Tefsir
Deneme Ara Sınavı 10
1.
“Size Rabbinizin ayetlerini okuyan, size bugününüzü hatırlatan elçiler gelmedi mi?” (Mülk-7) ayetiyle peygamberlerin hangi özelliğine işaret edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" İnzar (Uyarıcı-Korkutucu)
Soru Açıklaması

“Size Rabbinizin ayetlerini okuyan, size bugününüzühatırlatan elçiler gelmedi mi?” denilerek elçilerin, peygamberlerin inzâr(uyarıcı/korkutucu/hatırlatıcı) niteliğine işaret edildiği görülmektedir.

2.

Fatiha suresinin değişik şekilde kaç ismi olduğu kaydedilmiştir?

Doğru Cevap: "D" On iki
Soru Açıklaması

Bu surenin değişik şekilde on iki ismi olduğu kaydedilmektedir (Bkz., Kurtubi, Tefsir, I, 111). Onlardan dikkat çekenler şunlardır:  Ümmü’l-Kitab, Kitabın esası, anası, temeli demektir.  Ümmü’l-Kur’an, Kur’an’ın esası, anası, temeli demektir.  Salât ismi de verilmektedir. Bunun iki anlamı vardır. Birincisi salat duadır ve zaten Fatiha’da içerik açısından düşünüldüğünde bir duadır. İkincisi ise salât özel anlamda namaz kılmak demektir. Bilindiği gibi namazın her rekâtında Fatiha okunmaktadır. Namazla ilişkisinden dolayı salât ismi verilmektedir.

3.
Lokman suresi 14. ayette, Yüce Allah kendisi için gösterilen minnettarlığı aşağıdakilerden hangisi için de emretmektedir?
Doğru Cevap: "B" Ana-babaya
Soru Açıklaması

“Hem bana hem de ana-babana minnet duymalısın” buyrularak Allah’a minnettarlıkla ana-babaya minnettarlık birlikte emredilmiştir. Bunun sebebi, Allah’ın insanı yaratıp onu nimetleriyle rızıklandırması, ana-babanın da insanın hem dünyaya gelmesine vesile olması hem de hayatının en zayıf dönemlerinde, çocukluğunda, hastalığında ona kol kanat germesi, yetiştirip büyütmesi, beslemesi ve eğitmesidir. Ana-babaya saygı hususunun, birçok ayette Allah’a itaatten hemen sonra anılması son derece anlamlıdır. Çünkü Allah’tan sonra insanın üzerinde en çok hakkı olanlar, ana-babasıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Lokman Suresi 12. ayete göre Lokman'a verilen hikmetin kapsamı dahilinde değildir?

Doğru Cevap: "B" Gayb bilgisi
Soru Açıklaması

Müfessirler Lokman’a verildiği bildirilen hikmeti, “ilim, üstün kavrama yeteneği, din konusunda derin bilgi, sahih inanç, akıl, yerinde ve doğru konuşma, isabetli görüş ve davranış” olarak açıklamışlardır. Gaybı bilmek ise hikmet kavramı dahilinde değildir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi 

ayetinde verilen öğütlerden biri değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Yavrum! Namazı dikkatli ve devamlı olarak kıl; insanlara iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalış. Bu uğurda karşılaşacağın sıkıntı ve zorluklara göğüs ger. Zira bütün bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir." mealindeki ayette fakir ve yetimleri doyurmakla ilgili bir öğüt yoktur.

6.

Allah’ın kendi zatı hakkında konuştuğu bölüm surenin hangi bölümleridir?

Doğru Cevap: "D" son üç bölümü 
Soru Açıklaması

Surenin son üç ayeti, Allah’ın kendi zatı hakkında konuştuğu bölümdür.

7.

Surenin ikinci ayetinde Ehl-i kitap olarak anılan kabile aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Nadi^roğulları
Soru Açıklaması

Ayette Nadi^roğulları doğal olarak ‘Ehl-i kitap’ olarak anılmışlardır; zira onlar Medine’deki üç Yahudi kabilesinden biridir. Yine onların ‘inka^rcı’ olarak nitelendirilmesi, Hz. Peygamber’ in gerçekten kendi kutsal me- tinlerinde bildirilen Allah’ın Elçisi olduğunu kabul ve ilan etmiş olmalarına rağmen daha sonra ihanet ederek ona karşı çıkmış olmalarındandır.

8.

Kendileri ihtiyaç sahibi oldukları halde muhacir kardeşlerini kendilerine tercih eden Ensar aşağıdaki ahlakî kavramlardan hangisine bir örnek teşkil eder?

Doğru Cevap: "D" Îsâr
Soru Açıklaması

Haşr ayetinde kendilerinden bahsedilenler Medine’nin yerli halkı olan ve ‘yardım edenler’ anlamına gelen ensardır. Bunların özellikleri ayette şöyle sıralanmaktadır: 1. İmanı içselleştirmişlerdir. 2. İslâm’ı daha iyi yaşayabilmek için memleketlerine gelen muhacir müminleri can-ı gönülden severler. 3. Muhacirlere verilen ganimetten dolayı içlerinde bir rahatsızlık ve kıskançlık hissetmezler. 4. Kendileri ihtiyaç sahibi oldukları halde muhacir kardeşlerini kendilerine tercih edecek (îsâr) kadar erdemlidirler. Kur’ân’ın önemli ahlâkî kavramlarından olan îsâr, kendi ihtiyacı olduğu halde, başkasını kendisine tercih etmek demektir. İslâm tarihi îsâr örnekleriyle doludur. Doğru cevap D'dir.

