Tefsir
2019 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi din kavramının İslami kaynaklardaki anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Amaç
Soru Açıklaması
2.
Rahim kelimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Mahlukatı bağışlayan onlara acıyan demektir.
Soru Açıklaması
3.
Fatiha Suresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Allah’a itaatin, anne babaya saygının önemi vurgulanır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman Suresi 32. ayette geçen "muktasıd" kelimesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hak ile batılı ayırt edemeyen
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Lokman Suresi 28-29. ayetlerde Allah’ın kudretinin
mükemmelliğine ve kusursuz yaratıcılığına ilişkin verilen örneklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Göğün katmanlar halinde yaratılması
Soru Açıklaması
6.
Peygamber (s.a.s) En’âm Suresinin "iman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya...” mealindeki 82. ayetini Lokman Suresinin 13. ayetini delil getirerek izah etmiştir. Buna göre Hz. Peygamberin (s.a.s)
ayette yer alan zulüm ifadesine verdiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şirk
Soru Açıklaması
7.
Lokman Suresi 6. ayette yer alan "lehve’l-hadis’1 deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Asılsız hikâye
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh Suresi’nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hûd (as)’un kavmine tebliğinden söz edilmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Nuh Suresi 21-24. ayetlerde geçen, Nuh kavminin
ilahlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Süvâ
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh Suresi 10. ayete göre Nûh (as)’un kavmine yaptığı tavsiyelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Allah’tan bağışlanma dilemek
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Nûh Suresinde yer alan konulardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Öldükten sonra diriliş
Soru Açıklaması
12.
Mülk Suresi 13.-14. ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ilim ile ilgili
sıfatlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Latîf
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Mülk Suresinin isimlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Vâkiye
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Yüce Yaratıcı’nın, Mülk Suresi’nin ilk üç ayetinde
bahsedilen özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Allah’a karşı çıkanların pişmanlıkları
Soru Açıklaması
15.
Mülk Suresi 5. ayette Mesâbîh kelimesinin nekre olarak kullanılması neye
işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Tahkîr/Aşağılamaya
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Haşr suresinde bahsedilen muhacirlerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olmaları
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Eğer biz bu Kur’ân’ı bir dağın tepesine indirmiş
olsaydık, o dağın ilahi hitaba muhatap olmasının ağır sorumluluğu altında ezilip Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdün, mealindeki Haşr Suresi 21. ayetin içerdiği mesajlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Kur’ân’ın büyüklüğünü hissetmeyen tüm çevrelerin taş kalpli olduğu
Soru Açıklaması
18.
Haşr sûresi 19. ayette yer alan Allah’ı unutmak ifadesiyle kastedilen anlam
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın kulu olduğu bilincinden yoksunluk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.