Tefsir
Deneme Ara Sınavı 12
1.

Hangisi" rahim" kelimesi ile ilgili olarak söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" Ahirette sadece müminlere merhamet edileceğini ifade eder
Soru Açıklaması

A,b,c şıkları rahmanla ilgilidir. Rahman daha kapsamlıdır. Cevap E şıkkıdır.

2.

Mülk suresinin nüzul sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Müşrikler Allah Rasulü (s.a.v.) hakkında ileri geri konuştuğu için indirilmiştir.
Soru Açıklaması

Kaynaklarda, Mülk suresinin nüzul sebebi bağlamında 13 ve 28. ayetlerihakkında şu bilgiler yer almaktadır:1. 13. ayetle ilgili olarak İbn Abbas’tan şöyle bir rivayet aktarılmaktadır: Buayet, müşrikler hakkında inmiştir. Çünkü onlar, Allah Rasulü (s.a.v.)hakkında ileri geri konuşuyorlardı. Cebrail, onların neler konuştuğunuona haber verdi. Onlar birbirlerine, “Muhammed’in Rabbi duymasın diyesözünüzü gizlice söyleyin!” diyorlardı.2. 28. ayetin ise, Mekkeli müşriklerin Allah’ın Peygamberinin veMüslümanların yok olmaları, ölmeleri için beddua etmeleri üzere nazilolduğu bildirilmektedir. Doğru yanıt A'dır.

3.

Haşr Suresi'nin kaçıncı ayetlerinde bütün varlıkların Allah’ı eksikliklerden tenzih ettiği, O’nun birliği, yüceliği, ilminin sınırsızlığı, rahmet ve şefkatinin enginliği, irade ve gücünün mutlaklığı, eşsiz yaratıcı olduğu belirtilmektedir?

Doğru Cevap: "C" İlk ayeti ile son üç ayeti
Soru Açıklaması

Surenin ilk ayeti ile son üç ayetinde, bütün varlıkların Allah’ı eksikliklerden tenzih ettiği, O’nun birliği, yüceliği, ilminin sınırsızlığı, rahmet ve şefkatinin enginliği, irade ve gücünün mutlaklığı, eşsiz yaratıcı olduğu belirtilmektedir. Bununla kalplere tevhid inancının, Allah sevgisi ve saygısının yerleştirilmesi hedeflenmektedir.

4.

Kur'an'da Allah lafzından sonra en çok kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Rabb
Soru Açıklaması

Rab ismi, Kur'an'da Allah lafzından sonra en çok kullanılan isimdir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi, Haşr suresinde dile getirildiği üzere, feylerin (barış yoluyla elde edilen savaş gelirleri) taksim edileceği sınıflar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Zenginler
Soru Açıklaması

Fey şeklinde elde edilen mallarla ilgili iki ayrı durum vardır. Birincisi 6. ayetteki gibi gayrimenkullerdir. Bunların tamamı, Allah Resûlü’nün tasarrufundadır. İkincisi ise, 7. ayette ifade edilen menkullerdir. Bunların tümü ayette sayılan sınıflara, yani Allah’a, Peygamber’e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yurdundan yuvasından ayrı düşmüş gariplere taksim edilir. Ayette geçen "Ganimetlerin aranızdaki varlıklı kimselerin tekelinde olan bir servet ve güç kaynağına dönüşmemesi için Allah dağıtımın böyle olması gerektiğine hükmetmiştir" ifadesiyle; varlıklı insanlar ve zenginler bu taksimde yer almamıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. 

6.

I. Tevazu

II. Namaz

III. İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmek

IV. Sabır

V. Oruç

Lokman'ın oğluna verdiği öğütün yer aldığı Lokman suresinin 17. ayetinde, insanın iyi ve itaatkâr bir kul olduğunu gösteren yukarıdaki davranışlardan hangileri sıralanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" II, III ve IV
Soru Açıklaması

İnsanın iyi ve itaatkâr bir kul olduğunu gösteren üç örnek davranışın sıralandığı bu ayetteki "namaz" Allah’a kulluk görevini, 2iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışmak" toplumsal davranışlar karşısındaki kulluğun gerektirdiği yapıcı tutumu, "sabır" ise sosyal çevreden gelen ve maddî sıkıntıları, belâları birer imtihan bilip metanetle karşılama olgunluğunu yansıtır. (17. Ayet: "Yavrum! Namazı dikkatli ve devamlı olarak kıl; insanlara iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalış. Bu uğurda karşılaşacağın sıkıntı ve zorluklara göğüs ger. Zira bütün bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir.") Doğru cevap C seçeneğidir.

