Tefsir
Deneme Ara Sınavı 2
1.

Cehennemliklerin cezalandırılmasıyla, cennetliklerin ödüllendirilmesiyle görevli olan meleklere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Hazene
Soru Açıklaması

Hazene, hâzin isminin çoğuludur. Cehennemliklerin cezalandırılmasıyla,cennetliklerin ödüllendirilmesiyle görevli olan meleklere denir.

2.

6. ayetteki lehve’l-hadîs deyimi ne ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Asılsız hikaye
Soru Açıklaması

“Asılsız hikâye” olarak çevirdiğimiz 6. ayetteki lehve’l-hadîs deyimi, insanı asıl yapması gereken önemli işlerinden alıkoyan, hiçbir faydası olmadığı gibi, vaktin boşa geçirilmesine neden olan oyalayıcı sohbet, hikâye, masal vb. dinletiler anlamındadır.

3.
Hayatı ve ölümü yaratması Yedi kat göğün birbiriyle uyumsuzluğu Bir kısım şeye gücü yetmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mülk surenin ilk üç ayetinde söz edilen Yüce Yaratıcının özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Egemenliğin elinde olması, her şeye gücü yetmesi, hayatı ve ölümü yaratması ve yedi kat göğü birbiriyle uyumlu yaratmasıdır. Doğru cevap A'dır.

4.
Haşr; toplanma Sahife; ittifak sözleşmesi Fey; barış yoluyla elde edilen savaş gelirleri

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğru tanımlanmıştır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Haşr; Ahirete ilişkin olarak kullanıldığında ‘toplanma’ anlamına gelir.

Sahife; ittifak sözleşmesi

Fey ‘Ganimet’ anlamında kullanılan enfâlden ayrı olarak ‘Barış yoluyla elde edilen savaş gelirleri’ anlamına gelir.

5.

Haşr suresi kaç ayettir?

Doğru Cevap: "D" 24
Soru Açıklaması

Haşr suresi 24 ayettir. Doğru cevap D'dir.

6.

İbn Abba^s gibi bazı sahabi^ Haşr suresinden hangi sure olarak bahsetmişlerdir? 

Doğru Cevap: "A" Beni^ Nadi^r Suresi
Soru Açıklaması

İbn Abba^s gibi bazı sahabi^ bu sureden ‘Beni^ Nadi^r Suresi’ olarak bahsetmişlerdir.

7.

Nûh Sûresinin birinci ayeti aşağıdakilerden hangisini konu edinir?

Doğru Cevap: "E" Hz. Nûh (as)’un toplumunu uyarmakla görevlendirilmesini
Soru Açıklaması

Nûh sûresi adeta giriş, gelişme ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişi, Nûh (as)’un toplumunu uyarmakla görevlendirilmesini konu alan birinci ayettir.

8.

"O gökyüzündekinin, sizi yerin dibine batırmasından güvendemisiniz? O vakit bakarsınız ki, o yeryüzü çalkalanıyordur" (Mülk-16) ayetiyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Güvenli hissetmemeye
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’de değişik toplumların farklı şekillerde cezalandırıldıklarıanlatılmaktadır. 16. ve 17. ayetlerde örnek olarak bunlardan iki tanesihatırlatılmaktadır. Bunlar, soru şeklinde, “güvende misiniz?” biçimindedir.Ancak maksat tehdittir, “Sakın güvende olmayın” anlamındadır.

9.

Nûh sûresinin birinci derecedeki amacı nedir?

Doğru Cevap: "D" Müslümanlara moral vermek
Soru Açıklaması

Nûh sûresi Mekke’de Hz. Peygamber’e karşı muhalefetin şiddetlendiği bir dönemde Islâm davetinin en sıkıntılı günlerinde bir bütün olarak nâzil olmuş sûrelerdendir. Sûrenin birinci derecede hedefi başta Hz. Peygamber olmak üzere bütün Müslümanları moral bakımından takviye etmek, gönüllerini ferahlatmak; karşı çıkan muhatapları da düşündürmek ve uyarmaktır.

10.

O Allah ki, kendisinden başka kulluk edilecek hiç bir otorite, hiç bir ila^h yoktur! O, mutlak hükümranlık sahibidir. 

Yukarıdaki ifade Allah'ın hangi sıfatına aittir? 

Doğru Cevap: "A" Melik
Soru Açıklaması

O Allah ki, kendisinden başka kulluk edilecek hiç bir otorite, hiç bir ila^h yoktur! O, mutlak hükümranlık sahibi, mülkün hakiki maliki: Melik’tir

11.

Deneme

Doğru Cevap: "A" aa
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mülk Suresi 19. Ayette yer alır?

