Kelam'A Giriş
Deneme Final Sınavı 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi Hadise girmektedir?

Doğru Cevap: "A" Cisim
Soru Açıklaması

Sonuç varlığın kısımları geleneksel formda kadîm ve hâdis olarak ikiye ayırır, kadîm, Allah ve O’nun sıfatlarıdır. Hâdis ise, cevher, cisim ve arazdan ibarettir.

2.

Yeni kelâm hareketinin Hindistan kıtasındaki asıl teorisyeni olarak bilinir. Kelâm tarihi alanında yazdığı İlmu’l-kelâm adlı kitabının önsözünde eski kelâmın faydasız ve yetersiz olduğunu ifade etmiş ve İlm-i Kelâm-ı Cedid adlı eseriyle de ihtiyaç duyulan kelâmı yazmıştır. Nedvetü’l- ulemâ adıyla kurduğu teşkilatın temel hedefini de, ateizmin meydan okumalarına karşı yeni bir kelâm ilmi kurmak olarak belirlemiştir. Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Şiblî Nu‘manî
Soru Açıklaması

Şiblî Nu‘manî (1857-1914), yeni kelâm hareketinin Hindistan kıtasındaki asıl teorisyeni olarak bilinir. Şiblî Nu’manî kelâm tarihi alanında yazdığı İlmu’l-kelâm adlı kitabının önsözünde eski kelâmın faydasız ve yetersiz olduğunu ifade etmiş ve yeni bir kelâma duyulan ihtiyacı dile getirmiştir. İlm-i Kelâm-ı Cedid adlı eseriyle de ihtiyaç duyulan kelâmı yazmıştır. Nedvetü’l- ulemâ adıyla kurduğu teşkilatın temel hedefini de önceki kelâmcıların Yunan felsefesine karşı yaptıkları gibi, ateizmin meydan okumalarına karşı metot bakımından yeni bir kelâm ilmi kurmak olarak belirlemiştir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Şerh ve derlemecilik döneminin en klasik örneklerinden Şerhu’l-Makâsıd ve Şerhu’l-Mevâkıf’ın birbirinin hemen hemen aynı olan içerik ve konu dağılımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Nazar bahsi, ilmin hakikati
Soru Açıklaması

Nazar bahsi, ilmin hakikati, Mütekaddimîn dönemi ve sonrası mütekâmil kelâm eserlerinin yapısına bir örnek teşkil edebilecek el-İrşâd’ın kapsadığı konulardan biridir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi kelâmın diğer ilimlerle ilişkisinin genel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ele alından konular muhteva açısından farklılık
Soru Açıklaması

Kelâm ilmi ile diğer ilimler arasında dört türlü ilişkiden bahsedilebilir: 1. Ele alınan konular yani muhteva açısından ortaklık veya benzerlik 2. Konuların değerlendirilmesinde kullanılan metotlar açısından benzerlik 3. Esasen başka bir ilmin konusu olan bir meselenin, bazı özellikleri sebebiyle kelâma dâhil edilmesi 4. Konuların işlenmesinde fikrî altyapıyı oluşturacak veya belli hususların ayrıntılandırılması ve ispatında kullanılacak verilerin başka ilim dallarından alınması.

5.

Hangisi kelâmın en üstün ilim olduğuna dair gerekçelerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Kelâma yönelik birtakım eleştirilerin de hangi hususlara dayandığını
Soru Açıklaması

Kelâma yönelik birtakım eleştirilerin de hangi hususlara dayandığını konusu üstün ilim olmasıyla ilişkili değildir.

6.

Tarih-ı ilm-i kelâm diğer ise Tenkihu’l-Kelâm fi akâdi ehl’il İslam adlı eserlerin yazarı kimdir?

Doğru Cevap: "A" Abdüllatif el-Harpûtî
Soru Açıklaması

Abdüllatif el-Harpûtî, kelâm ilmi ile ilgili iki önemli eseri bulunmaktadır. Bunlardan biri Tarih-ı ilm-i kelâm diğer ise Tenkihu’l-Kelâm fi akâdi ehl’ilİslam adını taşımaktadır.

7.

Yeni dönem kelâmcıları eserlerinde diğer dinlerle İslam dini’nin karşılaştırılmasına yer vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu mukayese sonuçlarına göre doğru değildir?

