Tefsir
2019 - Final Soruları
1.
Peygamber (s.a.s) En’âm suresinin İman eden ve imanlarına zulüm
bulaştırmayanlar... mealindeki 82. ayetinde geçen zulüm kavramını aşağıdakilerin hangisiyle açıklamıştır?
Doğru Cevap: "D" Şirk
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresi 10. ayete göre Nûh (as)’un kavmine yaptığı tavsiyelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Allah’tan bağışlanma dilemek
Soru Açıklaması
3.
Kur’an-ı Kerim’in inişiyle ilgili olan "müneccemen" ifadesinin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Parça parça
Soru Açıklaması
4.
Mülk sûresi 8. ayette bahsedilen ve Peygamberlerin uyarıcı sıfatını ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nezir
Soru Açıklaması
5.
Haşr suresinde Ehl-i kitaptan olan Nadiroğulları’nın inkarcılar olarak
nitelendirilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allah ve Rasulüne karşı cehpe almaları
Soru Açıklaması
6.
Hucurât suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Temel ahlaki değerler ve davranışlar
Soru Açıklaması
7.
Hucurât suresinin ilk ayetlerinin nüzulüne sebep olan tartışma, hangi
sahabeler arasında yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer
Soru Açıklaması
8.
Bir müfessirin âyetlerde geçen bir kelimenin anlamını tesbit ederken dikkat
ettiği en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ilgili kelimenin ilkel anlamını öne almak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iman kavramının anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Nefsin mutmain olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi maruf kelimesinin ayetlerde yer alan anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" içten gelerek kendini düzeltme
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur’ân bütünlüğünde "Muttaki" anlamına
gelmektedir?
Doğru Cevap: "E" Zâhid mü’min
Soru Açıklaması
12.
Takvâ kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" insanlarla iyi geçinmektir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi "Takva” kelimesinin semantik tanımına
uymamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Allah’tan korkmak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da Fitne kavramının anlamını karşılayan
kelimelerdendir?
Doğru Cevap: "A" iğvâ
Soru Açıklaması
15.
Arapça’da fitnenin kökü olan f-t-n’nin ilk temel anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yakmak
Soru Açıklaması
16.
Hiçbir zulüm ve fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın, ayetindeki fitnenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Baskı, zulüm
Soru Açıklaması
17.
Kur’an bütünlüğünde dolaylı olarak sevgi kavramıyla ilgili olan kelimelerden
biridir?
Doğru Cevap: "E" Rahmet
Soru Açıklaması
18.
Kur’ân siyakına göre aşağıdakilerden hangisi "Hubb” kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Şevkle bağımlılık
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da geçen sevgi’ kavramlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Alâka
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.