açıklaması

Yeni kelâm hareketinin Hindistan kıtasındaki asıl teorisyeni olarak bilinir. S¸iblî Nu’manî kelâm tarihi alanında yazdığı İlmu’l-kelâm adlı kitabının önsözünde eski kelâmın faydasız ve yetersiz olduğunu ifade etmiş ve yeni bir kelâma duyulan ihtiyacı dile getirmiştir. İlm-i Kelâm-ı Cedid adlı eseriyle de ihtiyaç duyulan kelâmı yazmıştır. Nedvetü’l- ulemâ adıyla kurduğu teşkilatın temel hedefini de önceki kelâmcıların Yunan felsefesine karşı yaptıkları gibi, ateizmin meydan okumalarına karşı metot bakımından yeni bir kelâm ilmi kurmak olarak belirlemiştir.

17.

I. Görünüşte bulunan bir varlıktır II. Kendisiyle birlikte araz bulunur III. Yer kaplayandır Yukarıda ifade edilen özelliklerden hangisi ve ya hangileri cevherin temel özelliği olarak sayılabilir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kelâmcılar cevher yerine bölünmeyen en küçük parça anlamına gelen cüz ellezî lâ yetecezzâ şeklindeki ifadeyi de kullanırlar. Cevher, şahidde bulunan, araz kabul eden mütehayyiz akledilebilir bir varlıktır diye tarif edilir. Tarifte geçen şâhid, görünüş anlamındadır ve görünmeyen anlamına gelen gâib kavramının zıttını ifade eder. Mütehayyiz ise uzayda yer kaplayan anlamındadır. Bu tanımda cevherin üç temel özelliğinin olduğu görülür. - Görünüşte bulunan bir varlıktır. - Kendisiyle birlikte araz bulunur. - Yer kaplayandır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi erken dönemden itibaren kelâmcılar, bazı dinî esasları ispat yönünde deliller kurgulamak, belli konuları açıklamak veya ayrıntılandırmak için kullandıkları bilim dallarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Musiki
Soru Açıklaması

İşte erken dönemden itibaren kelâmcılar, bazı dinî esasları ispat yönünde deliller kurgulamak, belli konuları açıklamak veya ayrıntılandırmak için beşerî ilimler ve özellikle fizik, cebir, geometri, astronomi gibi bilim dallarının verilerinden yararlanmışlardır

19.

Kelâm alimlerine göre varlık kapsamına girecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Araz
Soru Açıklaması

Varolanın/mevcûdun kelâm kitaplarındaki tarifi, “sâbit ve kâin olan şey” şeklindedir. Tarife bakıldığında varolan karşılığında sâbit, kâin ve şey şeklinde üç kavram kullandığı görülür. Varolanın zıttı ise yokolan/ma‘dûm kavramıdır. Kelam alimlerine göre varlık kapsamına sokulacak bir şey ya cisim ya cevher ya da arazdır.

20.

Kur’an’ın indirilme işlemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" İnzal
Soru Açıklaması

Kur’ân, güvenilir melek Cebrail vasıtasıyla ilâhî alandan beşerî alana indirilir. Bu indirilme işlemine inzal veya nüzûl denilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.