7.

Haşr Suresi 23. ayette geçen 'Cebba^r' sıfatının anlamı hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Her şartta iradesini yürüten
Soru Açıklaması

Dağınıkları toparlayan, yaraları sarıp sarmalayan; gücüne karşı konulamayan, sonsuz kudret sahibi, her şartta iradesini yürüten: Cebba^r’dır.

8.

14. ayetin sonunda geçen "Çünkü onlar akıl nimetini gereği gibi kullanamayan kimselerdir" ifadesiyle; münafıklar ve Nadiroğullarının hangi özellikten yoksun olduğu dile getirilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Birlik ve beraberlik
Soru Açıklaması

Bu ayette, bir toplumun birlik ve beraberlik ruhu içinde olmaması durumunun "aklını iyi kullanamamaları" gerekçesiyle açıklanması, toplumsal dayanışmanın sırf duygu bağları temeline değil, aynı zamanda rasyonel esaslar üzerine dayalı olabileceğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Verilmek istenen mesaj şu olmalıdır: Müslümanlar münafıkların ve ahitlerini bozan Yahudilerin blöflerine aldırış etmemelidir. Zira onlar bütün şartlarda savaşı göze alacak cesaret ve özveri duygusuna ve müşterek bir gaye uğruna canlarını feda edebilecek imana ve ruha sahip değildirler. Böyle bir birlik ruhu içinde değil, sadece kendilerini sağlama alabildikleri durumlarda veya bulundukları mevzide kendilerini korumak üzere savaşırlar. Doğru cevap C seçeneğidir.

9.
Bu ayet, kâfirlerin karşı çıktıkları, gerçekleşeceğini reddettikleri azabı bir gün çok yakından göreceklerini, onun dehşetinden olağanüstü derecede bir korkuya kapılacaklarını, bu sebeple psikolojilerinin yüzlerine nasıl yansıyacağını haber vermektedir. Yukarıda Mülk suresinin kaçıncı ayetinin tefsiri verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 27
Soru Açıklaması

Mülk suresi 27. ayet '' Derken vakit gelip de onu yakından gördüklerinde, o inkâr edenlerin yüzleri kötüleşiverdi. “(İşte) bu, sizin kendisini isteyip durduğunuz şeydir” şeklinde inmiştir. Bu ayet, kâfirlerin karşı çıktıkları, gerçekleşeceğini reddettikleri azabı bir gün çok yakından göreceklerini, onun dehşetinden olağanüstü derecede bir korkuya kapılacaklarını, bu sebeple psikolojilerinin yüzlerine nasıl yansıyacağını haber vermektedir.  Doğru yanıt D'dir.

10.

Haş'r suresinin 23. ayetinde yüce Allah'ın mukaddes isimlerinin hangisinden bahsedilmez? 

Doğru Cevap: "E" er-Râfî
Soru Açıklaması

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

Allah: O’ndan başka gerçek ilah yoktur! O, sınırsız egemenlik sahibidir. Her türlü eksiklikten münezzehtir. Esenlik ve güven kaynağıdır. Her şeyi görüp gözetendir. Üstün kudret sahibidir. Sınırsız ve karşı konulamaz bir irade sahibidir. Yüceler yücesidir. Şanı yüce Allah, müşriklerin tanrılık yakıştırdıkları şeylerden yüce ve münezzehtir.

11.

Nûh (as) gibi bir sabır âbidesi de asırlarca çilelerine ve ızdıraplarına maruz kaldıgı insanlardan ümit kesince,  çok önemli bedduada bulunmaktan kendisini alamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu beddualara örnek olabilir?

Doğru Cevap: "A" Yeryüzünde onların soyundan bir ferdin bırakılmaması
Soru Açıklaması

Yeryüzünde onların soyundan bir ferdin bırakılmaması doğru cevaptır.

12.

Nuh suresi Kur'an'da kaçıncı suredir ve kaç ayettir? 

