Tefsir
2014 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman sûresi 2(ikinci). ayetinde geçen ve Kur’an’ın
niteliği olan “Hakîm” kelimesini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" İçerdiği bilgi ve hükümleri tam isabetli olup hayatı düzenlemeye yönelik olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman sûresi 6(altıncı). ayetinde geçen ve insanlara
asılsız hikâyeler anlatanların amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Dosdoğru yolu alay konusu yapmak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Zekât: İnsan-insan ilişkisi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman sûresi 10(onuncu). ayetinde geçen “zevc”
kelimesinin anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Her bir türün alt sınıfı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresinin özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Nûh sûresi, konu birliği ve iç bütünlüğünün olduğu görülen sûrelerdendir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresi çerçevesinde Nûh (as)’un kavmine yaptığı
tavsiyelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Allahtan bağışlanmayı dileme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ilah isimlerden hangisi Nûh sûresinde geçmektedir?
Doğru Cevap: "E" Nesr
Soru Açıklaması
8.

و ه اللَُّ ج ع ل َل ُ ك ُم َالْ أ رأضَبِ ساطاًَ{}َلِت
سألُ ُ ك ِ واَم أنه ُ اَسبُلاً فِ جاجاً


Verilen ayetin doğru meali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" “Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz.”
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki konulardan hangisi Nûh sûresinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Diriliş gerçeği
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi cehennemle ilgili kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İlliyîn
Soru Açıklaması
11.
Dille ilgili Kur’an ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan dala ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nazaîr
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ilimle ilgili sıfatlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Latîf
Soru Açıklaması
13.
Göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanın hizmetine sunulmasını, aşağıdaki
kavramlardan hangisi karşılamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Teshîr
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Ehli kitap olan Nadîroğulları’nın “inkârcı” olarak
nitelendirilmesinin gerekçesidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’e ihanet ederek ona karşı çıkmış olmaları
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Haşr sûresi 2(ikinci). ayetinin sonunda geçen ve “ibret alın” anlamındaki emir siygasının tefsiridir?
Doğru Cevap: "A" Olayların hakikatini, sebep ve sonuçlarıyla birlikte kavrayıp gereğini yerine getirin
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Haşr sûresi 8 ila 10(onuncu). ayetlerde sıralanan ideal mümin tipi ve karakterine yer vermez?
Doğru Cevap: "E" Sadece kendisi için dua etmek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi “Tecessüs”ün anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Güçlü birinin himayesine girmek
Soru Açıklaması
18.
Bozulma ile ilgili olarak Kur’an’da kullanılan en kapsamlı kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fesat
Soru Açıklaması
19.
“İnanıp salih amel işleyenler ve Rabbleri tarafından Muhammed’e indirilen gerçeğe inananların Allah çirkin davranışlarını (seyyiat) örtmüş ve onların durumlarını düzeltmiştir” Anlamı verilen ayet aşağıdaki ıslah konusunun hangi hususuyla doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Allah’ın insanların hal ve hareketlerini düzeltmesi
Soru Açıklaması
20.
Kur’an’da geçen Amel kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İnsanların yaptıkları bilinçli davranışlardı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.