Doğru Cevap: "A" Diğer bütün dinlerin temelinde tevhit vardır ve bu özellikleri ile İslam’a benzemektedir.
Soru Açıklaması

Kelâmcılar öncelikle İslam’ ın tevhit inancıyla diğer dinlerin Tanrı anlayışını karşılaştırmışladır. Buna göre diğer bütün dinlerin temeli tevhit olduğu halde bu dinlerde tevhit inancı şirkle karışmış ve bu inanç önemli ölçüde zedelenmiştir. Tevhid esasını koruyabilen yegâne din İslam’dır. İs- lam’da Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın kabul edilmemesi de İslam’ın ruhbanlığı esas alan Hıristiyanlık ve benzeri uygulamalardan üstün olduğunun delili olarak sunulmuştur. İslam akla önem vermiş ve akıl ile naklin çatışmayacağını bildirmiştir. Bundan dolayı akli istidlal ve muhakemeye izin verilmiştir. Hıristiyanlık ve Yahudilik’te ise bilim ve din çatıştığından biri lehine diğerini bırakmak zorunluluğu doğmaktadır. İslam’ın nübüvvet anlayışı da diğer dinlerin nübüvvet anlayışından üstündür. Zira İslam’da peygamberin beşer olduğu tespit edilirken diğerlerinde ilahlaşmış veya ilahtan bir parça olan peygamber anlayışı hâkim olmuştur.

8.

Eş’ari anlayışına göre Allah inanışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Allah birdir.
Soru Açıklaması

Eş‘arî anlayışa göre Allah vardır, birdir, ezeli ve ebedidir; eşi-benzeri yoktur. O madde değildir, cisim değildir, araz değildir; herhangi bir yönde ve bir mekanla sınırlı değildir. O’nda ilim, kudret, hayat, irâde, kelâm, sem’, basar sıfatlarının bulunduğu anlamına gelir.

9.

Tarih-ı ilm-i kelâm ve Tenkihu’l-Kelâm fi akâdi ehl’il- İslam’ı aşağıdakilerden hangi âlim yazmıştır?

Doğru Cevap: "D" Abdüllatif el-Harpûtî
Soru Açıklaması

Abdüllatif el-Harpûtî, kelâm ilmi ile ilgili iki önemli eseri bulunmaktadır. Bunlardan biri Tarih-ı ilm-i kelâm diğer ise Tenkihu’l-Kelâm fi akâdi ehl’il- İslam adını taşımaktadır.

10.

Yenilenme hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İzmirli İsmail Hakkı
Soru Açıklaması

Yenilenme hareketinin Türkiye’deki en önemli temsilcisi İzmirli İsmail Hakkı’dır. Esasen bu dönemde buhrandan kurtulmak için iki farklı görüşün ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlardan birincisi ihyacılıktır ki temel hedefi; aslî kaynaklara dönerek, zaman içerisinde hem gelenek hem de modern Batı düşüncesi kanalıyla İslam’ a sokuşturulan bir takım yabancı unsurları temizlemekti. Diğer görüş sahipleri ise modernist kanat olarak nitelendirilmekte idi ve İzmirli de Osmanlı’nın son dönemlerinde ortaya çıkan İslamcılık akımının modernist eğilimlere sahip kanadında yer alıyordu. Namık Kemal, Musa Carullâh, M. S¸emseddin gibi şahsiyetlerin içinde yer aldığı bu kanat, İslam’ın değer ve ilkelerini Batı’nın belirlediği modern düşünce kriterlerine göre yeniden yorumlamayı, İslam’ı modern düşünce ve kurumlarla kaynaştırmayı hedefliyordu.

11.

Kelâm ilmi ile ilgili iki önemli eseri bulunan ve bunlardan biri Tarih-ı ilm-i kelâm diğeri ise Tenkihu’l-Kelâm fi akâdi ehl’il-İslam adını taşıyan ve yeni ilm-i kelâmın öncülerinden olan bu kişi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Abdüllatif el-Harpûtî
Soru Açıklaması

Abdüllatif el-Harpûtî’nin kelâm ilmi ile ilgili iki önemli eseri bulunmaktadır. Bunlardan biri Tarih-ı ilm-i kelâm diğeri ise Tenkihu’l-Kelâm fi akâdi ehl’il-İslam adını taşımaktadır. Harpûti bu kitabı yazmasının gerekçesini Darü’l-Fünün İlahiyat Fakültesinde kelâm derslerini okuturken çağdaş bid’at sahiplerini cevaplayabilecek, inkarcıları susturabilecek özelliğe sahip bir kelâm kitabı bulamaması olarak açıklar.

12.

Aydınlanma felsefesinin hangi filazofuna göre, duyularla kavranması mümkün olmayan sebeplilik, zaman ve mekân gibi bir alan mevcuttur ve bu alanın inkar edilmesi mümkün değildir?