Doğru Cevap: "C" 71. Sure 28 Ayet
Soru Açıklaması

Hem mushaf hem de nüzul sırasına göre yetmiş birinci sûre olan Nûh sûresi Nahl sûresinden sonra, İbrahim sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 28 ayettir. Sûrede Hz. Nûh'un peygamber olarak gönderilişi, kavmini dine daveti ve inkârcılara karşı verdiği mücadele anlatıldığı için ona bu ad verilmiştir. İlk zamandan beri bu adla bilinen sûre Buhârî'de "Sûretü innâ erselnâ" adıyla geçmektedir.

13.

Fatiha kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" bir şeyi açan
Soru Açıklaması

Fatiha kelimesinin anlamı bir şeyi açan demektir.

14.

Müminlerin Nadîroğulları Yahudilerinin kalelerini kuşatmaları sırasında hangi olaya ithafen ‘Sana inen mesajda buna da mı yer var?’ diyerek Allah'ın Resûlü'nü suçlamışlardır?

Doğru Cevap: "C" Bir kısım hurma ağacının kesilmesi
Soru Açıklaması

Müminlerin Nadîroğulları Yahudilerinin kalelerini kuşatmaları sırasında askerî operasyonları kolaylaştırmak için harekâtı engelleyen bir kısım hurma ağaçlarının kesilmesi, engel olmayanların ise kökü üzere bırakılması, Allah’ın bilgisi dâhilinde ve O’nun rızasına uygun olmuştur. Müminler çok stratejik bir mıntıkada yer alan sayıları iki ila altı arasında değişen hurma ağacını kesmişler, Yahudiler bunu fırsat bilerek ‘Sana inen mesajda buna da mı yer var?’ diye Allah Resûlü’nü suçlamışlardı. Bu ayet, istismara dayalı söz konusu ithamı reddetmek için inmiştir. Doğru cevap C'dir.

15.

Hangisi Nuh suresinin Buhari'de geçen adıdır?

Doğru Cevap: "A" İnna erselne
Soru Açıklaması

Buhari'de bu sure "İnna Erselna" diye geçmektedir

16.

Nuh suresinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Doğru Cevap: "D" Nuh Kavminin iyi yönleri
Soru Açıklaması

Bu surede Nuh kavminin iyi yönlerine değinilmemiştir.

17.

24 ayet olan Haşr suresi ismini 2. ayetinde geçen toplanma, kalkışma, savaş için ayaklanma gibi manalara gelen haşr ifadesinden almıştır. Söz konusu sure Medine'de inzal olmuştur. Aşağıdaki sure içeriklerinden hangisi Haşr suresinin Medine'de inzal olduğunun göstergesidir?

Doğru Cevap: "D" Yahudilere karşı kazanılacak zaferin bildirilmesi
Soru Açıklaması

Müslümanlar Medineye hicret etmeleri ile beraber Medinede bulunan yahudi kabileleri ile komşu olmuş ve onlarla beraber yaşamış olduklarından Haşr suresinde müslümanlar ve yahudi kabilesi ile yaşanılan olumsuz durumun neden ve sonuçlarının anlatılması Haşr suresinin Medine'de inzal olduğunun göstergesidir.

18.

Fatiha suresinin vermek istediği dersler bağlamında seçeneklerden hangisi söylenemez? 

Doğru Cevap: "D" Kul'un namazı dosdoğru kılması gerektiğine dair imalar içermesi.
Soru Açıklaması