9.

'Yevmü'd-dîn', kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" din günü
Soru Açıklaması

'yevmü'd-dîn', bütün umutların veya umutsuzlukların ileride hak terazisinden geçerek son gerçekleşmesini bulduğu ve birbirlerinden tamamen ayrıldığı kesin olarak bilinen son andır. Bundan sonrası artık ya umudun zirvesi sonsuz en büyük hoşnutluk, ya da umutsuzluğun en son noktası en büyük hüsrandır. Ve bugün kıyamet gününün son anıdır. Bu yönüyle 'yevmü'd-din=din günü' kıyamete işarettir.

10.

Haşr suresinin 8. ayetinde bahsedilen “Allah’a ve elçisine yardım edenler” aşağıdaki gruplardan hangisi için kullanılmıştır ?

Doğru Cevap: "E" Muhacirler
Soru Açıklaması

Muhacir, sırf Allah’ın rızasını elde edebilmek için O’nun gönderdiği dini gereğince yaşabilme adına yurdunu, yuvasını, evini, barkını terk ederek başka yerleşim yerine göç etmek zorunda kalandır.

Bunlar, bu hareketleriyle Allah’ın dinine ve Peygamber’ine yardımcı olmaktadırlar.

“Allah’a ve elçisine yardım edenler”, yani İsla^m ve Kur’a^n mesajının yayılması için üstün gayret gösterenler, demektir.

11.
Allah'ın hangi ismi, "sınırsız egemenlik sahibi" anlamına gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Melik
Soru Açıklaması

Allah'ın "Melik" isim ve sıfatı; sınırsız egemenlik sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mülkün hakiki maliki anlamına gelmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.

12.

Kur’an’ın iniş sırasına göre "Rabb" kelimesi ilk defa hangi surede geçmiştir?

Doğru Cevap: "B" Fatiha suresi
Soru Açıklaması

FATİHA SURESİNİN TEFSİRİ

Rabb: Bu kelime Kur’an’ın iniş sırasına göre ilk defa bu ayette geçmektedir. “Rabb” kelimesi, terbiye eden ve yetki sahibi anlamında Arapça bir isimdir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Lokman Sure'sinde yer alan" onun tüm insanlık için en doğru ve en yararlı bilgiler içerdiğini" ifade eden kelimedir?

Doğru Cevap: "B" Hakim
Soru Açıklaması

Kur'an'ın niteliği olarak zikredilen hakim kelimesi, onun tüm insanlık için en doğru ve en yararlı bilgiler içerdiğini ifade eder.

14.

Nuh suresinin aşağıda verilen hangi yönüyle Hz. Peygamber ve onun şahıssında tüm tebliği ve davet adamları için özel bir anlam ve önemi vardır?

Doğru Cevap: "B" Davet faaliyetini sistematik bir bütünlük içerisinde aktaran tek sure olma özellikleriyle özel bir anlam ve özelilği vardır.
Soru Açıklaması

Hz. Nuh'un kavmine sunduğu mesajı, kavminin inkarı ve mesaj karşısında takındıkları olumsuz tutum nedeniyle Rabbine yaptğı münacatı iiçeten bu süre aynı zamanda Nuh peygamberin davet falaliyetii sisematik bütünlük içerisinde özet olarak aktaran tek süre olma özelliğini de taşımaktadır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi  “hurûf-ı mukattaa” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Doğru Cevap: "D" Bunlara verilen anlam Kur’ân’da ve Sünnet’te bulunabilir.
Soru Açıklaması

Tek başına harflerin bir anlamının olmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte, tarihi süreçte bunlara 40’a yakın anlam yüklenmiştir. Fakat hiç kimse, kesin olarak “bunun anlamı şudur” dememiştir. Bunlara verilen anlamın ne Kur’ân’da ne de Sünnet’te kesin ve sahih bir delili bulunmaktadır. O nedenle bu harflere verilen manalar, tahminden öteye geçemez. Hz. Ebu Bekir’e göre bu harfler Kur’ân’ın sırrıdır.

16.

Nûh sûresi kaç ayettir?

Doğru Cevap: "D" 28
Soru Açıklaması

Nûh sûresi 28 ayettir.

17.

Hz. Nûh’un peygamber olarak gönderilişi, kavmini dine daveti, inkârcılara karşı verdiği mücadele, davetine karşı çıkan kavminin korkunç sonu sistematik bir bütünlük içerisinde anlatılan sure aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Nûh Sûresi
Soru Açıklaması

Hz. Nûh’un peygamber olarak gönderilişi, kavmini dine daveti, inkârcılara karşı verdiği mücadele, davetine karşı çıkan kavminin korkunç sonu sistematik bir bütünlük içerisinde anlatılan sure Nûh Sûresi'dir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi kıyamete işaret eden bir ifadedir?

Doğru Cevap: "D" Yevmü'd din
Soru Açıklaması

Yevmü'd din, bütün umutların veya umutsuzlukların ileride hak terazisinden geçerek son gerçekleşmesini bulduğu ve birbirlerinden tamamen ayrıldığı kesin olarak bilinen son andır.Kıyamete işarettir.

19.

Fatiha suresinin birinci ayetinde geçen "hamd" ne demektir?

Doğru Cevap: "E" Övgü
Soru Açıklaması

Arapçada hamdın anlamları arasında en dikkati çeken husus hertürlü övgü demekti

20.

İstikamet kelimesinin edilgen şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Müstakim
Soru Açıklaması

İstikamet kelimesinin edilgen şekli müstakim'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.