Tefsir
2015 - Büt Soruları
1.
Hz. Peygamber, En'âm suresinin 82. ayetindeki İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar... zulüm kavramını aşağıdakilerin hangisiyle açıklamıştır?
Doğru Cevap: "C" Şirk
Soru Açıklaması
2.
Lokman, insanın iyilik ya da kötülük adına yaptığı her şeyin Allah tarafından mutlaka vakıf olunduğu, bilindiği, ihata edildiği hususunu, çocuğuna Allah'ın hangi isimlerine dikkat çekerek öğretmektedir?
Doğru Cevap: "C" Latîf-Habîr
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki konulardan hangisi Nûh suresinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Nûh (as)'un ömrü
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresinin özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Nûh sûresi, konu birliği ve iç bütünlüğünün olduğu görülen sûrelerdendir.
Soru Açıklaması
5.
İmdi yüzüstü kapanarak giden mi daha doğru, yoksa dosdoğru bir yol üzerinde dümdüz giden mi? âyeti (Mülk 67/22), Kur'ân ilimlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "D" Emsâlü'l- Kur'ân
Soru Açıklaması
6.
Göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanın hizmetine sunulmasını, aşağıdaki
kavramlardan hangisi karşılamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Teshîr
Soru Açıklaması
7.
Haşr suresinde, Nadîroğulları'nın dünyada cezaya, ahirette de cehennem
azabına mahkûm oluşları nasıl gerekçelendirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hem Allah'a hem de Hz. Peygamber'e karşı gelmeleri
Soru Açıklaması
8.
Haşr suresinin son üç ayetinde Allah'ın zikredilmeyen isimleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Basîr-Alîm
Soru Açıklaması
9.
Allah'ın ve rasülünün önüne geçmeyin ayeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ayet, Peygamberimiz zamanındaki müslümanları ilgilendirm ektedir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi güçlü birinin himayesine girip korunmak
anlamındadır?
Doğru Cevap: "C" Takvâ
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Salah kelimesinin sözlük anlamlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir işi acele yapmak
Soru Açıklaması
12.
Kur’ân-ı Kerim’de insanın en önemli özelliği nasıl ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İnanan bir varlık olması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ı tefsir yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İsrâiliyyatı nakletmek
Soru Açıklaması
14.
Müfessir Âlûsî’ye göre “Rahbet” ile “Takva” arasındaki en önemli fark
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" “Rahbet” tüm insanlara ait bir korku türü iken, “Takvâ” ilim ehlinin korkusudur.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi maruf sözcüğünün kök anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kendini düzeltmek
Soru Açıklaması
16.
Bazı insanlara herhangi bir konuyla ilgili olarak müracaat edilmesi, onların görüş beyan etmesi veya onlarla fikir alışverişinde bulunulması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" İstişare
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi F-t-n kökünün Arap dilindeki anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Döndürmek
Soru Açıklaması
18.
Kur'ân'da farklı anlamlarda kullanılan müşterek lafızlar, Kur'ân ilimlerinden
hangisinin ilgi alanına girer?
Doğru Cevap: "B" El-Vücûh ve'n-nezâir
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'da geçen 'Sevgi' kavramlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Alâka
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda zikredilenlerden hangisi Kur’ân’da “Allah’ın Sevmediği Fiiller”den
biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tövbe etmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.