Tefsir
Deneme Ara Sınavı 11
1.

Fatiha suresinde geçen “iyyake na’budü” ifadesinin müfessirlere göre anlamı seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

Doğru Cevap: "B" Sadece senin birliğini kabul ederiz. 
Soru Açıklaması

Bu surenin iniş zamanını göz önüne alarak ayette geçen “iyyake na’budü” ( إِيَّاكَ نعَْ بُدُ ) ifadesine “Sadece senin birliğini kabul ederiz” anlamını vermenin daha isabetli olacağını söyleyebiliriz. Zira bu sure indiğinde bildiğimiz anlamda herhangi bir ibadet yoktu ki ayete “sadece sana ibadet ederiz” anlamını verebilelim. Ayrıca bu ayete “sadece sana kulluk ve ibadet ederiz ve sadece senden yardım isteriz” anlamı da verilmektedir. Buna göre ibadet esnasında yardım istemek demek, kalbin Allah’a sığınması, yönelmesi olup nefsin de O’na bağlanmasıdır ki bu da ibadetin özünü ve ruhunu oluşturur.

2.
I. Her durumda Allah'ın büyüklüğünü dile getirmektir. II. Her durumda Allah'ın yüceliğini kabul etmektir. III. Nimet verenin büyüklüğünü itiraf etmektir. IV. Verdiği nimetten dolayı, nimet vereni övmektir. V. Allah'ı her türlü övgü ile anmaktır. Yukarıdakilerden hangileri, "hamd" kavramı ile ilgili doğru bilgi içermektedir?
Doğru Cevap: "A" I, II ve V
Soru Açıklaması

Arapçada hamdın anlamları arasında en dikkati çeken husus her türlü övgü demektir. Öyle ya bütün kainatı yoktan var eden Allah’ı elbette her türlü övgü ile anmak gerekir. Zaten Allah da kendisini böyle övmemizi bu surenin ilk ayetinde adeta bize öğretiyor. Hamd ve şükür çoğu zaman birlikte akla gelebilir. Ama aralarında şu farkın olduğunu bilmek gerekir: Şükür nimet verenin büyüklüğünü, verdiği nimetten dolayı itiraf etmektir. Hamd ise her durumda Allah’ın büyüklüğünü ve yüceliğini dile getirmek ve kabul etmek demektir. Buna göre şükür sadece nimetten dolayı yapılmaktadır. Hamd ise böyle değildir. Doğru cevap A seçeneğidir.

3.

"Sûre ile ilgili bir diğer kayda değer husus, Kur’ân-ı Kerîm’de baştan sona kadar bir peygamberin niyazı olarak yer alan tek sûre özelliğine sahip olmasıdır."

Yukarıda bahsedilen nitelik hangi sureye aittir?

Doğru Cevap: "E" Nûh
Soru Açıklaması

Bahsedilen nitelik Nûh suresine aittir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Nuh Suresi'nde Hz. Nuh'a dair verilen bilgilerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Kavmine bir uyarıcı olduğunu bildirmesi
Soru Açıklaması

Nuh Suresi'nde Hz. Nuh, kavmine bir uyarıcı olduğunu belirtir.  Ancak sûrede coğrafî anlamda yer, tarihi anlamda zaman belirtilmediği gibi, şahıslarla ilgili de fizyolojikveya biyolojik bilgilere rastlanmaz.

5.

Fatihayı her okuyuştan sonra neden “âmin” demekteyiz?

Doğru Cevap: "C" Salât isminden ve içerik açısından bir dua olmasındandır.
Soru Açıklaması

Fatihayı her okuyuştan sonra da “âmin” demekteyiz. Bunun değişik anlamları vardır. Ama bunlar içerisinde “Ya Rabbi benim duamı boş çevirme, duamı kabul eyle ve beni bu duanın içeriğini yerine getirenlerden kıl” demek anlamı daha uygundur. Zira aslına bakılırsa Fatihanın içeriğini bir müminin ciddi bir şekilde düşünmesi ve yerine getirmesi gerekmektedir. Âmin kelimesini ister namazda olalım ister olmayalım Fatihayı her okuyuştan sonra söylemeliyiz.

6.

"Haşr" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "A" Toplanma
Soru Açıklaması

Ahirete ilişkin olarak kullanıldığında ‘toplanma’ anlamına gelen haşr, bu surede olguya uygun olarak ‘kalkışma, ayaklanma, savaş için toplanma’ anlamlarına gelmektedir.

7.