Doğru Cevap: "D" Müşriklerin kanatlarını açıp süzülen kuşlara bakmayışı
Soru Açıklaması

Müşriklerin kanatlarını açıp süzülen kuşlara bakmayışı, Mülk Suresinin 19. Ayetinde geçer.

Kuşlarla ilgili diğer Ayetler:

A seçeneği Nur 24:41

B seçeneği Nur 24:41

C seçeneği  Nur 24:41

E seçeneği Nahl 16:79

13.

Fatiha suresi ile ilgili olarak söylenen hangi ifade doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Tamamı bir defada inmiştir
Soru Açıklaması

7 ayettir. 4.ve 5. sırada inmiştir.Bir şeyi açan demektir. 12 değişik ismi vardır. Cevap a şıkkıdır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Lokman Suresi'nde geçen zulüm kelimesinin anlamıdır?

Doğru Cevap: "A" Şirk
Soru Açıklaması

Resul-i Ekrem, Lokman Suresi'nin 13. ayetindeki zulmün, 'şirk' anlamında olduğunu açıklamıştır.

15.

Kur'ân'da 57 defa geçen, Allah'a özgü bir sıfat olup Allah'tan başkaları için kullanılmayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Rahman
Soru Açıklaması

Kur'ân'da 57 defa geçen, Allah'a özgü bir sıfat olup Allah'tan başkaları için kullanılmayan sözcük Rahman'dır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Din kavramının İslami kaynaklardaki anlamları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Fedakarlık
Soru Açıklaması

Din kavramının İslami kaynaklardaki anlamları ise şöyle gruplandırılmaktadır:1. Karşılık, mükafat, hüküm, hesap,2. Üstün gelme, hakimiyet, zelil kılma ve zorlama.3. İtaat, teslimiyet, hizmet ibadet,4. Tutulan yol, adet, kanun, şeriat, millet, mezhep.

17.

Nu^h şöyle dedi: “Ey kavmim! S¸üphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah’a kulluk edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar erte- lesin. S¸üphesiz Allah’ın belirlediği vakit geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz!” (Nuh 2/4)

Yukardaki ayetten hangisi çıkarılmaz ?

Doğru Cevap: "C" Toplumun Nuh'un davetine verdiği cevap
Soru Açıklaması

ayette Nuh'un (a.s) davetine verdiği cevaba dair bir mana yoktur.

18.
Aşağıdakilerden hangisi surenin 7. ayetine göre Allah’ın (savaş yoluyla) fethedilen memleketlerdeki halkların mallarından elçisine nasip ettiği ganimetlerin sahiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Şehit aileleri
Soru Açıklaması

Allah’ın (savaş yoluyla) fethedilen memleketlerdeki halkların mallarından elçisine nasip ettiği ganimetler ise Allah’a, Peygamber’e, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve bir de yurdundan yuvasından ayrı düşmüş gariplere aittir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Nuh Suresi'nde yer almayan ifadelerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Dokuzyüzelli yıl yaşaması
Soru Açıklaması

A, B, C ve D seçenekleri Nuh Suresi'nde yer alır. Ankebut Suresi 29:14'de Hz. Nuh'un kavminin arasında dokuzyüzelli yıl kaldığı belirtilir.

20.

"Eğer Allah’ın kelamını/sözlerini yazmak üzere yeryüzündeki tüm ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsaydı ve mevcut denizlere sayısız deniz daha eklenseydi, sonunda bütün bunlar tükenir ama O’nun sözleri yine tükenmezdi. Şüphesiz Allah üstün kudret sahibidir; her sözü ve her fiili mutlak isabetlidir!"

Lokman suresinin yukarıda verilen 27. ayetinde, Yüce Allah'ın hangi özelliği anlatılmaktadır? 

Doğru Cevap: "D" Bilgisinin zenginliği ve sınırsızlığı
Soru Açıklaması

Bu ayette, Allah’ın bilgisinin zenginliği ve sınırsızlığı dile getirilmektedir. Kur’ân gibi yazılı olanı veya kâinat gibi yazılı olmayanıyla birlikte bütün bir yaratılmışlar evreni Allah’ın ayetleridir; O’nun varlığına, birliğine şahitlik etmektedir. Bu ayet, insanoğlunun çok az bir kısmından haberdar olduğu bu evrenin tamamını bilme iddiasının yersizliğine dikkat çeker. Aynı şekilde vahyin de sözlerinin tüketilemeyecek kadar zengin ve muhteşem oluşuna işaret eder. Çünkü hem kâinatın hem de vahyin sahibi Mutlak Varlık olan Allah’tır. Doğru cevap D seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.