Fatihanın vermek istediği dersler:1. Her şeyden önce Fatihada yaratan ile yaratılan açısından ciddi bir iletişimkurulmaktadır. Adeta insanın yaratanı ile konuşması hem de eğitici veöğretici bir dille irtibat kurulması söz konusudur.2. Vahyin ilk yıllarında Allah ile insanlar arasında özellikle de bu yeni dineinanan insanların dillerinden düşürmeyecekleri ve bütün aktivitelerindehatırlamaları gereken temel unsurlar birer formül olarak insanın önünekonulmaktadır.3. Başta Allah’ın birliği ve merhameti öğretiliyor. Demek ki bu dinin temelesprisi Allah’ın merhametli oluşunun ta baştan insana öğretilmesidir. Öyle birmerhamet ki hem bu dünyayı ilgilendiren (rahman) hem de öteki dünyayıilgilendiren (rahim) sıfatlarla bu rahmet vurgulanmakta ve insanın aslaAllah’tan ümit kesmemesi gerektiği fikri böylece aşılanmak istenmektedir.Adeta daha sonra yine Mekke döneminde inecek olan şu ayetin manasınıönceden öğretmek istemektedir: “Ey kendi nefisleri üzerinde aşırılığa kaçankullarım, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz, Kuşkusuz Allah bütüngünahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayan ve merhamet edendir” (Zümer 39/53).4. İnsana benimsetmek istenen ve özellikle de Müslümanlara verilmekistenen bir başka önemli noktada onun doğru olması ve bu yoldan aslaşaşmamasıdır. Zaten dikkat edilirse doğruluk başta adalet olmak üzeretoplumun her alanını kuşatan çok önemli bir kavramdır. Kur’an bunu ilkbaşta yerleştirmek istemektedir. Zaten insan doğru dürüst olduğundaüstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Hatırlamak gerekirse Hz.Peygamber: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol; sen de sana tabi olanlar da.Sakın aşırı gitmeyin. Kuşkusuz O, yaptıklarınızı görmektedir” (Hud11/112) ayeti inince beni bu ayet yaşlandırdı, demiştir”. Kur’an’ı ciddiolarak okuyan insanlar göreceklerdir ki bu ve benzeri ayetler sadece Hz.Peygamber’i değil mutlaka müminleri de uyarmakta ve onlardan da aynışeyleri istemektedir. O halde mümin olmanın temel ahlaki özelliklerindenbirisi hal ve hareketlerinde, işinde, yönetiminde ve her türlü alış verişindedoğruluktur. Allah bu surede hem de okuyanın ağzından bu sözüalmaktadır: “Bizi doğru yola ilet”.5. Fatiha suresinin son ayetinde Allah bir de tarihten haber vermektedir. Buda “kendilerine gazap ettiklerinin yoluna değil” ifadesi ile sunulmaktadır.Dikkat edilirse Allah tarihte kendisine ve gönderdiği talimatlara kulakvermeyip, inanmayıp yalanlayanlara belli ki son derece kızmaktadır.Onların akıbetleri ile ilgili ipuçları da vermektedir. Nitekim daha sonragelen ayetlerde bunları okumaktayız. Aslında Allah işi baştan hatırlatarakbu tür davranışlara kapılmaması noktasında gerek o günün gerekse bugünün insanlarını uyarmaktadır.6. Kur’an’ın ilk surelerinden biri olan bu surenin bir anlamı daha vardır. O dabu surede genel kuralların esaslarını bulmak mümkündür. Bu temel kurallardaha sonraları diğer surelerde oldukça detaylı bir biçimde sunulmaktadır.Aslında bu sureden önce indiği ifade edilen Alak, Müddessir ve Müzzemmilsurelerinin bazı ayetlerinin bu sureden önce inmesi bir bakıma Hz.Peygamber’i hazırlamaktır. Adeta Hz. Peygamber’e bundan sonra indirilecekvahiylerin bir özeti olan Fatiha ile şunlar vurgulanmaktadır: Sadece Allah’ateslim ol, ona yalvar, putlardan uzak dur ve insanların da uzak durmalarınısağlamaya çalış, doğru olmayı şiar edin, insanlara da doğru olmalarını söyle,onların hem kendileri ile hem de çevreleri ile barışık olmaları gerektiğinisöyle, daima çalış ve yararlı işler yap.

19.

Yahudilerden barış yoluyla alınan mal, mülk ve silah gibi mallar kimlere dağıtılmıştır ?

Doğru Cevap: "C" Cihad eden muhacirlere
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in ihanet eden ve böylece Medine’yi terke zorlanan Nadi^roğulları’nın toprak ve taşınabilir mallarını kendi şahsi^ ve ailevi^ harcamaları için kullandığı, artanını da cihad amacıyla harcadığı ve başta muhacirler olmak üzere dilediği kimselere dağıttığı bilinmektedir

20.

Lokman Suresi'nde geçen  namaz kelimesi hangi anlamı vermektedir?

Doğru Cevap: "C" İbadet/Dua
Soru Açıklaması

Bu surenin indiği dönemde bilindik beş vakit namazın farz kılınmadığı dikkate alındığında, burada namaz genel anlamda Allah'a ibadet ve dua veya o dönemdeki şekliyle namaz anlamına gelmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.