Nuh suresi bağlamında bakıldığında, örnek alması noktasında Hz Nuh'u Hz Peygamber için önemli kılan özelliği seçeneklerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Tevhid mücadelesinde izlediği yöntemler
Soru Açıklaması

Hz. Nûh'un kavmine sunduğu mesajı, kavminin inkârı ve mesaj karşısındatakındıkları olumsuz tutum nedeniyle Rabbine yaptığı münacatı içeren busûre aynı zamanda Nûh peygamberin davet faaliyetini sistematik bir bütünlük içerisinde özet olarak aktaran tek sûre olma özelliğini de taşımaktadır. Bu yönüyle Hz. Peygamber ve onun şahsında tüm tebliğ ve davet adamları için özel bir anlam ve önemi vardır. Nûh peygamberin tevhid mücadelesinde izlediği yöntemler ve en başta onun bir insan olarak taşıdığı yüksek imanî ve ahlakî değerler, zaman zaman müşriklerin katı muhalefeti karşısında yılgınlığa düşme durumuna gelen Hz. Muhammed’e bir örnek ve model olarak sunulmakta, böylece o Allah tarafından adeta cesaretlendirilip teskin edilmektedir. Bu yönüyle Nûh sûresi, kendilerini tebliğ ve davet faaliyetlerine adayan kimseler için her zaman dikkate alınması gereken bir sûredir.

8.
Haşr suresinin 14. ayetinde, toplumsal birlik ve beraberlik için, insanların ne yapmaları tavsiye edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Akıllarını kullanmaları
Soru Açıklaması

Bu ayette, bir toplumun birlik ve beraberlik ruhu içinde olmaması durumunun ‘aklını iyi kullanamamaları’ gerekçesiyle açıklanması, toplumsal dayanışmanın sırf duygu bağları temeline değil, aynı zamanda rasyonel esaslar üzerine dayalı olabileceğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ayetin sonlarında "Gerçekte onlar arasındaki gerginlik ve çatışma had safhadadır. Hâl böyle iken sen onları birlik ve beraberlik içinde sanırsın. Oysa onların her biri ayrı telden çalmaktadır. Çünkü onlar akıl nimetini gereği gibi kullanamayan kimselerdir." denilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiğinde oradaki muhtelif sosyal gruplarla hak ve vecibeleri düzenleyen bir hukuki metin hazırlayıp ilgililere imzalatmış, bu taahhütlere uyulduğu sürece -farklı inanç gruplarından oluşmasına rağmen- Medine toplumu huzur ve güven içinde olabilmişti. Doğru cevap B seçeneğidir.

9.

Mülk suresi halk arasında daha çok ne şeklinde bilinmektedir?

Doğru Cevap: "C" Tebâreke
Soru Açıklaması

Mülk suresi halk arasında daha çok, “Tebâreke” şeklinde bilinir. Doğru cevap C'dir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Nuh Suresi'nde "mal ve çocukların" ne işe yaradığı ile ilgili bir ifadedir?

Doğru Cevap: "D" Hüsranı artırma
Soru Açıklaması

Nuh Suresi'nde mal ve çocuklar için şu ifade geçer. Nûh dedi ki: "Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular.

11.

I- Hesap,hüküm,zorlama,üstün gelme

II- İtaaat,ibadet,şeriat,mezhep

III-Hakimiyet-hizmet-kanun-karşılık

IV-Karşılık,mükafat,hüküm,hesap

V-Hizmet,hüküm,millet,hesap

Din kavramı hangisinde islami kaynaklardaki anlamlarına göre doğru gruplandırılmıştır?

Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması

D şıkkı doğru gruplamadır. Cevap D şıkkıdır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Nuh'un kavmine yaptığı tebliğe karşı, kavminin ona karşı olan davranışlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Elbiselerini başlarına bürüdüler
Soru Açıklaması

Nuh Suresi'ndeki ayet şöyle diyor: "Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, inanmamakta direndiler ve kibirlendikçe kibirlendiler."

13.

Müslümanların Uhud’da yenilgisinin ardından Yahudiler, İslâm toplumunu kesin bir şekilde ortadan kaldırmak niyetiyle aşağıdakilerden hangisiyle ittifak kurdular?

Doğru Cevap: "A" Mekkeli Kureyş’liler
Soru Açıklaması

Müslümanların Uhud’da yenilgisinin ardından Yahudiler, Resûl-i Ekrem ile yaptıkları antlaşmaya ihanet ettiler. İslâm toplumunu kesin bir şekilde ortadan kaldırmak niyetiyle Mekkeli Kureyşlilerle de ittifak oluşturdular.