Doğru Cevap: "A" Kant
Soru Açıklaması

Aydınlanma felsefesinin en önemli filozofu kuşkusuz İmanuel Kant’tır (1724-1804). Kant, bütün zihinsel çıkarımları reddeden Hume’den farklı olarak aklın tabiata karşı pasif olmadığını, aklın tecrübe ile gelen bilgileri kavramlaştırdığını söyledi. Ona göre duyularla kavranması mümkün olmayan sebeplilik, zaman ve mekân gibi bir alan mevcuttur ve bu alanın inkar edilmesi mümkün değildir.

13.

Bir haberin mütevatir veya âhâd haber olması neye bağlıdır?

Doğru Cevap: "B" Haberin gerçekliği ve gerçekleşmişliği ile alakalıdır
Soru Açıklaması

Bir haberin mütevatir veya âhâd haber olması, haberin gerçekliği ve gerçekleşmişliği ile alakalıdır. Kelâmî ifade ile haberin sübut yönünü gösterir. Bunun yanında haberin içeriğinin açık ve anlaşılır olması da önemlidir.

14.

Müslümanlar arasındaki değişik düşüncelerin doğuşu ve farklı düşüncelerin temel sebebi nedir?

Doğru Cevap: "C" İnsanın fıtratı ile vahyin ona tanıdığı imkandan
Soru Açıklaması

İslâm dininin, onun ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim’in getirdiği ve daima var olmasını isteyerek sürekli tavsiye ettiği aklî düşünce, fikir ve vicdan hürriyeti ile düşünceyi ifade etme özgürlüğü yanında, insanların birbrinden farklı duygu, düşünce, karakter, zeka ve anlayış seviyesinde oldukları gerçeği birlikte düşünülürse Müslümanlar arasında değişik düşüncelerin doğuşunu anlamak kolaylaşacak ve sonuçta meydana gelen farklı yorum ve anlayışlar tabii karşılanacaktır. Bir diğer ifadeyle farklı düşünmenin kaçınılmaz ve doğal birinci sebebi insanın fıtratı ile vahyin ona tanıdığı imkândır.

15.

Haber tek kişinin bildirmesi ile gerçekleşmiş ise ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Âhâd haber
Soru Açıklaması

Şayet haber tek kişinin bildirmesi ile gerçekleşmiş âhâd haber ise veya mütevatir olmakla birlikte kapalılık özelliği taşıyorsa bu tür bilgiye zannî denilir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi kelamda bilgi edinme yollarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Haber
Soru Açıklaması

Kelâmda bilgi edinme yolu, duyular, haber ve akıl şeklinde belirlenmiştir.

17.

Tabiatçı kelâm’ı hangi alim ortaya koymuştur?

Doğru Cevap: "C" Seyyid Ahmed Han
Soru Açıklaması

Seyyid Ahmed Han’ın ortaya koyduğu yeni kelâma tabiatçı kelâm denilmiştir.

18.

Kelâm kaynaklarında kesinlik hiyerarşisine göre kesinlik düzeyinin en üst noktasında bulunan haber türüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Mütevatir
Soru Açıklaması

Kelâm kaynaklarında haberler kesinlik hiyerarşisine göre birkaç sınıfa ayrılır. Kesinlik düzeyinin en üst noktasında bulunan haber mütevatir olandır. Mütevatir haber, yalanda birleşmeleri imkansız görülen bir topluluğun verdiği haberdir.

19.

I. Cevher II. Cisim III. Araz IV. Kadim Allah’ın dışında varolan her şey diye tarif eden âlem kavramının unsurları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Netice itibariyle kelâm ilminde; insan, cin, melek, şeytan, hayvan, bitki, taş, toprak gibi canlı cansız bütün varlıklar âlem adı altında bir çerçeveye dahil edilmiş ve hâdis olma ortak noktasında birleştirilmiştir. Belki bu varlıkların birbirleri arasında ve kendi içlerinde nicelik ve nitelik bakımından farklılıkları söz konusu ise de, yaratılmış olma ortak noktasında birleşmektedirler. Böylece âlemin mahiyeti ve kapsamı konusunda belli ölçüde bir açıklık meydana geldiğine göre âlemin cevher, cisim ve arazlardan ibaret unsurlarına değinilebilir.

20.

Allah’ın Subutî sıfatlarından olan Tekvin’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Güç yetirdiği her şeyi yaratmasıdır.
Soru Açıklaması

Tekvîn: Güç yetirdiği her şeyi yaratmasıdır

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.