14.
Fatiha suresi kaç ayetten oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "D" 7
Soru Açıklaması

Fâtiha’nın yedi âyetli bir sûre olduğunda görüş birliği vardır. Bu yedi âyetin sayımı, besmelenin Fâtiha sûresine dahil bir âyet olup olmadığı konusundaki görüş ayrılığı sebebiyle farklı olmuştur. Mekke ve Kûfeli kıraat âlimlerine (kurrâ) göre besmele Fâtiha’ya dahil bir âyettir, “el-hamdü” ile başlayan ise ikinci âyettir. İkinci görüşe göre de besmelenin müstakil bir ayet olup olmadığı tartışmalıdır ve Fatiha’dan bir ayet değildir. Besmele Fatiha’dan ayrı düşünülürse sure yine yedi ayettir. Zira bu durumda son ayet ikiye bölünmektedir. Besmele Fatiha’dan bir ayet kabul edilirse son ayet ikiye bölünmemektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân-ı Kerîm'de geçen hurûf-ı mukattaa'nın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Yalnızca sure başında yer alıp müstakil birer ayettirler.
Soru Açıklaması

Huruf-ı mukattaa 27’si Mekkî, 2’si Medenî olmak üzere toplam 29 surenin başında yer alır. 28 harften oluşanArap alfabesinin 14 harfiyle 13 farklı şekilde düzenlenmiştir. Tek başına harflerin bir anlamının olmadığı bilinmektedir. Bununlabirlikte, tarihi süreçte bunlara 40’a yakın anlam yüklenmiştir. Fakat hiç kimse, kesin olarak “bunun anlamı şudur” dememiştir. Bu harfler bir ila beş harften oluşur; başlı başına tek ayet olduğu gibi, ayetin bir bölümü de olmuştur. 

16.

Haşr suresi 9. ayette mümin topluluğun özellikleri şöyle verilmiştir:

İmanı içselleştirmişlerdir. İsla^m’ı daha iyi yaşayabilmek için memleketlerine gelen müminleri can-ı gönülden severler. Göç etmiş müminlere verilen ganimetten dolayı içlerinde bir rahatsızlık ve kıskançlık hissetmezler. Kendileri ihtiyaç sahibi oldukları halde kardeşlerini kendilerine tercih edecek kadar erdemlidirler.

Yukarıda özellikleri sayılan mümin topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ensar
Soru Açıklaması

Haşr suresi 9. ayette kendilerinden bahsedilen ve özellikleri soruda sıralanan Medine’nin yerli halkı olan ve ‘yardım edenler’ anlamına gelen Ensar'dır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi kavradı anlamını verir?

Doğru Cevap: "E" Alale
Soru Açıklaması

Akale, kavradı anlamını verir.

18.

Seçeneklerden hangisi Fatiha suresinde üzerinde durulan üç temel husustan biridir? 

Doğru Cevap: "C" Ahiret düşüncesine yer verilmesi
Soru Açıklaması

Fatiha suresinde üç temel nokta üzerinde durulmaktadır.1. Birincisi Allah isminin ilk defa bu surede iniş sırasına göre yer almasıdır.Zira bu ana kadar inen ayetlerde devamlı olarak “rabb” kelimesigeçmektedir. Bu sure Allah’ın nasıl bir varlık olduğunu daha başlangıçtaortaya koymaya başlamıştır. Zira bu varlığın bazı özellikleri suredebelirtilmiştir. Bunlardan birisi “sadece senin birliğin kabul eder ve sadecesenden yardım isteriz” ifadesidir. Zira bu ifade o toplumda Allah’ın nasılbir varlık olduğu konusundaki düşüncelerini sorgulamaya yöneltmişolmalıdır.2. İkinci nokta ise ahiret düşüncesine yer verilmesi ve o günde hükmünsadece Allah’a ait olup ölümden sonra hayatın da var olduğununvurgulanmasıdır. Orada elbette insanların bu dünyadaki yapıp ettiklerisorulacaktır. Araplar arasında ahretin varlığını kabul etmeyenler debulunduğundan bu surede ilk defa bunların da dikkatleri çekilmektedir.3. Üçüncüsü ise insanın Allah’la olan bağlantısı en üst düzeydeanlatılmaktadır. İnsanın yaratıcısına karşı nasıl bir tutum ve davranışiçerisinde olması gerektiği hususu dile getirilmektedir. Burada da dikkatiçeken husus insanların ya dosdoğru yola yani Allah’ın çizdiği yola ya dasapıkların ve kötülerin yoluna gideceği noktasının vurgulanmasıdır. Hz.Peygamber’in “Fatihasız namaz olmaz” (Müslim, Salat 11) sözünü buradahatırlatmak gerekir. Bu aslında bu surenin içeriğinin insanlar tarafındandaima hatırda tutmaları gerektiğine ve bu surenin insan için çok önemlimesajlar sunduğunu hatırlatmaktadır.

19.

Mülk suresi nerede inmiştir ve kaç ayettir?

Doğru Cevap: "B" Mekke’de inmiştir, 30 ayettir.
Soru Açıklaması

Mekke’de inmiştir, 30 ayettir. Mushaftaki sıraya göre 67., iniş sırasına göre ise 77. Suredir. Doğru cevap B'dir. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi uyarıcı kelimesini niteler?

Doğru Cevap: "D" İnzar
Soru Açıklaması

İnzar; uyarıcı, korkutucu, hatırlatıcı niteliklerini işaret eder.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.